2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: rendelet) felülvizsgáltuk.

Indokolás:

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-a fogalmazza meg a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait.
Ezen jogszabály 55. §-ának (6) bekezdése alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozatával elfogadott Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepciója lejárt, ezért az önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette Kőszeg város sportfejlesztési koncepcióját 2022-2030-ig terjedő időszakra.
Az elkészült koncepció tartalmához igazodva szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és mindkét Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2022. szeptember 22.


A polgármester nevében:Kovács- Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (IX. …..) önkormányzati rendelete
a helyi sportélet támogatásárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kőszeg Város Önkormányzata által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra és a sport támogatására rendelt pénzösszegek felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén működő valamennyi hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző szervezetre, egyesületre, szövetségre (a továbbiakban: sportszervezet).

2. §

(1) Az önkormányzat sportfeladatait a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős bizottsága, a Városi Diáksport Bizottság, valamint feladatátvállalási megállapodás alapján a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület, a Kőszegfalvi Sportegyesület, a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club, a Kőszegi Sportegyesület, a Kőszegi Sporthorgász Egyesület, a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub és a Vasi Jégkorongért Alapítvány (a továbbiakban együtt: kiemelt sportszervezet) útján látja el.
(2) Az önkormányzat a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott kötelező feladatain túl lehetőségeihez mérten az alábbi feladatokat látja el:
a) közreműködik a sport népszerűsítésében,
b) anyagilag támogatja a Városi Diáksport Bizottság által szervezett versenyen jól szereplő diákok díjazását,
c) támogatja a nemzetközi sportkapcsolatok építését,
d) viseli a tulajdonában lévő sportlétesítmények felújítási költségeit.

3. §

(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok használatát sportfeladatainak ellátása céljából a kiemelt sportszervezetek részére ingatlanhasználati vagy haszonbérleti szerződés alapján ingyenesen biztosítja.
(2) Az ingatlanok állagmegóvása és a közüzemi díjak fizetése a kiemelt sportszervezetekkel kötött ingatlanhasználati szerződés alapján történik.
(3) Az ingatlanok használói gondoskodnak a létesítmények megfelelő őrzéséről, a rongálók felelősségre vonásáról, a károk megtérítéséről.

4. §

Az önkormányzat rendszeres karbantartással biztosítja a tulajdonában lévő – 3. § alá nem tartozó – sportpályák, játszóterek, játszóudvarok, biztonságos működését, gondoskodik állaguk megóvásáról.

5. §

(1) Az önkormányzat és a sportszervezetek kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szervezett sporteseményekről.
(2) Az önkormányzat és a sportszervezetek minden naptári év végén egyeztetnek a városi rendezvénynaptár megfelelő összeállítása érdekében.
(3) Az önkormányzat és a sportszervezetek kölcsönösen segítik egymást a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében.

6. §

(1) Az önkormányzat a sportfeladatokat központi költségvetési támogatásból, pályázati forrásból, saját költségvetéséből, valamint szponzorok segítségével látja el.
(2) Az önkormányzat a kiemelt sportszervezetek működését a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
(3) Az önkormányzat hozzájárul a Városi Diáksport Bizottság javaslata alapján a városi szintű diáksport versenyekhez, az oklevelek, kupák, érmek, jutalmak megvásárlásával.

7. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott „Jó tanuló és jó sportoló” szabályzat alapján az önkormányzat minden évben Királyi Városnapon elismerésben részesíti a mind tanulmányi eredményben, mind a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Kőszegen tanuló diákokat.

8. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának sportért felelős bizottsága beszámoltathatja a támogatott sporttevékenységet végző szervezeteket.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának sportért felelős bizottsága a sportrendeletet érintő jogszabályok változásakor, a sportkoncepció módosításakor felülvizsgálja a sportrendeletet, szükség esetén kezdeményezi módosítását.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti a helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a helyi sportélet támogatásáról szóló …/2022. (IX. …...)
önkormányzati rendelet-tervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A korábbi szabályozáshoz képest változást nem eredményez.
II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai nem emelkednek a költségvetésben tervezettekhez képest.
IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi következményei:
A tervezet közvetett módon támogatja az egészség megőrzését.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet további adminisztratív terhet nem jelent.
VII. megalkotásának szükségessége:
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében foglalt előírás alapján.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A VII. pont tekintetében a helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményezne, mely a megyei kormányhivatal törvényességi intézkedést vonhatja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítottak.