2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde részére az alábbi előirányzat változását engedélyezze 2 000 000 Ft értékben.

A kérelem indoka:
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje 2022. szeptember 01-től megkezdte működését. A működési engedély az állami támogatás májusi igénylésekor még nem állt rendelkezésre, így a normatív támogatást nem tudtuk előre megigényelni. Horvátzsidány község polgármestere jelezte felénk, hogy a működéshez szükséges forrásból 2 000 000 Ft-ot megelőlegezne Kőszeg Város Önkormányzata, mint fenntartó felé, hogy a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde működése zavartalan legyen.


A működéshez szükséges létszámot már áprilisban 28-án engedélyezte a képviselő-testület a 75/2022.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozatával. A kötelező kiadásaihoz a fenntartó Kőszeg Város Önkormányzata finanszírozás formájában a fedezetet az átvett pénzeszköz terhére biztosítja.

Javaslom, hogy az Intézmény költségvetésében 2022. évi személyi kiadásaira 1 500 000 Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok kiadásaira 195 000 Ft-ot és a dologi kiadásaira 305 000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület a Horvátzsidányi Önkormányzattól átvett bevétel terhére a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2022. szeptember 22.

Básthy Béla polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina Klára s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde részére 2 000 000 Ft-tal megemeli az Önkormányzat által nyújtott irányítószervi finanszírozás összegét, a kiadási előirányzatainál a személyi juttatások előirányzatát 1 500 000 Ft-tal megemeli, a munkáltatót terhelő járulékokat 195 000 Ft-tal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát 305 000 Ft-tal megemeli.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésén belül az irányító szervi finanszírozási kiadási előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde részére, a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli, egyben felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, hogy a finanszírozási szerződést 2 000 000 Ft-ról Horvátzsidány község Önkormányzatával megkösse.

Felelős 1.pont tekintetében: Guttmann Ferencné Intézményvezető
Határidő: 2022.szeptember 30.

Felelős 2. pont tekintetében: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2022.szeptember 30.