2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-a alapján a települési önkormányzat kötelessége az egészségügyi alapellátás körében gondoskodni a házi gyermekorvosi ellátásról.

2022. január 1-jétől Kőszeg Város Önkormányzata kapta meg határozatlan időre az 1. és a 2. számú házi gyermekorvosi körzetre a működési engedélyt. A gyermekorvosi alapellátással összefüggő feladatokat helyettesítés útján látjuk el.
A képviselő-testület a 137/2022. (VIII. 1.) számú határozattal elfogadta a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a „Dr. Izer és társa Kft.”, a BABY HELP Bt. és a SAVANEST Kft. között 2022. december 31-ig kötött, a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról szóló szerződést.
A SAVANEST Kft. praxisközösségi konzorciumvezető ügyvezetője, egyben az egyik helyettesítést vállaló gyermekorvos, Dr Gábriel András János kérte, hogy a szerződésben rögzített rendelési idő módosításához a képviselő-testület járuljon hozzá. Ennek oka, hogy a helyettesítést vállaló orvosok vállalták, hogy szükség esetén a helyettesítésükről maguk gondoskodnak, ezt azonban a helyettesítő személyek miatt csak a rendelési idők megváltoztatásával tudják biztosítani.

Kérése, hogy a rendelési idő az alábbiak szerint változzon:
1. számú házi gyermekorvosi körzet
- péntek páratlan héten: 8.30 – 10.00 rendel: Dr. Sárosi Barbara Réka
- páros héten: 13.00 – 15.30 rendel: Dr. Gábriel András János

2. számú házi gyermekorvosi körzet
- péntek páratlan héten: 10.00 – 11.30 rendel: Dr. Sárosi Barbara Réka
- páros héten: 15.30 – 16.00 rendel: Dr. Gábriel András János

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján helyettesítés esetén a rendelési idő legalább 50%-át kell teljesíteni. Ezek alapján a finanszírozáshoz előírt 7,5 óra rendelési időnek a módosítás után is eleget tesz az önkormányzat.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2022. szeptember 22.

A polgármester nevében:


Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 1-jei hatállyal a közte, valamint a „Dr. Izer és Társa” Kft., a BABY HELP Bt. és a SAVANEST Kft. között létrejött, a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt, melléklet szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.