2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
5. napirendi pont:
Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.

Tisztelt Képviselő-testület!


2015. január 1. napján lépett hatályba a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, ami módosította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (a továbbiakban: Földforgalmi törvény). E módosítás bevezette a rekreációs célú földszerzés fogalmát az alábbiak szerint: a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tulajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld megszerzése abból a célból, hogy a szerző fél a földet saját, valamint az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait.

Így lehetővé vált, hogy az önkormányzat a földműveseken és a mezőgazdasági termelőszövetkezeteken túl fenti személyek számára is használatba adhasson mező- és erdőgazdasági hasznosítású földeket.

Az első lépés tehát, hogy a Képviselő-testület határozattal ezeket a földeket rekreációs célra kijelöli. Az érintett területeket az alábbiakban foglalom össze:hrsz m2 megnevezés
7873 1390 Gyümölcsös
0205/11 6889 Rét és gazdasági épület
7805/A,7805/B 1782, 782 A,Gyümölcsös,B,kert
7512 A,B A,1153, B, 1188 A+B=2341 A, rét és árok,B, gyümölcsös és árok
7845/2 16440 Gyümölcsös
6930 A,B A, 1101, B, 3106 A+B=4207 A, rét B, gyümölcsös
7315 3077 Gyümölcsös és gazdasági épület
042C 2497 Szántó
0186/38, 0186/52, 0183/30, 0183/18, 0205/34, 13005 384 509 1367 21044 Gyümölcsös Gyümölcsös Gyümölcsös Gyümölcsös Szántó
0183/50, 0183/95, 0183/59, 0183/51, 7593 8325 2952 3332 Szántó Szántó Szántó Szántó
0183/22 1296 Szántó
6988 2941 Gyümölcsös és út
6962 A+B+C+D 1027+1197+235+956=5530 A,rét B,gyümölcsös C,szőlő D,gyümölcsös

7700 A,B 1345+1012=2357 A,rét B,gyümölcsösTájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a fenti felsorolásban valamennyi, az önkormányzat tulajdonában lévő, a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlan szerepel, nemcsak azok, amelyekre megkötött szerződések 2014. évben lejártak. Azért tartom szükségesnek valamennyi földterület vonatkozásában meghozni ezt a döntést, mert így az összes ilyen célra hasznosított ingatlan vonatkozásában elhárul a szerződéskötési akadály.

Ezt követően megköthető a magánszemélyekkel a rekreációs célú földhasználati szerződés. A Földforgalmi törvény 38.§ § (1a) bekezdése értelmében a rekreációs célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg. A rekreációs célú földhasználati szerződés a települési önkormányzat, mint használatba adó, valamint a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, illetve mezőgazdasági termelőszövetkezetnek nem minősülő civil szervezet, mint használó között létrejött olyan szerződés, melynek alapján a használó a települési önkormányzat tulajdonában álló, legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet a saját, illetve az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja, és szedi hasznait. Ha a rekreációs célú földhasználati szerződés alapján a használó a földhasználatért ellenszolgáltatással tartozik, a szerződés megszűnésére a haszonbérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Tekintettel a Földforgalmi törvényben rögzített korlátozásokra, a szerződéseket az eddigi gyakorlattól eltérően várhatóan nem a Városüzemeltető Kft., hanem az önkormányzat, mint földhasználatba adó köti meg, földművesnek nem minősülő belföldi természetes személlyel, vagy tagállami állampolgárral, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő civil szervezettel, mint használóval, 5 éves időtartamra.

Arra vonatkozóan, hogy a Városüzemeltető Kft. az önkormányzat nevében megkötheti-e a földhasználati szerződéseket, állásfoglalást kértünk a Földművelésügyi Minisztériumtól, amely az előterjesztés leadásáig nem érkezett meg.

A Kőszegi Kertbarátok Egyesülete által bérelt, és a tagjainak továbbadott földterületek esetén a szerződést a jövőben az Egyesület helyett a kiskerteket használó magánszemélyekkel kell megkötni.

A földhasználati díj mértékét egységesen 10 Ft/m2/év mértékben javaslom megállapítani (A Városüzemeltető Kft. által bérbeadott területek esetén ez eddig 6,66 Ft/m2/év volt, az Egyesület által tagjainak átadott területek esetén pedig 9,3 Ft/m2/év).

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. február 19.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) foglaltak alapján rekreációs célra az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat jelöli ki:

hrsz m2 megnevezés
7873 1390 Gyümölcsös
0205/11 6889 Rét és gazdasági épület
7805/A,7805/B 1782, 782 A,Gyümölcsös,B,kert
7512 A,B A,1153, B, 1188 A+B=2341 A, rét és árok,B, gyümölcsös és árok
7845/2 16440 Gyümölcsös
6930 A,B A, 1101, B, 3106 A+B=4207 A, rét B, gyümölcsös
7315 3077 Gyümölcsös és gazdasági épület
042C 2497 Szántó
0186/38, 0186/52, 0183/30, 0183/18, 0205/34, 13005 384 509 1367 21044 Gyümölcsös Gyümölcsös Gyümölcsös Gyümölcsös Szántó
0183/50, 0183/95, 0183/59, 0183/51, 7593 8325 2952 3332 Szántó Szántó Szántó Szántó
0183/22 1296 Szántó
6988 2941 Gyümölcsös és út
6962 A+B+C+D 1027+1197+235+956=5530 A,rét B,gyümölcsös C,szőlő D,gyümölcsös

7700 A,B 1345+1012=2357 A,rét B,gyümölcsös


2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használókkal a Földforgalmi törvény 38.§ (1a) bekezdésében írt, a határozat mellékletét képező rekreációs célú földhasználati szerződéseket 5 éves határozott időtartamra, 10 Ft/m2/év földhasználati díj ellenében kösse meg.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan

Melléklet
REKREÁCIÓS CÉLÚ FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉS


amely létrejött egyrészről:

Kőszeg Város Önkormányzata
statisztikai azonosítója: 15733627-8411-321-18
székhelye: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
képviseli: Huber László polgármester

mint használatba adó (a továbbiakban: használatba adó),


másrészről:

… (természetes személy neve)
születési neve: …
születési helye, ideje: …
anyja születési neve: …
személyi azonosítója: …
állampolgársága: …
lakcíme: …

mint használó (a továbbiakban: használó)

(használatba adó és használó a továbbiakban együttesen: felek)

között alulírott napon, a következő feltételek mellett:


A szerződés tárgya

1./ Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a kőszegi … hrsz-ú, … művelési ágú, … m2 nagyságú, … aranykorona értékű ingatlan, melyet Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015. (I. 29.) határozatával rekreációs célra kijelölt

2./ Jelen szerződés alapján használatba adó használatba adja az ingatlanból a jelen szerződés mellékletét képező térképen … számmal jelölt, … m2 nagyságú területet (a továbbiakban: föld) a használó részére, aki a földet a saját, illetve az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja, és szedi annak hasznait.

3./ Felek jelen rekreációs célú földhasználati szerződést 5 éves, határozott időtartamra, 2015. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig kötik.

A földhasználati díj

4./ Használó a föld rekreációs célú használata fejében köteles évenként földhasználati díjat fizetni. A földhasználati díj összege évenként … Ft + ÁFA / m2, összesen … Ft, azaz … forint. A földhasználati díj befizetési határideje minden év május 31. napja. Használó a földhasználati díjat átutalással köteles megfizetni, használatba adó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11747051-15420909-xxxxxxxx számú számlájára.


A föld használata

5./ Használó a föld hasznainak szedésére a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően jogosult. Használó köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni, és ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.

6./ Használó jogosult és köteles a földön már bérbeadáskor megtalálható fák és cserjék gondozására, szükség szerint saját költségén való kivágására a kitermelt faanyag ellenében.

7./ Használó tudomásul veszi, hogy a földön levő növényzet okozta (pl. fakidőlés, stb.) károkért anyagi felelősséget vállal, a kár összegét a károsult részére köteles megtéríteni.

8./ Használó tudomásul veszi, hogy a föld megközelítését szolgáló önkormányzati terület (út, árok) karbantartását, takarítását a föld érintett oldalhatárának hosszában saját költségén köteles elvégezni.

9./ Használó tudomásul veszi, hogy a föld használatát, hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át haszonbérlet, feles bérlet, részes művelés, szívességi földhasználat, illetve semmilyen más jogcímen.

10./ A használót a más használatában levő ingatlanon öntözési szolgalom illeti meg, ha mezőgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntözés érdekében a víz odajuttatását, szétosztását, illetve annak elvezetését másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézséggel vagy költséggel lehetne biztosítani. Az öntözési szolgalom úgy gyakorolható, hogy az ne akadályozza, aránytalanul ne nehezítse a szolgalmi joggal terhelt földművelési ágának megfelelő használatát, hasznosítását.

11./ A földdel kapcsolatos terhek (ide értve az adókat és közterheket is) viselése a használót terheli.

12./ Használó tudomásul veszi, hogy a földön semmilyen, építési engedélyhez kötött építmény építésére nem jogosult.

13./ A rekreációs célú földhasználat megszűnésével a földet olyan állapotban kell visszaadni, hogy a termelést folytatni lehessen.

A szerződés megszűnése

14./ A rekreációs célú földhasználati szerződés megszűnik
a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, a lejárat napján;
b) rendes felmondással;
c) közös megegyezéssel, a szerződő felek által meghatározott napon;
d) a használó halálával, feltéve, hogy az örökösök a Ptk.-ban meghatározott felmondási jogukat az ott meghatározott határidőben gyakorolják;
e) azonnali hatályú felmondással;
f) ha a föld természeti erő közvetlen behatása következtében egészben vagy jelentős részben a rekreációs célú földhasználati szerződés szerinti hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik.

15./ A szerződést bármelyik fél rendes felmondással írásban felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig. A szerződés 6 hónapos felmondással a gazdasági év végére szüntethető meg.

16./ A szerződést a használó halála esetén örökösei harminc napon belül a gazdasági év végére rendes felmondással akkor is felmondhatják, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelőző hat hónapon belül halt meg. A felmondási időt
a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától;
b) hagyatéki eljárás esetén a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától;
c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjától
kell számítani.

17./ A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megállapodást írásba kell foglalni.

18./ Amennyiben a használatba adó a jelen szerződés tárgyát képező földet közérdekből más célra kívánja használni vagy hasznosítani, haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményez a használóval a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében.

19./ Használatba adó a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a használó
a) az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan gazdálkodást folytat, amely veszélyezteti a föld termőképességét;
b) a használatba adó hozzájárulása nélkül vagy attól eltérően a föld használatát másnak átengedte, más célra hasznosította, a földművelési ágát megváltoztatta vagy a földet a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította;
c) a természetvédelmi jogszabályok vagy a természetvédelmi hatóság jogszabály alapján hozott előírásaitól eltérő, illetőleg a természeti terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá, ha a természeti értékek fennmaradását bármely módon veszélyezteti; vagy
d) a földhasználati díjat vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére, a felszólítás közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg.

20./ Használó azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést, ha az egészségi állapota oly mértékben romlik meg vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás következik be, amely a rekreációs célú földhasználatból eredő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy azt jelentősen megnehezíti.

21./ Használó – a 20./ pontban foglalt azonnali hatályú felmondás helyett – a használatba adó előzetes hozzájárulásával kijelölheti azt a magánszemélyt, aki a rekreációs célú földhasználati szerződésben helyébe lép és a rekreációs célú földhasználati jogviszonyt változatlan feltételekkel folytatja.

22./ Felek tudomásul veszik, hogy a 19./-20./ pontokban meghatározott felmondás esetén, ha a felmondást a másik fél 15 napon belül nem fogadja el, a felmondást gyakorló további 8 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti.

23./ Felek tudomásul veszik, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 61. § (2) bekezdése alapján jogszabály kötelező előírása folytán a 19./-20./ pontokban írtakban a jogszabálytól érvényesen nem térhettek el.

24./ Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor felek kötelesek egymással elszámolni.

25./ Jelen szerződés megszűnésekor a használó
a) elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat;
b) követelheti a kizárólag a használatba adó írásbeli hozzájárulásával létesített, el nem vihető berendezéseknek, az általa telepített ültetvénynek, évelő kultúrának és növényzetnek, valamint a talaj minőségének megőrzését és javítását eredményező talajvédelmi, meliorációs és más beavatkozásoknak, létesítményeknek a szerződés megszűnésekor a mezei leltárban szereplő, illetve egyéb dokumentumok alapján megállapítható tényleges értékét, és
c) köteles az általa létesített építményt a saját költségén kártalanítási igény nélkül lebontani, illetve eltávolítani. E kötelezettség nemteljesítése esetén a bontást, illetve az eltávolítást a használatba adó a használó költségére elvégeztetheti.

Záró rendelkezések

26./ Használó kijelenti, hogy jelen rekreációs célú földhasználati szerződés fennállása alatt a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.

27./ Használó kijelenti, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása.

28./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

29./ A használó tudomásul veszi, hogy a földet – a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények és jelen földhasználati szerződésben meghatározottak mellett – a Polgári Törvénykönyvnek, valamint a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvénynek, továbbá a 2013. évi CCXII. törvénynek a szomszédjogi előírásai szerint köteles használni.

30./ Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.


Kőszeg, 2015. ………………………… hó ……napján


……………………………………. …………………………………….
Kőszeg Város Önkormányzata
használatba adó képviseletében: használó
Huber László
polgármester

Ellenjegyezte:

…………………………………….
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.