2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth Gábor a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Hunyadi utca 15. társasház előtti egykori kisbolt helyiséget ingyenes használatba vehessék.

Az Egyesület az egy ideje használaton kívüli Hunyadi utcai helyiséget tárolás céljára kívánja igénybe venni, mivel a hagyományőrző tevékenységük folytatásához szükséges nagy helyigényű eszközök, kellékek tárolása sokszor nehézségbe ütközik. Jelenleg ezeket az eszközöket a Chernel utca 6. társasház közös tulajdonban lévő udvarán tárolják, amely földszinti részén található az irodájuk. Az új helyiség optimálisabb lenne számukra, mivel autóval könnyebben megközelíthető, mindemellett zárt helyiségben tudnák tárolni a kellékeket.

Az Egyesület a város életében betöltött szerepére tekintettel javasolt az ingyenes használathoz való hozzájárulás.
Az új helyiség használatára vonatkozó szerződéstervezet az előterjesztéshez csatolva lett, amely alapján a díjmentes helyiséghasználat mellett a rezsifizetés őket terhelné.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2022. szeptember 23.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesület részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Hunyadi utca 15. társasház előtti (Hrsz.: 3526/1) volt kisbolt helyiséget.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Ostromnapok Egyesület között létrejövő, az 1. pontban szereplő ingatlan használatára vonatkozó Ingatlanhasználati szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A kérelmet, a térképet és a haszonkölcsön szerződés tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)