2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az Országgyűlés 2014. december 15-i ülésén elfogadta a Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, melynek eredményeképpen a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás keretében egyrészt élesen elválasztásra kerülnek az állam és a helyi önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai, másrészt pedig átalakul a finanszírozás rendszere.

2015. március 1-jétől a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az ellátás keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, ez utóbbi a megszűnő rendszeres szociális segély helyébe lép.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozóan.

A települési önkormányzatok által nyújtható ellátások tekintetében egységesen bevezetésre került a települési támogatás fogalma, melynek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja értelmében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Így tehát a képviselő-testület mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy települési támogatás keretében milyen célokra és milyen feltételekkel nyújt támogatást. Az Szt. 134//E. §-a szerint e rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig meg kell alkotnia.

Az Szt. által meghatározott egyetlen kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. (Az Szt. a települési támogatást 2015. március 1-től a melléklet szerint szabályozza.)

Fentiek alapján szükséges a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) módosítása.

A rendelkezésre álló állami és önkormányzati forrásokat, valamint a korábbi önkormányzati segély támogatási céljait és igénybevételének feltételeit alapul véve kerül szabályozásra a települési támogatás.

Az előző évhez képest az állami hozzájárulás mértéke emelkedett, mivel az adósságcsökkentési támogatás és a lakásfenntartási támogatás visszaigénylése - mely a folyósított összeg 90% - megszűnik. Az önkormányzat a továbbiakban saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatást.

A korábbi lakásfenntartási támogatás is a települési támogatásba kerül beépítésre. Az igénybevétel feltételeit a korábbi törvényi szabályozás alapján határoztuk meg.

2015. március 1-től az adósságkezelési szolgáltatás csak települési támogatásként adható, megszűnik a visszaigénylési lehetőség is, így a teljes összeget az önkormányzat költségvetéséből kellene finanszírozni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése erre az összegre nem tartalmaz fedezetet, ezért ez a támogatási forma nem került beépítésre a települési támogatásba. Adósságkezelési szolgáltatásban 2014-ben 26 család részére 4 M Ft került kifizetésre. Az adósságkezelési szolgáltatáshoz lakásfenntartási támogatás is kapcsolódik, melyre 81 E Ft került kifizetésre.

A továbbiakban nincs szükség az aktív korúak ellátásának szabályozására, így ezen rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek.

Az Szr. 5. § (10) bekezdése alapján a jegyző minden év február 5-ig köteles kimutatást kérni a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegéről (mellékletként csatolva). A kimutatás szerint a legolcsóbb temetés összege 199.915,- Ft (áfával).

A Társulási Tanács 2015. február 10-i ülésén tárgyalta az egyes szociális intézmények térítési díjait. A díjak a Társulási Tanács döntése alapján kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe (az előterjesztés mellékletként csatolva), az intézményi térítési díjak az alábbiak szerint változtak:
 Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 13.201,- Ft/hóról 13.204,- Ft/hóra,
 étkeztetésben 550,- Ft/ellátási napról 574,- Ft/ellátási napra,
 a kőszegi Idősek Klubjában 215,- Ft/napról 183,- Ft/napra,
 a horvátzsidányi Idősek Klubjában 215,- Ft/napról 217,- Ft/napra.

Egyidejűleg tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács 2015. február 10-i ülésén tárgyalta a bölcsődei térítési díjakat is. A Társulási Tanács döntése alapján a bölcsődében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkozásra vonatkozóan személyi térítési díjat továbbra sem kell fizetni, így nincs szükség a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Kőszeg, 2015. február 19.


A polgármester nevében:
Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek jelentős társadalmi hatása van, tekintettel arra, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek szociális támogatását tartalmazza. A rendelet-tervezet alapján kiesnek a támogatási rendszerből azok a személyek, akik adósságkezelési szolgáltatásban részesültek, tekintettel arra, hogy ez a támogatási típus nem került beépítésre a települési támogatásba.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkedni fognak.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkedni fognak.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei lehetnek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet megalkotásával az adminisztráció csökkenése várható.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az Szt. 2015. március 01. napjától történő módosítása, és ezzel összefüggésben az Szt. 134/E. §-ában foglaltak tették szükségessé a rendelet megalkotását.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (II. ) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„3. Települési támogatás
5. §

(1) A képviselő-testület az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörét a polgármesterre ruházza át.
(2) Települési támogatásban részesíthetőek azok a személyek, akik
a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen
ba) betegséghez,
bb) halálesethez,
bc) elemi kár elhárításához,
bd) tüzelő vásárlásához,
be) közüzemi díjak kifizetéséhez,
bf) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
bg) iskoláztatáshoz,
bh) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
bi) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
bj) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak,
c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak

5/A. §

(1) Települési támogatás a 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján évente legfeljebb négy alkalommal adható, összege alkalmanként nem haladhatja meg a 7.500,- Ft-ot, kivéve az 5/B. §-ban meghatározott esetet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 210%-át
nem haladja meg.

5/B. §

Rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal – az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával – 25.000,- Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át.

5/C. §

(1) Az 5/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, annak igazolásával, évente két alkalommal részesíthető települési támogatásban az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át. A támogatás összege alkalmanként nem lehet magasabb 5.000,- forintnál.

5/D. §

(1) Az 5/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 10%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, de nem haladja meg annak 300%-át,
b) 20%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladja meg annak 250%-át,
c) 25%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át,
d) 30%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-át, de nem haladja meg annak 150%-át,
e) 31%-100%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-át.
(2) Amennyiben a hamvak temetőben való eltemetése nem történik meg, úgy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege az (1) bekezdés szerint megállapított összeg 50%-a.
(3) A (1) bekezdés szerinti települési támogatást a temetés napját, a (2) bekezdés szerinti települési támogatást a hamvasztás napját követő egy hónapon belül lehet benyújtani.
(4) A jegyző minden év február 5-ig köteles kimutatást kérni a helyi temetést bonyolító vállalkozóktól a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegéről, melynek alapján a képviselő-testület megállapítja a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét. A helyben szokásos legolcsóbb temetés 2015. március 1-től 199.915,- Ft (ÁFA-val).

5/E. §

Az 5/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl évente egy alkalommal gyermekenként 7.000,- Ft települési támogatás adható az 5.§ (2) bekezdés bf)-bj) és c) pontja alapján.”

2. §

Az Szr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az ellátások iránti kérelmet az Igazgatási és Építéshatósági Osztályon kell benyújtani.”

3. §

Az Szr. 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„6. Települési támogatás
8. §

Az 5/A-5/B. §-ban és 5/D. §-ban foglalt feltételek alapján nyújtott települési támogatás természetben az alábbi formákban nyújtható:
a) közüzemi díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás,
b) tüzelősegély,
c) a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,
d) temetési költségek kifizetéséhez nyújtott támogatás.

8/A. §

Az 5. § (4) bekezdésében foglalt jövedelemhatárok szerint a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez a bölcsődében és a nevelési-oktatási intézményekben ellátottak részére támogatás nyújtható. A támogatás az intézmény gyermekvédelmi felelősének javaslata alapján tanévre történik, összege nem lehet magasabb 20.000,- Ft-nál. A támogatás időarányos elosztását biztosítani kell, és a hátralék kifizetésére is felhasználható.

8/B. §

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás). A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, havi rendszerességgel adott természetbeni hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 2015. március 1-jétől 450,- Ft. Ha az elismert havi költség összege változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani.
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítás a következő módon történik:ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(9) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(10) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatásra, aki a 2015. február 28-ig hatályos, az Szt. 38. §-a szerint megállapított lakásfenntartási támogatásban részesül.
(11) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támogatás megállapításához - a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl -
a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása
szükséges.
(12) A lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a szolgáltató részére. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(13) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(14) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.”

4. §

Az Szr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kőszegi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 183,- Ft/nap, a horvátzsidányi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 217,- Ft/nap.”

5. §

Az Szr. 6.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 8-8/B. § szerinti támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.”

6. §

Az Szr. az 1. melléklettel és a 2. melléklettel egészül ki.

7. §


(1) Az Szr. 13. § (7) bekezdésében az „550,- Ft/ellátási nap” szövegrész helyébe az „574,- Ft/ellátási nap” szöveg lép.
(2) Az Szr. 19. § (4) bekezdésében a „13.201.,- Ft/hó” szövegrész helyébe a „13.204,- Ft/hó” szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti az Szr. 2. alcíme, 5. alcíme, 8. alcíme és 23. § (2) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. február 26.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető a letölthető formátumban.)