Jegyzőkönyv: 2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
K/468-14/2022. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. szeptember 29-én, a Városháza tanácskozó termében 9 órai kezdettel megtartott, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Csiki István, Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Harkai Norbert, Kiss Péter, Kiss Zoltán Miksa, Rába Kálmán, Sas Norbert, Takácsné Varga Ágnes és Velkyné Ball Andrea képviselő (12 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Pócza Zoltán a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részéről, Lajos Tiborné a Kőszegi Múzeum, Levéltár igazgató helyettese, Raposa Helga a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője, Guttmann Ferencné, a Kőszeg, Meseváros Óvoda vezetője valamint Kovács István a Városüzemeltető Kft. igazgatója.

Básthy Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Köszöni, hogy a képviselők a jelenlétükkel segítik a város életében fontos döntések meghozatalát. Köszöni a hivatal vezetőinek és a kollégáknak az előterjesztések elkészítését.
A kiküldött napirendre vonatkozóan nincs kiegészítése, de jelzi, hogy a napirend megtárgyalása után, az „Egyebek”-ben egyrészt a tegnap megtartott VASIVÍZ Zrt. közgyűlésén történtekről szeretne beszámolni, valamint tájékoztatást kívánnak adni jegyző úrral együtt az ukrán-orosz háború, valamint az európai energiaválság miatt kialakult energia válság miatt kialakult, az önkormányzat részéről tervezett lépésekről.
Mivel a napirenddel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el, szavazásra bocsátja meghívón szereplő napirendet, amit a képviselők 12 igen szavazattal fogadnak el.


N A P I R E N D:

1. A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
2. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
6. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
7. Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
8. A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
9. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.

10. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
11. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
12. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
13. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
14. A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

Zárt ülés keretében:
1. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésekkel, valamint az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzik el.
A képviselők mindkét dokumentumot 12-12 igen szavazattal fogadják el.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztés egy új adó bevezetését jelenti. 2015. január 1-től van lehetőségük az önkormányzatoknak arra, hogy az illetékességi területükön a helyi adókon túl települési adót is bevezethessenek olyanra, amit más törvény nem tilt. Erre vonatkozóan a veszélyhelyzet idején polgármester úr már elfogadott egy önkormányzati rendeletet 2020. novemberében, de azt az akkori magasabb jogszabályok nem engedték hatályba léptetni.
A tervezet szerint azok után a zárt és nem zárt egyedi szennyvíztárolók (azaz műtárgyak) után kellene adót fizetni, melyek olyan ingatlanon állnak, ahol műszakilag nem áll rendelkezésre közcsatorna. Az adó mértéke évente 180.000 Ft/db lenne. Adókedvezményt kap azonban az, aki igazolni tudja, hogy az éves vízfogyasztás legalább 60%-ának megfelelő szennyvíz mennyiséget a közszolgáltatóval elszállíttatott vagy az éves fogyasztása nem haladta meg az 1 m3-t. Ebben az esetben az évi adó 14%-át, azaz összesen 25.200 Ft kell fizetni.
Ahol rendelkezésre áll a közcsatorna, de nem kötöttek rá, ott továbbra is talajterhelési díjat kell fizetni. Nem vonatkozik a rendelet az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre sem. Lényegében azokat a lakosokat sújtaná ez az adó, akik olyan szennyvíztárolóval rendelkeznek, ahonnan tulajdonképpen a szennyvíz egy része elszivárog a talajba.
A rendelet 2023. január 1-jén lépne hatályba.

Kérdések és hozzászólások:

Kiss Péter emlékeztet arra, hogy ez az adónem más településeken már bevezetésre került. A városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. Mindamellett, hogy a bizottság támogatja azt a törekvést, mely szerint a szennyvíz kezelése megfelelő módon történjen, a bizottság módosító indítványt tett. A bizottság javasolta, hogy nagyobb arányú legyen azoknak a kedvezménye, ahol az ingatlan tulajdonos az elvárt aránynak megfelelően kiszippantja a szennyvizét, ezért ezt 90%-ban javasolja megállapítani. A bizottság ezt a módosító javaslatot 5 igen, 3 nem arányban elfogadta, így a rendelettervezetet fentiek szerint ajánlotta elfogadásra a képviselő-testületnek.

Básthy Béla arra hívja fel a figyelmet, hogy van egy kis foltja a szabályozásnak. Ugyanis elképzelhető, hogy van olyan háztartás, ahol van egyedi szennyvíztisztító is és esetleg megmaradt a hagyományos szennyvízgyűjtő is és a tulajdonos azt is fenntartja. Egyébként természetesen nagyon üdvözlendő, ha bárki, aki teheti, biológiai tisztítóberendezést létesít.

Kovács-Mezei Virág szerint az adó a műtárgyra vonatkozik, így a korábbi szennyvíztárolónak meg kell szüntetnie a funkcióját.

Básthy Béla szerint ha megmarad a gyűjtő is, és ha van tisztítóberendezés is, akkor az azt jelentheti, hogy a szennyvíz egyik része ide, a másik része oda kerül. Így nehéz lekövetni a 60%-ot, azaz hova kerül és mi történt vele. Mivel az egyedi szennyvíztisztítók létesítését a jegyző engedélyezi, ezekben ki kellene kötni, hogy a meglévő szennyvíztárolót fel kell számolni.

Dr. Zalán Gábor szerint ilyen eset még nem fordult elő. Biológiai szennyvíztisztítóra általában építkezések előtt kérnek tőle engedélyt, amely tervezői felelősségen alapul, talajmintavétel szükséges hozzá, stb. Akik ezt kérték, azoknak még nem volt derítő a háztartásukban és olyanra sem volt példa, hogy vegyesen használná bárki is, de ezt nyilván a tervezéskor lehetne pontosan látni, hogy a ház egy részét vagy a teljes házat váltaná ki. Véleménye szerint, aki milliós nagyságrend körüli összeget áldoz arra, hogy legyen biológiai szennyvíztisztítója, az biztosan nem fogja a régi rendszert fenntartani. Az engedélyek kiadásakor erre figyelni fognak, ezért szükségtelen a felvetést rendeletben kezelni. Egyébként éves szinten csekély számú ilyen engedélyt ad ki a hivatal.

Básthy Béla viszont úgy véli, hogy ha valakire bejelentés érkezik ilyenre mástól, akkor nincs mi felmentést adjon ez alól.

Dr. Zalán Gábor tisztázza: az adó önbevallás alapján történik, azaz azt nézi a hivatal, hogy van-e olyan műtárgy, amely alapján ki lehet vetni az adót.

Básthy Béla a városüzemeltető kft. igazgatóját kérdezi: nagyságrendileg mekkora összeget kell biztosítani a jelenlegi rendszer működtetéséhez?

Kovács István elmondja, hogy a szolgáltatás bevétele és kiadása között 6,8 millió Ft körül van, azaz ez a veszteség. Az említett új berendezések üzembe helyezésével csökkenthető ugyan a veszteség, de ugyanakkor az üzemeltetési költségek nőnek, így ő valójában a jövőre nézve 6,5 és 7,2 millió Ft közé tenné a veszteség összegét.

Básthy Béla felhívja a figyelmet a rendelettervezet mellékletében szereplő hatástanulmányra. Ez szerint, ha hasonló nagyságrendben veszi mindenki igénybe a szolgáltatást, akkor az új adó bevezetése 5 millió Ft bevételt jelentene az önkormányzatnak. Természetesen az új adó kivetésével kiadása is keletkezik a városnak, nem is jelentéktelen.
Azt is el kell mondani, hogy ha a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadná a képviselő-testület, akkor 9000 Ft-tal csökkenne műtárgyanként a fizetendő adó összege, azaz mintegy 2,4 millió Ft további kiesést jelentene, ezért kéri, hogy mérlegelje a képviselő-testület ezt a módosító indítványt.
A lakosság felé pedig ki kell hangsúlyozni, hogy aki rá van kötve szennyvízcsatornára, az szintén köteles szennyvízelvetési díjat fizetni, csak az a havi vízdíj számlában jelenik meg.

Terplán Zoltán azt emeli ki, hogy Kőszeg számára hosszú távon az egyedi szennyvíztisztító berendezések elterjedése lenne kívánatos, ami a szippantások számának a csökkenésével járna. Nem nagy lépésekkel, azaz olyanokkal, amelyek a lakosság számára sem lenne megterhelő – de ebbe az irányba kellene fejlődni.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát, majd elsőként a pénzügyi bizottság módosító indítványát bocsátja szavazásra – mely szerint 90% adókedvezményt kapjon az, aki az éves vízfogyasztásának legalább 60%-ának megfelelő szennyvíz mennyiséget a közszolgáltatóval elszállítatta – de ezt a képviselő-testület 2 igen, 10 nem szavazattal elveti.
Ezután a polgármester az előterjesztés szerinti, eredeti rendelettervezetet bocsátja szavazásra. A képviselők 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a települési adóról
(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


A 2. napirendi pont tárgyalása:

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztés egy gyors felülvizsgálat eredménye, mivel várható még változás a szabályozásban. Az ingatlankezelő jelezte, hogy 13 olyan bérleti szerződés van, amely határozott idejű és hamarosan lejár. Mivel Kőszegen elég nehéz albérletet találni, az a javaslat, hogy az augusztus 1. és december 31-e között lejáró lakásbérleti szerződések új pályázat kiírása nélkül, 2023. április 30-ig hosszabbodjanak meg.
Még az idén várható a rendelet komplett felülvizsgálata, az eljárási szabályok módosítása szintén.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert elmondja, hogy ugyanez volt a pénzügyi bizottság véleménye is.

Básthy Béla hozzáfűzi: valóban szeretnének még az idén a rendelettel mélyrehatóbban foglalkozni és néhány megismert problémát megvizsgálni. Több olyan bérlő is van, aki szociális bérlakásban lakik ugyan, de a szerződés megkötése óta eltelt időszakban a jövedelmi viszonyai megváltoztak. Ezeket a bérlőket nem lenne szerencsés kirakni az utcára, de valamilyen más megoldást kellene találni a bérbeadás további módjára vonatkozóan. Lesz még erről tehát az idén előterjesztés, amit meg lehet vitatni.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)

A sportrendelet és a sportkoncepció tárgyalása előtt, a polgármester ügyrendi javaslatként kéri a két napirend tárgyalásának a felcserélését, ugyanis a koncepcióból származtatható a rendelet. A képviselők a napirendek cseréjét 12 igen szavazattal fogadják el.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a korábbi sportfejlesztési koncepció hatálya lejárt, amelynek a megalkotására az önkormányzatnak kötelezettsége van. Viszont a jogszabály nem határoz meg semmilyen tartalmi vagy formai követelményt erre vonatkozóan.
Így a városban működő sportegyesületek bevonásával készült el az új sportkoncepció tervezete. Az anyag kiküldése óta az Alpokalja Küzdősport Alapítvány bemutatkozását és terveit is megkapták, ez még beépítésre kerülne a koncepció szövegébe.

Kérdések és hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Harkai Norbert nehezményezi, hogy a humánerőforrás bizottság jegyzőkönyve szerint a bizottság mintegy 7 percet foglalkozhatott a sportkoncepció tervezetével. Az már önmagában beszédes, hogy a pénzügyi bizottság nem is tárgyalta, nyilván azért, mert jelenleg nincs pénzügyi vonzata. A bizottsági ülésen Molnár Zoltán megköszönte az egyesületeknek, hogy komolyan veszik a fejlesztési elképzeléseiket, tovább szorgalmazta egy városi sportcsarnok építését, amellyel egyet lehet érteni. Mindenre megoldás lenne egy, a Lóránt Gyula nevét viselő sportlétesítmény, amely a város összes sportját centralizálhatná, kulturális eseményeknek is helyet adna, azaz a város életét jelentősen befolyásolhatná.
Sajnos ez a dokumentum nem sportkoncepció, hanem helyzetjelentés. Ugyanaz a gond vele, mint a kulturális koncepcióval. A koncepciónak az lenne a célja, hogy 8 évre előre le kellene írni a terveinket, amit az esetleges pályázati lehetőségekkel meg lehetne valósítani. Persze változatni lehet a koncepción is, de ebben kellene megszabni a fő irányokat.
Egyáltalán, ki a felelős ma Kőszegen a sportért? A dokumentum nincsen aláírva sem. Az érthető, hogy a sportolók által írt anyagból állt össze a szövege, rengeteg dolgot megemlít, pld. a kitüntetéseket is.
De látni kell, hogy minden egyes sportág problémákkal küzd, még a foci is, mert a TAO-s pénzek megszerzését Kőszeg „átaludta”. Jóllehet ebből a forrásból Szombathelyen Király Gábor egy szállodát húzott fel, ami szintén a sport javát fogja szolgálni.
Ahhoz, hogy a gyerekeink tudjanak sportolni, a korábbi híres kőszegi sportolók nyomába tudjanak érni, nagyon oda kellene figyelni a jövőt illetően és ebben egyet kellene érteni.
Hogyan lesz Kőszegen sportcsarnok? A 8 évre előre tervezett dokumentum legfőbb céljának ez kellene, hogy legyen. A Lóránt Gyula név előtt minden ajtó kinyílik, nemcsak az MLSZ-nél, máshol is. Csak sajnos ezeken az ajtókon nem kopogunk be.
Miért nincs műfüves pálya Kőszegen? Nem Sárvárt vagy Győrt hozza fel példának, hanem Lukácsházát, ahol a TAO-s pénzeket úgy használták fel, hogy a műfüves pályát napelemmel működtetik.
A sportbizottság miért nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal? Mert ő nem látja a szakmaiságot ebben.
A Lóránt Gyula Futball Clubnak a sporttelepről szóló részében, a 15.oldalon lévő purhabos ajtót bemutató fotókhoz az van írva, hogy „Az egyesület szerint ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően sikerült felzárkózniuk egy jól karbantartott, de elavult városi sporttelep szintjére.”. Ő ezt kikéri Lóránt Gyula nevében is, nemcsak ezt a képet, az összeset, amit becsatoltak. Nem akar kötekedni, de az egész úgy rossz, ahogy van.
Úszásoktatás miért nincs Kőszegen? Alpolgármester úr is jelezte a bizottsági ülésen az uszoda hiányát. Mindenkinek hiányzik az uszoda, de az sajnos jelenleg zárva van.
Ugyancsak Terplán Zoltán alpolgármester úr által űzött sportág, az asztalitenisz is Horvátzsidányba került száműzetésbe.
A teke sporttal kapcsolatosan úgy fogalmaz a koncepció, hogy „a korábbiaknál kisebb sikereket ér el”. Pedig az az igazság, hogy ellehetetlenítették a tekesportot Kőszegen a tekepálya bezárásával. A létesítmény persze azért üzemel, bulikra ki van adva, csak a sportot magát nem szolgálja.
Nincs szó az anyagban a munkahelyi sportokról, hogyan lehetne ezt megerősíteni. Sem a kötélugrókról, a vasi futókról, a triatlonistákról, a Nádasdy József-féle sikerekről.
A strand kapcsán ő ki kéri magának és minden egyes, az Összefogás Kőszegért Egyesületet támogató kőszegi lakos nevében, azt, hogy a strand hiányát és fontosságát egy ökölvívó klub „szájába adták”. Ők már 2005. óta ezt szorgalmazzák. Mindenki azt hiszi, hogy ők egy Sárvárhoz hasonló fürdőt szeretnének, pedig itt is le van írva, hogy természetes környezetben, az Abért tónál kellene megteremteni a kőszegieknek a fürdés lehetőségét.
Ha ennek a dokumentumnak az előkészítése nagyobb nyilvánosságot kapott volna, akkor a kőszegi sportolók biztosan hiányolták volna belőle az Odonints István Emlékversenyt, a Kihívás Napját (Challenge Day), az Autómentes Napot, a Lóránt Gyula Napot, a városi kispályás labdarúgó bajnokságokat, a tekecsapatok bajnokságát. Pedig régen olyan teke élet volt Kőszegen, amelynek a saját bajnokságába még a hivatal is benevezett.

Fekete-Pataki Edit a képviselőnek válaszolva elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a sportkoncepció tervezetét, de azt, hogy milyen mélységben és hogyan, az csak rájuk tartozik. Azt, hogy ezt Harkai Norbert becsmérli, nagyon fájó számukra. A sportkoncepció teljes mértékben tartalmazza azt, amit kell: tervek vannak benne. Azt a mai világban senki nem tudja megmondani, hogy ezeket hogyan tudjuk elérni – remélhetőleg pályázatokkal.
De Lukácsházával ne hasonlítsuk össze Kőszeget, mert nem azonos körben tud pályázni a két település. Lukácsháza egy falu, amelyre egészen más pályázatok vonatkoznak, mint az 5000 fős feletti városokra, sok tekintetben támogatottabbak is.

Harkai Norbert közbeszól: akkor is: Lukácsháza eljutott egy olyan szintre, ahova Kőszeg nem.

Fekete-Pataki Edit megismétli: teljesen más pályázatok vonatkoznak rá, mert amit lehet Lukácsházának, azt nem kehet Kőszegnek. Szerinte ez a koncepció egyértelműen leírja, hogy ki mit szeretne, hogyan szeretnének fejlődni az egyes sportágak. Nem érti, hogy miért kell képviselő úrnak ezt kifordítania. Szerinte egyértelmű ez a sportkoncepció, felesleges felfújni, mint a lufit, hogy pukkanjon.

Harkai Norbert szerint a képviselőnőnek a strand témája is biztosan unalmas, mert neki nem okoz gondot a fürdési lehetőség nyáron. Nyilván ezt is lufi felfogásnak gondolja. Ő nem becsmérli a bizottság munkáját, de egy sportkoncepciónál elvárná a szakmaiságot, hiszen egy 8 évre szóló dokumentumról van szó. A lakosság – aki ide küldte a képviselőket – elvárná, hogy hosszabb időtartamban foglalkozzanak ezzel. Ő annak idején Csingi bácsit is javasolta a humánerőforrás bizottságba tagként megválasztani – éppen sport miatt. Ha a bizottság behívta volna a sportolókat és kikérte volna a véleményüket, akkor teljesen más koncepció alakulhatott volna ki, azaz az előkészítést jóval szélesebb körben kellett volna lefolytatni.

Terplán Zoltán szerint sajnálatos, hogy az elmúlt 2-3 évben a covid járvány söpört végig a sportéleten, most pedig az energiahordozók hirtelen megnövekedett ára nehezíti meg.
A saját szakosztályát tekintve, azaz az asztaliteniszezőknek ezért is kellett máshol helyet keresniük és ezúton is köszönetet mond a zsidányi polgármester úrnak, azért, hogy ezt a számukra biztosította. Ugyanakkor vannak előrelépések a pingpongozók visszakerülése ügyében, mert az energiaárak ellenére találtak olyan szponzort, aki fizetné a kőszegi termet, de meg még nem tudták megmondai, hogy mennyibe fog kerülni. Vannak tehát ilyen törekvések, de mindezt nem lehet a koncepcióba leírni.
Véleménye szerint vannak jó és reális tervek a koncepcióban. Ilyen pld. az alétikai rekortán pálya létrehozása, de az ilyen fejlesztésekhez is pályázatokra lenne szükség, mert önerőből nem fog menni. A városi sportcsarnokon kívül, a gimnáziumnak is nagyon kellene egy megfelelő tornacsarnok, ahol a testnevelés órákat meg lehetne tartani. De azt tudomásul kell venni, hogy olyan nincs, hogy „csak csettintünk egyet” és máris megvan.

Harkai Norbert kérdezi: akkor egyet ért-e azzal alpolgármester úr, hogy legyen egy olyan irány, mely szerint Lóránt Gyula nevét felhasználva – mert az egy brand – bekopogjunk az illetékesekhez Kőszeg érdekében? A Lóránt Gyuláról elnevezett sportcsarnok emléket állíthatna a kőszegi olimpiai bajnokunknak és a városban űzött sportokat centralizálhatná.

Terplán Zoltán szerint természetesen azzal egyetért mindenki, hogy legyen városi sportcsarnok – és a gimnáziumnak is nagyon kellene tornaterem. Azt ő el tudja képzelni, hogy több sportág is összejöhetne abban, de azért a „centralizálás” szóval óvatosan bánna, mert vannak olyan sportközösségek, akik egy bizonyos távolságot egymástól biztosan szívesen megtartanának. Ezt nyilván le kellene egyeztetni az egyesületi vezetőkkel, de ez már technikai kérdés lenne.

Básthy Béla elsőként visszatér Harkai Norbert bizottsági ülésekkel kapcsolatos kifogásaira. A képviselő-testületnek van egy elfogadott, éves munkaterve, amelyben rögzítve van, hogy mikor, mely napirend kerül megtárgyalásra. A bizottsági ülésekre minden képviselő meghívót kap, azokon tanácskozási joggal részt vehet. Képviselő úr is részt vehetett volna a humánerőforrás bizottság ülésén, ott kifejthette volna a véleményét, de mivel ez nem történt meg, ő nem fogja a képviselő-testületi ülést most bizottsági üléssé „alakítani”.
Azt érti, hogy a pénzügyi bizottság véleményezését miért hiányolja képviselő úr, de a koncepcióban jelenleg nem beárazott projektek vannak.
Alapvetően van egy eltérés Harkai Norbert koncepcióról való felfogása és az övé között, amit most itt nem tud korrigálni. A sportkoncepcióban nem kötelezettségek vannak, hanem fejlesztési irányok, szándékok, amelyeket alapvetően a városban működő sportszervezetektől gyűjtöttünk össze.
Tény, hogy volt egy köre annak, akik – bizottsági elnök asszonnyal egyeztetve – meg lettek kérdezve. Elsősorban azok a szervezetek, amelyekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, másrészt az elmúlt időszakban magas szintű működést produkáltak, azaz folyamatos utánpótlás nevelést is és versenyezetést is végeztek. Érti a Nádasdy József sikereire való utalást, de azt gondolja, hogy a sportkoncepcióban azoknak az egyesületeknek van helye, akik hétről hétre közösségi munkát végeznek. Az ő megszólításuk megtörtént, és a tevékenységük átfogóan lett bemutatva.
Jelzi a képviselőnek, hogy a sportkoncepció szövegében négyszer van szó a városi sportcsarnok szükségességéről, nem igaz tehát, hogy ez nincsen benne a dokumentumban. Szerinte a többi felvetés, amit hiányként említett meg Harkai Norbert, annak egy része szintén benne van a koncepcióban: azaz a teke hiánya, a futballisták által elképzelt csarnokfejlesztés stb.
Az nem igaz, hogy a TAO pályázatokkal kapcsolatos lehetőségeket Kőszeg „átaludta” volna. Egyesületeink folyamatosan éltek ezzel (akár a Lóránt FC, akár a Kőszegfalvi SE), az önkormányzat pedig mindig hozzáadta a szükséges önrészt akkor, ha létesítmény fejlesztésről volt szó.
Viszont nem szabad elfelejteni, hogy a TAO támogatások 30%-os önerőhöz vannak kötve. Ahhoz, hogy felépüljön egy 3 milliárd Ft értékű sportcsarnok, egy milliárd Ft önerőt kell hozzátenni, mint ahogy Sárvár esetében is megtörtént ez. Egy esetleges 100 millió értékű kőszegi sportcsarnok építésébe 30 millió saját önkormányzati erőt – vagy más szponzornak – bele kellene tenni.
A koncepció egyébként azzal is foglalkozik, hogy a régi, nagy időkhöz képest a sport mögül kiment a nagyvállalati támogatás. Nincs már Latex, a Kromberg-Schubert Kft. nem jött be ezen a téren, se más. Sajnos, ezek a cégek, ha vállalnak is valamit, az nagyon vékonyka kis szelet.
Ezért meg kell becsülni azokat, akik komoly munkát végeznek az egyesületekben, mert a fenti, pénzügyi változások nem arányosan láthatók. A legtöbb egyesület megmaradt ma is és csúcsszinten teljesít, mert az elkötelezettség megjelent az esetükben. Van olyan egyesület, ahol a vállalkozók is részt vállalnak a saját vagyonukkal. A kőszegi teniszéletben pld. figyelemre méltó vállalkozói szerepvállalás van. De a jégkorong csarnok működtetése is hasonló. Azaz ma már nem úgy van, mint régen, hogy a kőszegi sport mögött ott volt egy nagy cég, a Latex.
A Lóránt Gyula névvel kapcsolatban éppen ő szorgalmazta a Kőszegi Futball Club felé, hogy vegyék már fel a kőszegi olimpia bajnok nevét, és meg is tették. A Lóránt Gyula Emléknapon a legkülönbözőbb futball tisztségviselők jönnek el Kőszegre, akikkel együtt koszorúznak (az Aranycsapat Alapítványtól kezdve a Magyar Futball Nagykövetéig), aztán kilátogatnak a sporttelepre, azaz ő polgármesterként mindent megtesz és folyamatosan lobbizik a Lóránt Gyula ügyben. Neki meggyőződése, hogy mindez egyszer sikerülni is fog, azt tehát vissza utasítja, hogy semmi nem történik. Mind a futballisták, mind a város a Lóránt Gyula ügyet folyamatosan napirenden tartja.
Azt is ki kell emelni, hogy újra van atlétikai szakosztály is a Lóránt FC-ben, mert a KSE-ben megszűnt és sokáig nem is volt Kőszegen.
Az igaz, hogy vannak olyan régi sportesemények, amelyek nincsenek benne a koncepcióba (ilyen az említett Odonits emlékverseny), vannak viszont újak, amelyek igenis benne vannak.
A futball területén az utánpótlás tornáknak sokkal intenzívebb korszakát éljük, mint korábban. Ugyanígy az összes szakosztály megrendezi a saját érzelmi, prioritásai és elkötelezettségei valamint anyagi lehetőségei szerinti programjait, csak most másként hívják. Ilyen pld. a teniszezők Juhász Ilse Emlékversenye, a kerékpáros egyesületek számos rendezvénye, ami az 1980-as években nem volt, most van. Tehát van dinamikája ennek a történetnek, és ő azt gondolja, hogy a koncepció megfelelő mélységben öleli fel ezeket.
Az önkormányzat nem tud mást tenni, mint folyamatosan segíti a sportban elkötelezetteket és a különböző ügyeket jelzi a felsőbb szervek felé. Jártak már államtitkárok a gimnáziumban a tornaterem érdekében, a tankerületi igazgató úrral megmutatták már a vendégeknek a bezárt uszodát is, de nem közömbös a strand ügye sem.
Őszintén kimondva: ha lenne Kőszegnek egy 5000 m2-es sportcsarnoka, akkor most lenne az ideje a bezárásának. De természetesen ez nem ok arra, hogy ne is legyen.
Sajnos a város teherbíró képessége is inkább az együttműködésre késztet – és ez így van nemcsak a sport, hanem a kultúra területén is. Az IASK-nak, a Dr. Nagy László EGYMI-nek is gyönyörú terei vannak. Új terek létesítésére megvan a szándék, de majdani fenntartásukra való képességünkre is gondolni kell.
Visszatekintve a múltra, az is nagyon jól alakult, hogy a városi uszoda annak idején 2000-ben nem egy önkormányzati telken, és városi beruházásban valósult meg, hanem még a megyei önkormányzat által fenntartott intézményben jött létre. Az uszoda az elmúlt 20 évben úgy tudta szolgálni a várost, hogy annak fenntartásához az önkormányzatnak nem kellett hozzájárulnia, azon kívül, hogy anyagilag támogatta a gyerekek úszásoktatását.
Az bizonyos, hogy az ilyen együttműködési modellekre Kőszeg városa még rá fog szorulni egy ideig. Amennyiben a most épülő egyetemi campus udvarán építeni fognak egy csarnokot, akkor – ő azt gondolja –, hogy abban a városnak is lesz helye, azaz annak társutasai lehetünk.
Az önkormányzat minden egyesületet segíti a fejlesztési elképzelései megvalósításában. Amikor a teniszezőknek teniszklubra volt szükségük, az is megvalósult, amikor a síugrók jelezték, hogy új öltözőre van szükségük, az is meg lett, a birkózócsarnok megépítése miatt már évek hívogatjuk a BMSK-t, hogy mikor lesz már végre előrelépés. Az önkormányzat nyitott minden sportegyesület felé a városban, azok felé is, akik viszonylag újak Kőszegen. A koncepció kitér a sport társadalmi jelentőségére is, továbbá arra is, hogy milyen jelentősége van a sportnak a város rendezvény naptárára, milyen meghatározó a város élete számára. Átfogósága tekintetében nagy kritika nem érheti ezt a koncepciót.

Mivel további érdemi észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a Kovács-Mezei Virág által említett kiegészítéssel együtt a sportkoncepció tervezetét.

A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

157/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepcióját a 2022-2030-ig terjedő időszakra a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatos.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésben elmondja, hogy a jelenlegi sportrendelet helyett új rendelettervezetet állítottak össze. A sportról szóló törvény meghatározza a tartalmi követelményeket, így a rendelet tartalmazza a sporttal kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat, a költséggel kapcsolatos megállapításokat. Tartalmazza, mely egyesületekkel van együttműködési vagy feladatellátási megállapodása az önkormányzatnak, illetve, hogy milyen támogatási formák vannak.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
A bizottság egy sportban jártas külső tagja felhívta a figyelmet arra, hogy a Lóránt Gyula FC sportolóinak az ősz beköszöntével nincs beltéri edzési lehetősége. Ha hidegre fordul az idő, nem tudnak hova menni, így rengeteg pénzt költenek tornaterem bérlésre, ahol vagy kapnak helyet, vagy nem – egészen a tavaszi időszakig. A bizottsági tag kérte az ülésen, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot ebben a tankerülettel, szülessen kompromisszum és járuljanak hozzá, hogy az igazolt sportolók tudjanak beltéren edzeni, hiszen ez a kötelező testnevelési óraszámot is érinti. Esténként már gyorsan sötét van, a megvilágított sportpálya is sokba fog kerülni.

Básthy Béla tájékoztatást ad arról, hogy rendszeresen tárgyalnak erről Rozmán Lászlóval, a sárvári tankerület igazgatójával és ezt Molnár Zoltánnak is jelezte. Az alaphelyzet arról szó, – és ezt újra és újra hangsúlyozni kell – hogy a kőszegi sportélet jelentős része a tankerület által fenntartott és üzemeltetett tereken zajlik, továbbá arról, hogy mindez kihat az iskolákban folyó, kötelező testnevelési órákra is. Ezeket nyilván meg kell tartani ugyanúgy, de kevesebb létszámmal.
Egyébként a tankerület a tornatermek bérbeadására vonatkozóan a covid utáni újra indulás után nem emelt árakat, ez egy értékelendő gesztus volt a részükről. Természetesen le fognak ülni tankerületi igazgató úrral tárgyalni, de nyilván a KILIK-nek is megvannak a maga szigorú szabályai, amit nekik is be kell tartaniuk. Azzal mindenkinek tisztában kell lenni, hogy Kőszegen az oktatási intézmények csarnokai és a sportélet szimbiózisban vannak egymással és ez a probléma nem akadályozhatja a sportélet működését.

Sas Norbert elmondja még, hogy a pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A képviselők 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi sportélet támogatásáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)

[A szavazás után Sas Norbert elhagyta az üléstermet és ezzel a képviselő-testület létszáma 11 főre csökkent.]


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Guttmann Ferencné szóbeli kiegészítést, tesz. A köznevelésről szóló törvény értelmében évente egyszer intézményüknek be kell számolnia a fenntartó felé. Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy támogatásával intézményük működésének a feltételeit biztosítja, a hivatalnak pedig, hogy egész évben segítik a munkájukat.
Azt gondolja, hogy az elmúlt nevelési év is egy mozgalmas év volt. Sok átszervezést bonyolítottak le, főleg a kőszegi bölcsődében indított új csoportra gondol, szeptember 1-től pedig elindult a horvátzsidányi bölcsőde is. Mindez plusz feladatokat jelentett, hiszen alap dokumentumokat kellett módosítani, létszámokat kellett felvenni, személyi eltételeken kellett gondolkodni.

Kérdések és hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit tájékozatja a képviselő-testületet, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta a beszámolót és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla is megköszöni intézményvezető asszonynak a munkát, valóban nehéz év volt. Bízik abban, hogy az óvodák további fejlesztésére vonatkozó önkormányzati szándékot sikerül majd megvalósítani. Kéri az együttműködést az elkövetkezendő hónapokban az előttünk álló nehéz feladatok megoldásásban is.

Ezután a képviselők 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


158/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évről készített intézményi beszámolóját elfogadja.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemeléséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Guttmann Ferencné szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy intézményük Horvátzsidányi Tagóvodájában a konyhai kisegítő munkakörben 1 fő munkavállaló látja el a feladatokat, napi 4 órában, rehabilitációs foglalkoztatottként. A megnövekedett gyermeklétszám miatt a feladatok ellátásához 2022. október 1-től 6 órás foglalkoztatás lenne szükséges kisegítő munkakörben. Horvátzsidány község polgármestere a módosításhoz hozzájárult, a finanszírozást vállalja, így ez a kőszegi önkormányzatnak plusz kiadást nem jelent.

Hozzászólás:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság ezt az előterjesztést is megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


159/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámkeretének 0,25 fővel történő emelését – konyhai kisegítő munkakörre – 2022. október 1-től határozatlan időre.
A szükséges fedezetet a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés alapján Horvátzsidány Község Önkormányzata biztosítja, melyről külön finanszírozási megállapodást kell kötni.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy az 1. pont szerinti munkáltatói döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester és Guttmann Ferencné intézményvezető.
Határidő: 2022. szeptember 30.


A határozat meghozatala után a polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a Meseváros Óvoda és Bölcsődét érintő, mai napirenden szereplő előterjesztéseket is most, az intézményvezető jelenlétében tárgyalja meg. Javaslatát szavazásra is bocsátja, amit a képviselők 11 igen szavazattal elfogadnak.


[A szavazás után Sas Norbert visszatért az ülésterembe, Harkai Norbert viszont elhagyta, így a képviselő-testületből változatlanul 11 fő van jelen.]


A 11. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosításáról (a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan) szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Cserkutiné Stipsics Edina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ez az előirányzat átcsoportosítás is az előbb említett létszámemeléshez kapcsolódik. Ennek a kiadási többletterhét a horvátzsidányi önkormányzat vállalta, ezért a kőszegi önkormányzatnak plusz kiadással nem jár.Hozzászólás:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság az átcsoportosítást egyhangúlag elfogadásra ajánlotta a képviselő-testületnek.

A képviselők 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


160/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a Horvátzsidányi Tagóvoda részére 113 000 Ft-tal megemeli az Önkormányzat által nyújtott irányítószervi finanszírozás összegét, a kiadási előirányzatainál a személyi juttatások előirányzatát 100 000 Ft-tal megemeli és a munkáltatót terhelő járulékokat 13 000 Ft-tal megemeli.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésén belül az irányító szervi finanszírozási kiadási előirányzatát 113 000 Ft-tal megemeli a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde részére, a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 113 000 Ft-tal megemeli, egyben felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, hogy a finanszírozási szerződést 113 000 Ft-ról Horvátzsidány község Önkormányzatával megkösse.

Felelős 1. pont tekintetében: Guttmann Ferencné intézményvezető.
Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős 2. pont tekintetében: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2022. szeptember 30.


A 12. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosításáról (a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan) szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Cserkutiné Stipsics Edina szóbeli kiegészítésében visszautal arra, hogy a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde 2022. szeptember 1-től megkezdte működését. A működési engedély az állami támogatás májusi igénylésekor még nem állt rendelkezésre, így a normatív támogatást nem tudták előre megigényelni. Horvátzsidány község polgármestere a működéshez szükséges forrásból
2 000 000 Ft-ot megelőlegezne Kőszeg Város Önkormányzata, mint fenntartó felé, hogy a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde működése zavartalan legyen. Most októbertől be fogják nyújtani az állami támogatásra vonatkozó igényt, így az intézmény költségvetését módosítani szükséges mind a bevételei, mind a kiadási oldalon.
Kéri az előterjesztésben részletezett előirányzat átcsoportosítást jóváhagyni.

Hozzászólás:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság ezt az átcsoportosítást is elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület szintén 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


161/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde részére 2 000 000 Ft-tal megemeli az Önkormányzat által nyújtott irányítószervi finanszírozás összegét, a kiadási előirányzatainál a személyi juttatások előirányzatát 1 500 000 Ft-tal megemeli, a munkáltatót terhelő járulékokat 195 000 Ft-tal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát 305 000 Ft-tal megemeli.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésén belül az irányító szervi finanszírozási kiadási előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde részére, a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli, egyben felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, hogy a finanszírozási szerződést 2 000 000 Ft-ról Horvátzsidány község Önkormányzatával megkösse.

Felelős az 1. pont tekintetében: Guttmann Ferencné intézményvezető.
Határidő: 2022.szeptember 30.

Felelős a 2. pont tekintetében: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2022.szeptember 30.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testület a 137/2022. (VIII. 1.) határozatával fogadta el az önkormányzat, valamint a „Dr. Izer és társa Kft.”, a BABY HELP Bt. és a SAVANEST Kft. között 2022. december 31-ig kötött, a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról szóló szerződést.
A SAVANEST Kft. praxisközösségi konzorciumvezető ügyvezetője, egyben az egyik helyettesítést vállaló gyermekorvos, dr Gábriel András János kérte, hogy a szerződésben rögzített rendelési idő módosításához a képviselő-testület járuljon hozzá. Ez szerint a pénteki napokon változna a rendelési idő: a páratlan héten délelőtt, a páros héten délután lenne a rendelés.
Ez az önkormányzat szempontjából nem rossz változtatás és talán a szülőknek is jobban megfelel.
A házi gyermekorvosi ellátás ismert nehézségei miatt kéri támogatni a doktor úr kérését.

Hozzászólás:

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság ülésén felmerült kérdésként, hogy a helyettesítő orvosok csak a rendelési időben állnak rendelkezésre, vagy rendelési időn túl is. Erre a válasz az volt, hogy a rendelési időn kívül is vállalják a rendelkezésre állást. A bizottság a változatást egyhangúlag elfogdásra ajánlotta.

[A napirendi pont közben Harkai Norbert is visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma ismét teljes: 12 fő van jelen.]

Sas Norbert tájékozatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság szintén támogatta a szerződés módosítását.

Ezután a képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


162/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 1-jei hatállyal a közte, valamint a „Dr. Izer és Társa” Kft., a BABY HELP Bt. és a SAVANEST Kft. között létrejött, a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt, melléklet szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2022. szeptember 30.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme. csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítést tesz. Horváth Gábor a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Hunyadi utca 15. társasház előtti, egykori kisbolt helyiséget tárolás céljára ingyenes használatba vehessék. Az egyesület hagyományőrző tevékenysége folytatásához szükséges nagy helyigényű eszközök, kellékek tárolása sokszor nehézségbe ütközik. Jelenleg ezeket az eszközöket a Chernel utca 6. társasház közös tulajdonban lévő udvarán tárolják, amely földszinti részén található az irodájuk. Az új helyiség optimálisabb lenne számukra, mivel autóval könnyebben megközelíthető, mindemellett zárt helyiségben tudnák tárolni a kellékeket.
Az egyesület a város életében betöltött szerepére tekintettel javasolt az ingyenes használathoz való hozzájárulás.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza szerződéstervezetet, amely szerint a díjmentes helyiséghasználat mellett a rezsifizetés őket terhelné.

Hozzászólások:

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság megtárgyalta a kérelmet és egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert jelzi, hogy ugyanez volt a véleménye a pénzügyi bizottságnak is.

Básthy Béla hozzáfűzi: már régen felmerült ennek az egykori kisboltnak a további sorsa. Volt egy érdeklődő, aki bérbe vette volna, de aztán visszalépett. Gondolkodtak a lebontásán is, de arra meg árajánlatot kért a hivatal és kiderült, hogy mintegy 2 millió Ft-ba kerülne a bontás. Ezért a legmegfelelőbb megoldás, ha az egyesület kérelmének megfelelőn a használatukba kerül.

További észrevétel nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


163/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesület részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Hunyadi utca 15. társasház előtti (Hrsz.: 3526/1) volt kisbolt helyiséget.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Ostromnapok Egyesület között létrejövő, az 1. pontban szereplő ingatlan használatára vonatkozó Ingatlanhasználati szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme (a várszínház többletbevételére vonatkozóan) csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Pócza Zoltán előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, mert egyértelmű átcsoportosításról van szó.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Mivel az önkormányzatnak plusz anyagi terhet nem jelent, a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlották.

Básthy Béla nem szeretne szó nélkül tovább lépni az előterjesztés kapcsán, hiszen arról fog szavazni a képviselő-testület, hogy a sikeres várszínházi évadból származó, több mint 11 millió Ft plusz bevételt kívánja átcsoportosítani. Az intézmény részéről ez mindenképpen figyelemreméltó teljesítmény, ami azért is fontos, mert a megnövekedett rezsiköltségekbe is a saját bevételeiből tudja majd fizetni.
Pócza Zoltán igazgató úrnak ezúton is gratulál a sikeres tevékenységéért!

A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


164/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat:

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében a Kőszegi Várszínház bevételi előirányzatát 11 665 840 Ft-tal megemeli és a Kőszegi Várszínház kiadási dologi előirányzatát 11 665 840 Ft-tal megemeli.

Felelős: Pócza István Zoltán igazgató.
Határidő: azonnal.


A 10. napirendi pont tárgyalása:

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme (a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan) csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Pócza Zoltán igazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy itt is adminisztratív döntésről van szó. Lezárult a TOP CLLD pályázat, és a késve érkezett pályázati pénzeket kell átvezetni az alapszámlára. A támogatás összege 4 146 655 Ft-tal meghaladja az eredetit, ezért itt is arra törekedtek, hogy a megnövekedett rezsi költségekre fordítódjon az év hátralévő részében.

Básthy Béla itt is kiemeli: mivel ezt a korábbi összeget az intézmény korábban megelőlegezte, értelemszerűen visszakerül a támogatás az intézményhez.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi: a pénzügyi bizottság támogatta a határozati javaslatot, hiszen itt sem keletkezik többletköltsége az önkormányzatnak.

Kiss Zoltán Miksa kérdezi: készült-e bármilyen kimutatás arról, hogy a rezsiárak ismeretében a kiadások hogyan alakulnak? Mekkora lesz a veszteség?

Pócza Zoltán elmondja, hogy jelenleg az augusztusi számlákból tudnak következtetni arra, hogy mi várható. Ami plusz pénzük termelődött, azt erre fogják fordítani, remélhetőleg ezek elegendőek lesznek arra, hogy ezt az évet ki tudják futtatni. Mindez az év hátralévő terveit is nagyban befolyásolja.
Az intézmény maga eleve nagy, hatalmas terekkel. Azt már tudják, hogy min lehet spórolni, akkor is, ha nem kell bezárni. Vannak elképzelések, kérdés, hogy mennyire lehet szakaszolni az épület fűtését. Szó van a kazánok felülvizsgálatáról, a különböző helyiségek szeparálásórl, sok mindennel készülnek.
A hivatalban már zajlik egyeztetés erről. Ők is próbálnak felkészülni különböző forgatókönyvekkel, de az is kérdés, hogy a várbelépők száma csökkenik-e majd, azaz a lakosság mennyire fog kimozdulni. Sajnos nincs olyan, aki meg tudná mondani, hogy mi várható jövőre.

Básthy Béla tájékoztatja a képviselőket arról, hogy minden intézményvezető kapott levelet, amelyben azt kérték, hogy tegyenek javaslatot, milyen technikai intézkedéseket lehet meghozni a fogyasztás csökkentése érdekében, milyen lehetőségek vannak az átszervezésre, illetve mit lehet esetleg ideiglenesen bezárni. Azt is kérték, hogy minden döntés lehetséges kockázatát is mutassák be az információkérésre adott válaszok. De erről az ülés végén külön is lesz szó.

A képviselők további észrevétel nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

165/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében az intézmény bevételi előirányzatát
4 146 655 Ft-tal megemeli és az intézmény kiadási dologi előirányzatát 4 146 655 Ft-tal megemeli.

Felelős: Pócza István Zoltán igazgató.
Határidő: azonnal.


A 13. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Kovács Istvánnak a kinevezése 2022. december 31. napjával lejár. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet új pályázat meghirdetésével.
Igazgató úrnak két hónap híján 30 év munkaviszonya szűnik majd meg, mert nem fog indulni a pályázaton. Tehát egy új ügyvezető reményében lesz meghirdetve a pályázat. A kft. több pozíciójában is egyébként nyugdíjazások várhatók.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a pályázati feltételeket. A meghirdetést szeretnék a lehető legszélesebb körben megtenni. A pályázati feltételeket illetően „szélesre van nyitva a kapu”: közgazdász, műszaki végzettség, jogász, bármilyen végzettségű jelölt megfelelő lesz erre a pozícióra.
A kinevezés 5 év határozott időre szól majd, november 4-e a beadási határidő.

Hozzászólások:

Kiss Péter elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság megtárgyalta a pályázati hirdetményt és azt egyhangúan elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert jelzi, hogy ugyanez volt a pénzügyi bizottság véleménye is.

Harkai Norbert azt gondolja, hogy nyilván nem most fog Kovács István igazgató úrnak köszönetet mondani a város. De ő most személy szerint is, továbbá a többi civil egyesület nevében is megköszöni Kovács István elmúlt 30 év alatt végzett munkáját, mert bármivel fordultak hozzá, mindenben segített nekik.
Jó pihenést, és jó egészséget kíván Kovács Istvánnak a nyugdíjas éveiben.

Básthy Béla is csatlakozik a köszönő szavakhoz. Kovács István igazgató urat nemcsak a szakmai felkészültségéért, hanem a rugalmasságáért is elismerés illeti, hiszen számos alkalommal kellett döntenie, hogy a kft. előtt álló sok-sok feladat közül melyiket lássa el. Úgy érzi, azért eddig is volt odafigyelés igazgató úr tevékenységre, hiszen az önkormányzat 2009-ben Kőszeg Városért Díjat adományozott a számára.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

166/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörét pályázat útján kívánja betölteni, és felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti pályázati kiírás megjelentetésére, valamint a pályázati eljárás lefolytatására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 14. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés tervezetéről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Bertók Sándor főépítész távollétében dr. Zalán Gábor tesz szóbeli kiegészítést. Főépítész úrhoz érkezett egy kérelem a településképi rendelet módosítása tárgyában. Kőszegen megkezdődött a volt MÁV Diákotthon területén az „Új tudásközpont „Campus” kialakításának teljes körű tervezése és engedélyeztetése – (volt) MÁV internátus újrahasznosítása” beruházás kivitelezése, amely a Magyar Állam 1/1 tulajdonában álló Kőszeg belterület 1165 helyrajzi számú ingatlanon fog megvalósulni.
A beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség BMSK Zrt., amely jelezte, hogy a főépület és a tőle délre lévő szállásépület kerül felújításra, a többi melléképület bontását tervezik.
Viszont a településképi rendelet 1. számú melléklete a nagyméretű zöldkörnyezettel együtt védendő együttesek listáját tartalmazza, melynek 2.1. alpont alatt védendő értékként nevesíti a MÁV Nevelőotthon, Felső körút 4. 1165 hrsz alatti ingatlant.
Fentiek miatt a BMSK Zrt. vezérigazgatója levelében kérte, hogy a melléképületekre vonatkozó védettséget szüntessük meg, ezzel biztosítva azok elbonthatóságát a projekt sikeres megvalósítása érdekében.
A kérelem elbírálása érdekében hatástanulmány készült, melynek szakmai megállapítása szerint: a bontani kívánt melléképületek kivétel nélkül elveszítették történeti értéküket, megszüntetésüknek akadálya nincs. Ugyanakkor a rendeletben a szakértő továbbra is javasolja a területi védelmet fenntartani a főépületre és a zöldfelületi értékre.
Főépítész úr felvette a kapcsolatot az állami főépítésszel, aki egy főépítészi feljegyzést javasolt csatolni a határozati javaslat mellé. Ennek jóváhagyásával megindulhat a településképi rendelet módosítására vonatkozó eljárás, és a melléképületek bontásával nem lesz akadálya a beruházás megvalósításának.

Hozzászólások:

Básthy Béla megerősíti: arra vonatkozik a javaslat, hogy az eddigi védelem nem kell, hogy vonatkozzon átfogóan az értéket már nem képviselt melléképületekre, de a főépület és a zöldterület helyi védelme továbbra is fenn fog maradni.

Kiss Zoltán Miksa egyetért a javaslattal, hiszen az életszerű, hogy változik a helyileg védett épületek sora.
A műemlékek ügye egy nagyon érzékeny része Kőszegnek. Az előterjesztés kapcsán hangot kell adnia annak a véleményének, mely szerint ő a mai napig nem tudja elfogadni, hogy bármikor rá lehet mutatni egy épületre és azt lehet rá mondani, hogy az műemlék. Sajnos akkor lesz valami műemlék, ha valaki – esetleg egy szakember – úgy dönt, hogy az legyen. Pedig egy műemléknek kell, hogy legyen múltja és ha ezt eddig nem vették észre, az nagyon kétséges a számára. A közhiteles ingatlan nyilvántartás azért fontos, hogy tudjuk, 1-1 ingatlan milyen paraméterekkel rendelkezik. Pld. ha jön egy vevő, jóhiszeműen megvesz egy lakást egy társasházban, tervet készíttet rá, esetleg tetőtérbeépítésre, részleges vagy teljes bontásra, és amikor mindez kész, akkor derül ki, hogy a ház műemlék. Sajnos, ma ez a törvény.Miután Kőszeg város eklatáns példája a műemlékeknek, azaz az egy főre jutó műemlékek száma majdnem a legmagasabb az országban, ő azt szeretné, hogy mindez konkrétumokhoz, listához legyen kötve.

Básthy Béla szerint sajnos valóban láttunk már olyant, hogy az egyes nyilvántartások nem teljesen fedték egymást és egyes ingatlanokra vonatkozóan nem minden dokumentum jelezte, hogy műemlék. Az örökségvédelemmel főleg az érintett ingatlantulajdonosok folytatnak küzdelmet. Emlékezete szerint a 2006-2010. közötti időszakban volt olyan kezdeményezés, amikor az örökségvédelem szeretett volna nagy mennyiségben – mintegy 100-as nagyságban – épületeket műemlékké nyilvánítani, az önkormányzat pedig abba az irányba vitte ezt a folyamatot, hogy inkább helyi védettek legyenek ezek az épületeket. Ő azt el tudja képzelni, hogy egyes örökségvédelmi szakembereknek a jelenlegi helyzettel nem teljes az egyetértése. Ebből a szempontból adódhatnak Kiss Zoltán Miksa által felvázolt helyzetek, így az ingatlanforgalmazással foglalkozó szakembereknek mindennek alaposan utána kell járnuk.

Gelencsér Attila kérdezi, hogy a helyi védettség a főépületen kívül a teljes zöldfelületre is vonatkozik-e? Mert ő a volt MÁV épületegyüttese mellett lakik és évek óta szélmalomharcot folytat néhány kivágandó fa miatt, amit a mai napig nem sikerült elérnie. Tudomása szerint viszont a beruházó saját belátása szerint vágott ki fákat.
Kérdezi, hogy akkor az ő lakóközösségüknek ez miért nem volt lehetséges?

Németh Ildikó tisztázza, hogy a védett fák a természetvédelmi rendeletben szabályozottak szerint lettek kivágva, a beruházó kérésére, jegyzői engedéllyel. Az Ólmódi út felől, vadon nőtt fák is ki lettek vágva.

Gelencsér Attila ezt érti, de akkor a jegyző nekik miért nem adhatott engedélyt ugyanígy? 20 méteres fákról van szó, amelyek mintegy 3-4 méter magasságban, 3 méter hosszban lógnak be ágak az ő telkükre. Igaz, a fák metszése is megtörtént, de az nem oldotta meg a problémákat.

Dr. Zalán Gábor jegyző tisztázza, hogy a jogalkotó elvette a jegyzőtől a szomszédból átnyúló faágak ügyét és bírósági hatáskörbe helyezte. Tehát ha lenne is hatásköre, elfogultságot és összeférhetetlenséget kellene bejelentenie, hiszen egy önkormányzati képviselő ügyéről lenne szó.

Básthy Béla jól ismeri a problémát, mert a Bertalan Erzsébet utcai sorházból őt mások is megkeresték, nem a képviselő úr egyéni felvetéséről van tehát szó.
Valóban felmerülhet a zöldfelületi érték nevesítése. Tudomása szerint a park egésze nem lesz a jelenlegi formájában megtartva, hiszen jelentős átalakítás történik az épületegyüttes területén. Ezzel együtt meg kellene oldani azt is, hogy a terület jövőbeli használójának az igényeit is szem előtt tartjuk, de ugyanúgy a szomszédban lakók kérésére is figyelemmel legyünk.
Visszatérve az előterjesztés tárgyára, ez természetesen egyezetve lett az IASK-al, mint a beruházás jövőbeni használójával.

Mivel további érdemi észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselők 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


167/2022. (IX. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Ön