2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A munkatervnek megfelelően, valamint a bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály felülvizsgálta a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet megalkotása idején nem létezett felhatalmazó törvényi rendelkezés, ezért az akkori Képviselő-testület eredeti jogalkotási hatáskörében szabályozta a közterületek elnevezésére, a házszámozásra, valamint az utcanév- és házszámtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályokat.

2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

Majd 2015. január 1-től a Mötv. és a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, valamint a házszámok megállapításának szabályait.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Rendelet előírásainak jelentős része időközben magasabb szinten szabályozásra került, ezért indokolt a Rendeletet hatályon kívül helyezni, és a tárgyban új önkormányzati rendeletet alkotni.

A közterületek, valamint a magánutak elnevezésének eljárási rendjére vonatkozó szabályozás 2014-ben már felülvizsgálatra került, így azt a rendelet-tervezet változatlanul tartalmazza ugyanúgy, mint az utcanév- és házszámtáblák elhelyezésének szabályait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. február 19.

A jegyző nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (……) önkormányzati rendelete
közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2.§, a 6.§ és a 8-11. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1.§, a 3-5.§, a 7.§ és a 11.§ tekintetében a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Kőszeg Város közigazgatási területén található közterületekre, magánutakra és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában magánútnak kell tekinteni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§ 7. pontja alapján meghatározott magánterületet.

2. A közterületek elnevezésének és az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés szabályai


3. §

A közterület elnevezésére, elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) a települési képviselő, a nemzetiségi önkormányzatok, az érintett közterülettel határos ingatlanokon lakók vagy ott ingatlannal rendelkezni jogosultak több mint fele, továbbá bármely Kőszegen bejegyzett társadalmi szervezet kezdeményezésére a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tehet javaslatot a Képviselő-testület számára.

4.§

(1) A közterület elnevezésének előkészítési eljárása során minden esetben ki kell kérni a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltárának (a továbbiakban: Levéltár) szakvéleményét.
(2) Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.
(3) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a városi honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

5.§

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Kőszegi Járási Hivatalt, a Levéltárat, a Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalát, a Kőszegi Rendőrkapitányságot, a Magyar Postát, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az Országos Mentőszolgálatot, a közmű-szolgáltatókat és a Cégbíróságot.

3. Magánutak elnevezésének szabályai

6.§

Magánút elnevezésére tulajdonosa kérelmére, vagy a magánút elnevezésének kezdeményezéséhez történő hozzájárulása esetén a képviselő-testület jogosult, e rendelet 3-5.§-ainak figyelembevételével.

4. A házszám-megállapítás szabályai

7. §

(1) Az ingatlanok házszámát úgy kell megállapítani, hogy a számok a város központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.
(3) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

5. Közterületnevet és házszámot jelző táblák elhelyezésének szabályai

8. §

(1) A közterületek nevét jól látható módon táblán kell feltüntetni.
(2) A táblát a közterületek végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.
(3) A táblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(4) A tábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.
(5) A táblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

9. §

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető táblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető táblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

10.§

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

11.§

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 4/2007. (II. 2.) és 9/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, 2015. január 29.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet tervezetéhez


(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A változásnak társadalmi hatásai nincsenek. A rendeletalkotás terjedelme csökken, mivel a korábbi helyi szabályozás nagy részét központi jogszabályok lefedik.

II. gazdasági hatásai:
A változásnak gazdasági hatásai nincsenek.

III. költségvetési hatásai:
A helyi rendeletnek költségvetési hatásai nincsenek, a központi szabályozásból eredő esetleges változások, új elnevezések táblákkal történő megjelölése a Városüzemeltető Kft-nek biztosított keretösszeg terhére elvégeztethető.

IV. környezeti következményei:
A változásnak környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A változásnak egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az önkormányzati rendelet szabályozása nem jelent plusz adminisztrációs terhet, a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott felülvizsgálattal - az önkormányzat illetékességi területén található összes cím felülvizsgálata, szükség esetén pontosítása - kapcsolatban keletkeznek feladatai.

VII. megalkotásának szükségessége:
Jogszabályváltozások – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet – magasabb szinten szabályozta a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések nagy részét, és meghatározta a közterületek elnevezésével és a házszámozás szabályaival kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotás kereteit, ezért vált szükségessé a jelenleg hatályos 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és új önkormányzati rendelet megalkotása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
E rendelet alkalmazása nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.