2022. Szeptember 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A helyi sportélet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Kőszeg Város 2022-2030-ig terjedő időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának a jóváhagyása.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es nevelési évéről.
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámemelése.
7. - Házi gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítása.
8. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesület helyiséghasználati kérelme.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a várszínház többletbevételére vonatkozóan.
10. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme a TOP CLLD pályázat elszámolására vonatkozóan.
11. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi tagóvodára vonatkozóan.
12. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetési előirányzat módosítása a horvátzsidányi bölcsődére vonatkozóan.
13. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
14. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. napirendi pont:
A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó döntés meghozatala. (rendkívüli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) utoljára 2020 júniusában került felülvizsgálatra és módosításra.
A Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a helyi területi védelem alatt álló területek elnevezését és lehatárolását. A melléklet 2. pontja A nagyméretű zöldkörnyezettel együtt védendő együttesek listáját tartalmazza, mely 2.1. alpont alatt védendő értékként nevesíti a MÁV Nevelőotthon, Felső körút 4. 1165 hrsz alatti ingatlant.
Az 1165 hrsz területen a főépületen kívül több olyan kiszolgáló és tároló épület található, amelyek nem képviselnek olyan építészeti értéket, amely védelemre méltóak lennének.
A Rendelet 2017 évi megalkotása során a védendő épületegyüttesek listájának meghatározásához nem készült önálló értékvizsgálat, hanem a meglévő értékvizsgálat került felhasználásra, amely anyagban a melléképületek védelme nem volt külön nevesítve.
A Kormány a „»Kreatív város - fenntartható vidék« - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról" című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozatában egyetértett a Kőszegen megvalósítandó „Új tudásközpont „Campus” kialakításának teljes körű tervezése és engedélyeztetése – (volt) MÁV internátus újrahasznosítása” beruházás előkészítésével.
A Beruházás a Magyar Állam 1/1 tulajdonában álló Kőszeg belterület 1165 helyrajzi számú ingatlanon fog megvalósulni.
A beruházás megvalósítója az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség.
A beruházás kiviteli tervei elkészültek, közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező cég a kivitelezési munkálatokat megkezdte.
A kivitelezés időszakában történt egyeztetések során derült fény arra a tényre, hogy a kiviteli tervek nem tartalmazták a projekt keretében bontandó melléképületek bontási terveit.
A Rendelet 6.§ (6) bekezdése alapján védelem alatt álló építményt, ill. építményrészt nem lehet elbontani.
Az előterjesztéshez csatolt helyszínrajz szerint a főépület és a tőle délre lévő szállásépület kerül felújításra, a többi melléképület bontása tervezett.
A beruházás megvalósítója a BMSK Zrt. vezérigazgatója 2022. június 22-én hivatalos levelében kérte, hogy a melléképületekre vonatkozó védettséget szüntessük meg, ezzel biztosítva azok elbonthatóságát a projekt sikeres megvalósítása érdekében.
A Rendelet 7.§ (5) bekezdése szerint „A helyi védelem alá helyezésre, vagy annak megszüntetésére irányuló eljárás szakmai előkészítését a főépítész – szükség esetén szakértők bevonásával – végzi. A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat szükséges. A főépítész az értékvizsgálat elkészítése során figyelembe veheti a tulajdonosok, használók, civil szervezetek védelemmel kapcsolatos véleményét.”
Ennek megfelelően megbízást adtunk Kerner Gábor Műemlékvédelmi szakmérnök-szakértőnek a Rendelet szerinti hatástanulmány elkészítésére, amelyet 2022.08.14-i dátummal elkészített.

A hatástanulmány szakmai megállapítása az alábbi:
Összességében megállapítható, hogy a bontani kívánt melléképületek kivétel nélkül elveszítették történeti értéküket, megszüntetésüknek akadálya nincs.
Ugyanakkor a Rendelet módosításánál javaslom a területi védelmet fenntartani a főépület és a zöldfelületi érték nevesítésével.
A Rendelet módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírása alapján lehetséges. A Kormányrendelet 59.§ alapján a településképi rendelet módosításához szükséges eljárás megindításához Képviselő-testületi döntés szükséges.

Az előterjesztés sürgősségi elfogadásának indokolása!
A BMSK Zrt. által írt kérelemmel egy időben másik két Helyi egyedi védelem megszüntetésére irányuló kérelem érkezett az önkormányzatunkhoz. Kerner Gábor szakértőt ezekhez a kérelmekhez tartozó értékvizsgálat elkészítésével is megbíztuk, amely értékvizsgálatok nem javasolták a helyi egyedi védelem megszüntetését. Az ingatlanok tulajdonosaival történt személyes egyeztetéseken abban állapodtunk meg, hogy kiegészítő szakértői véleményt készíttetnek.
Mivel a településképi rendelet módosítása csak az újonnan bevezetett E-TÉR felületen történhet, logikus döntésnek tűnt ezen kérelmek egy eljárásban történő lebonyolítása.
Sajnos a kiegészítő vélemények nem készültek el, valamint a CAMPUS kivitelezőjét a folyamatos munkavégzésben hátráltatják a meglévő, bontandó épületek, így kérésüknek megfelelően 2022. szeptember 21-én egyeztettünk Csermelyi Andrea Állami Főépítész Asszonnyal, aki azt javasolta, hogy önálló eljárásban segítsük a kiemelt kormányzati beruházásban épülő Új tudásközpont megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2022. szeptember 22.

A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. §-ának megfelelően fogadja el Kőszeg Város Főépítésze melléklet szerinti feljegyzését és készíttesse elő Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet mellékletének 2.1. alpontja vonatkozásában a MÁV Nevelőotthon, Felső körút 4. 1165 hrsz alatti ingatlan helyi területi védelmével kapcsolatos módosítását és elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű