2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet áttekintettük.

Indokolás:

A rezsicsökkentés korlátozása és a háborús veszélyhelyzet miatt áttekintettük Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 27/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Lakásrendelet).

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ennek kapcsán jelezte, hogy 2022. augusztus 1. és december 31. között összesen 13 bérlő határozott idejű szerződése jár le. A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz Kőszegen albérletet vagy egyéb lakhatási megoldást találni.

Tekintettel arra, hogy a Lakásrendeletet az idei évben átfogóan felül kívánjuk vizsgálni, ezért is indokoltnak tartanánk a most lejáró szerződések meghosszabbítását 2023. április 30-ig automatikusan biztosítani, amíg az új eljárásrend és feltételek meghatározásra kerülnének. Az átfogó módosítás hatálybalépésének ideje várhatóan 2023. január 1. lenne, így kellő idő áll majd rendelkezésre április 30-ig, hogy a bérlők az új feltételekhez alkalmazkodni tudjanak.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2022. szeptember 22.


A polgármester nevében:Kovács- Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2022. (IX. …..) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendeletének „A lakásbérleti jogviszony létrejötte” című fejezete a következő 4/D. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
4/D. §

A 2022. augusztus 1. és december 31. között lejáró lakásbérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül 2023. április 30-ig meghosszabbodik.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2022. (IX. …..) önkormányzati rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A rendelet-tervezet kedvezően érinti azon önkormányzati lakások bérlőit, akiknek a szerződése 2022. augusztus 1. és december 31. között jár le.
II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai nem emelkednek a költségvetésben tervezettekhez képest.
IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet további adminisztratív terhet nem jelent.
VII. megalkotásának szükségessége:
A rendelet-tervezet elfogadása az érintett önkormányzati lakások bérlői szempontjából elengedhetetlen, az elfogadása nélkül rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést nem eredményez.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak