2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Polgármestere elfogadta a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendeletet.

A települési adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával 2021. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és tárolására szolgáló egyedi szennyvíztárolóra vonatkozó települési adó került volna bevezetésre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a azonban megtiltotta 2021. évre új települési adó bevezetését, ezért a rendelet hatályba lépése előtt dönteni kellett arról, hogy a rendelet nem lép hatályba.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendeletet módosította a 641/2021. (XI.25.) Korm. rendelet, mely újra megtiltotta új helyi és települési adó bevezetését a 2022. évre.

Jelenleg nincs olyan korlátozás, mely megtiltaná új települési adó bevezetését a 2023. évre, így most a képviselő-testületnek újra lehetősége nyílik erre.

Indokolás

A helyi adók megállapításának rendszerében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2015. január 1-től hatályba lépett módosítása modellváltást hajtott végre. Ekkortól a Htv. felhatalmazza a települési önkormányzat képviselő-testületét, hogy az önkormányzat illetékességi területén a helyi adókon – építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, iparűzési adó – túl új adónemként települési adót is bevezethessen.

A Htv. 1/A. §-a értelmében a települési önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. A települési önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel – vállalkozó.
A települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót önadózással megállapítandó adóként is bevezethet.
A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.

Ezen felhatalmazás alapján vizsgáltuk meg egy olyan települési adó bevezetésének lehetőségét, mely a folyékony hulladék begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos fejlesztési célok fedezetéül szolgálhatna. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését közszolgáltatóként a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A Városüzemeltető Kft. ezen tevékenysége veszteséges.

Azzal, hogy üdülőterületekre egyre többen költöznek, egyre nagyobb lesz az igénybevétel is. Sajnos a nem zárt szennyvíztárolók okozta vízszennyezés miatt néhány évvel ezelőtt még a 3-as ivóvízkutat is le kellett zárni.

Fentiek figyelembevételével készült el a települési adóról szóló rendelet-tervezet. A tervezet szerint azok után a zárt és nem zárt egyedi szennyvíztárolók (a továbbiakban: műtárgy) után kellene adót fizetni, melyek olyan ingatlanon állnak, ahol műszakilag nem áll rendelkezésre közcsatorna. (Ahol rendelkezésre áll a közcsatorna, de nem kötöttek rá, ott talajterhelési díjat kell fizetni.) Az adó mértéke évente 180.000 Ft/db lenne. Adókedvezményt kap azonban az, aki igazolni tudja, hogy az éves vízfogyasztás legalább 60%-ának megfelelő szennyvíz mennyiséget a közszolgáltatóval elszállíttatott vagy az éves fogyasztása nem haladta meg az 1 m3-t. Ebben az esetben az évi adó 14%-át, azaz összesen 25.200 Ft kell fizetni.

Van olyan önkormányzat, ahol ezt az adótípust már bevezették egy nagyobb mértékkel. A településnek jó tapasztalatai vannak az adó bevezetése kapcsán.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előterjesztést elfogadta és azt támogatja.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság egyhangúlag támogatta.
A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság módosító javaslatot tett a rendelet-tervezetre, miszerint az adókedvezmény mértéke 90 % legyen. Az előterjesztést a bizottság a módosítással 5 igen és 3 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2022. szeptember 22.


A polgármester nevében:

Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a települési adóról szóló ……/2022. (……..) önkormányzati rendelet
tervezetéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Ez az adónem nagyrészt a nem lakóterületen életvitelszerűen élőket érinti.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezet elfogadása esetén a várható adóbevétel a települési adóból kb. 5 M Ft.

IV-V. környezeti, egészségi következményei:
Az adó bevezetése kedvező lesz a környezetre, lakosság egészségére, mivel várhatóan nőni fog a szennyvíz közszolgáltatóval történő elszállításának mennyisége vagy az egyedi szennyvíztisztítók száma, mely a talajvíz minőségére kedvezően hat.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet jelentős adminisztratív terhet jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A települési adó bevezetésének hosszú távú célja a környezet védelme, az abból származó bevétel a folyékony hulladék begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos fejlesztési célok fedezetéül szolgálna.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést nem eredményez, azonban a környezeti célok nehezebben érhetők el.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
….…./2022. (……..) önkormányzati rendelete
a települési adóról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal települési adót vezet be.

2. Az adókötelezettség

2. §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és tárolására szolgáló egyedi szennyvíztároló, ideértve a zárt és a nem zárt szennyvíztárolót (a továbbiakban: műtárgy) is.
(2) Nem terheli adófizetési kötelezettség azon műtárgyat, ahol az elhelyezésére szolgáló ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nincs rákötve.
(3) Nem terheli adófizetési kötelezettség a helyi vízgazdálkodási hatósági engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezést.

3. Az adó alanya

3. §

(1) A települési adó alanya az, aki a naptári év első napján annak az ingatlannak a tulajdonosa, ahol a műtárgy található.
(2) A települési adónak nem alanya az állam, az önkormányzat, a szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – a vállalkozó.
(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

4. Az adó alapja és mértéke

4. §

(1) Az adó alapja az ingatlanon található adóköteles műtárgyak darabszáma.
(2) Az adó mértéke 180.000 Ft/db/év.

5. Az adókedvezmény

5. §

(1) 86 % adókedvezményben részesül az az adóalany, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltató által az adóévre kibocsátott számlával igazolja, hogy az adóévben az éves vízfogyasztása legalább 60%-ának megfelelő háztartási szennyvizet a közszolgáltatóval elszállíttatott az ingatlanról. Az éves vízfogyasztás csökkenthető a locsolási célú vízhasználat elkülönített mérés alapján történő elszámolásával, melyet az adóalany köteles igazolni.
(2) 86 % adókedvezményben részesül az, akinek az ingatlanán az éves vízfogyasztása nem érte el az 1 m3-t és ezt a közműves ivóvíz közszolgáltatást nyújtó által kibocsátott okirattal igazolja.

6. Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

6. §


(1) Az adókötelezettség a műtárgy telepítését követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség a műtárgy elhelyezését szolgáló ingatlan közcsatornára történő rákötése, továbbá az ingatlanon helyi vízgazdálkodási hatósági engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezés jogerős használatba vétele hónapjának utolsó napján szűnik meg.
(3) Az adóalany minden adókötelezettséget érintő változást 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóság részére bejelenteni.

7. Eljárási szabályok

7. §

(1) Az adóalany az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül köteles az 1. melléklet szerinti nyomtatványon adatbejelentést tenni. Az adóalany 2023. évben január 31-ig köteles az 1. melléklet szerinti nyomtatványon adatbejelentést tenni.
(2) Nem kell újabb adatbejelentést tenni mindaddig, amíg adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

8. §

Az 5. § szerinti adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adóalany a tárgyévet követő év február 15-ig a 2. mellékelt szerinti nyomtatványon adóbevallást nyújt be és mellékletként csatolja a számlákat, igazolásokat.


9. §

(1) Az adóhatóság a települési adót az adóalany adatbejelentése, adóbevallása alapján kivetéssel állapítja meg.
(2) Az adóalany tárgyév március 15-ig köteles 25.200 Ft-ot adóelőlegként megfizetni.
(3) A települési adót az önkormányzat települési adó beszedési számlájára tárgyévet követő év március 15-ig kell megfizetni.

8. Adatkezelés

10. §

Az önkormányzati adóhatóság adóellenőrzés céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján nyilvántartja és kezeli
a) a közműves ivóvíz közszolgáltatást igénybe vevők adatait, valamint az igénybevétel helyének adatait a Vasivíz Zrt., továbbá
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését biztosító közszolgáltatást igénybe vevők adatait, valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közszolgáltató
adatszolgáltatása alapján.

9. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester