2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.)
A Kft. ügyvezetőjének Kovács István igazgató úrnak a megbízatása 2022. december 31. napján lejár.
Kovács István igazgató urat a Képviselő-testület 1993-ban pályázati eljárás lefolytatása után nevezte ki határozatlan időre, majd később a gazdasági társasággá történő átalakítás folyamatában – pályázati eljárás lefolytatása nélkül – megválasztotta a társaság első ügyvezetőjének 2005. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig. Igazgató úr ezen megbízatása a 2009-es átalakulás értelmében 2014. június 2. napjáig tartott, amit a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésén 2014. december 31-ig hosszabbított meg. Ezt követően 2014 novemberében döntött úgy a testület, hogy a Kft. ügyvezetőjének továbbra is Kovács Istvánt bízza meg, és ezen megbízatása 2015. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időre szólt. Ezt követően pályáztatás keretében 2018. január 1. napjától újabb 5 év határozott időre Kovács Istvánt nevezte ki a képviselő-testület a Kft. ügyvezető igazgatójának.
A Kft. hatályos alapító okirata értelmében az ügyvezető a társaság törvényes képviselője. A társaság képviselete mellett ellátja a társasághoz tartozó munkaszervezet vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a társaság tényleges gazdasági tevékenységét, gondoskodik a társaság munkaügyi és könyvviteli feladatainak ellátásáról.
Az alapító okirat értelmében az ügyvezetői poszt betöltéséről a Képviselő-testület kinevezés útján dönt. Kinevezésre a polgármester tesz javaslatot. Az ügyvezető elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségi szavazata szükséges.
A kinevezésre vonatkozóan egy olyan javaslattal szeretnék élni a tisztelt Képviselő-testület felé, hogy - az önkormányzat intézményvezetői esetében a törvényi előírás, illetve a kialakult gyakorlat alapján – újra hirdessen pályázatot a Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.
A teljes pályázati kiírás az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.
Annak érdekében, hogy a Kft. ügyvezetése 2023. január 1-től biztosított legyen, javaslom, hogy a pályázatok végső benyújtási határideje 2022. november 4. napja legyen, így a benyújtott pályázatokat a Képviselő testület a 2022. november 24-i ülésen el tudja bírálni.
A pályázati felhívás egyszeri alkalommal megjelenne a Vas Népe című napilapban, és a Kőszeg és Vidéke októberi számában, valamint a teljes pályázati kiírás közzétételre kerülne Kőszeg Város honlapján.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék.

Kőszeg, 2022. szeptember 22.

Básthy Béla s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörét pályázat útján kívánja betölteni, és felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti pályázati kiírás megjelentetésére, valamint a pályázati eljárás lefolytatására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidők: azonnal

I. melléklet
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezetői tisztségének betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetői tisztségének betöltésére. A Kft. Kőszeg Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában áll.

A Kft. főbb tevékenységi körei, feladatai:
A Kft. ellátja Kőszeg város településüzemeltetési és kommunális szolgáltatási feladatait a temetőüzemeltetési és kegyeleti, a parkolási közszolgáltatási, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló, a városüzemeltetési és közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint (szerződések a pályázathoz csatolva), ellátja az inert hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az ügyvezető feladata:
Az ügyvezető a társaság törvényes képviselője. A társaság képviselete mellett ellátja a társasághoz tartozó munkaszervezet vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a társaság tényleges gazdasági tevékenységét, gondoskodik a társaság munkaügyi és könyvviteli feladatainak ellátásáról. Feladata a tagjegyzék vezetés, cégbírósági bejelentés, nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettség.
Főbb feladatai:
• köteles elkészíteni, elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását,
• gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítéséről, nyilvántartásáról és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,
• köteles a Cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékben bejegyzett jogok, tények, adatok változását,
• gondoskodik a közhasznúsági jelentés elkészítéséről,
• mindazon feladatokat ellátja, melyek teljesítését jogszabály, alapítói határozat, illetve az alapító okirat számára feladatként határoz meg,
• intézkedik a jogszabályok által előírt kötelezettségek jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal történő teljesítéséről,
• gondoskodik a közzétett adatok folyamatos hozzáférhetőségének biztosításáról,
• köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni,
• egyéb feladatait és jogkörét az alapító jogosult meghatározni, amelyet köteles végrehajtani.

Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Polgári Törvénykönyv, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A kinevezési jogkör gyakorlója: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Kőszeg Város Polgármestere

A kinevezés időtartama: 2023. január 1. napjától 5 év határozott idő

A munkavégzés helye: Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.

Pályázati feltételek:
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• felsőfokú műszaki, gazdasági, jogász vagy pénzügyi végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
• műszaki, pénzügyi vagy gazdasági vezetői munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, képesítést, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések,
• nyilatkozat munkabérigényről,
• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséről, a pályázat nyílt képviselő-testületi és az illetékes szakbizottsági ülésen történő elbírálásáról (1. melléklet)
• nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik Könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§ szerinti összeférhetetlenségről (2. melléklet)
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz (3. melléklet)
• nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul (4. melléklet)
• nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi esetek fenn nem állásáról (5. melléklet)

A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 4.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Básthy Béla Kőszeg város polgármesterének címezve, postai úton, (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) vagy személyesen a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) Titkárságán lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kft. ügyvezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntést Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő novemberi ülésen, Kőszeg város polgármesterének javaslata alapján, minősített többséggel hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Kőszeg Város és környéke polgárainak ingyenes havilapjában, a Kőszeg és Vidéke októberi számában
• egyszeri alkalommal a Vas Népe napilapban
• Kőszeg Város honlapján www.koszeg.hu

A pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Básthy Béla polgármester, telefonszám: 94/562-511

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat benyújtásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

Kőszeg, 2022. szeptember 29.

(Az előterjesztés további részleteit lsd. a letölthető formátumban.)