2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk Horvátzsidányi Tagóvodájában a konyhai kisegítő munkakörben 1 fő munkavállaló látja el a feladatokat, napi 4 órában, rehabilitációs foglalkoztatottként. A megnövekedett gyermeklétszám miatt a feladatok ellátásához 2022. október 1-től 6 órás foglalkoztatás lenne szükséges kisegítő munkakörben.

Horvátzsidány község polgármestere a módosításhoz hozzájárult, a finanszírozást vállalja. Mellékelem nyilatkozatát.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2022. szeptember 22.


Tisztelettel:

Guttmann Ferencné s.k.
intézményvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámkeretének 0,25 fővel történő emelését – konyhai kisegítő munkakörre – 2022. október 1-től határozatlan időre. A szükséges fedezetet a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés alapján Horvátzsidány Község Önkormányzata biztosítja, melyről külön finanszírozási megállapodást kell kötni.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy az 1. pont szerinti munkáltatói döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester és Guttmann Ferencné intézményvezető
Határidő: 2022. szeptember 30.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)