2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. február 27-én az egészségház átadásra kerül. Az átadást követően, 2015. március 2-től mind a felnőtt, mind pedig a gyermek háziorvosok a háziorvosi szolgálatot az egészségházban kívánják ellátni.

Fentiek alapján szükségessé vált a háziorvosi szerződések módosítása. A szerződés-módosítás tartalmazza a háziorvosi szolgálat teljesítése helyének változását, továbbá kiegészítésre kerül a szerződés alapjául szolgáló jogszabályok listája.

A hatályos szerződés szerint a felnőtt háziorvosoknak a közüzemi költségek 300.000,- Ft-ot meghaladó részét kell csak megtéríteni, míg a gyermek háziorvosok esetében ez az összeg 400.000,- Ft. A szerződés-módosítás értelmében ez a fajta pénzügyi támogatás megszűnne. A támogatás megszüntetésének indoka, hogy az új egészségház korszerűbb, így várhatóan a közüzemi költségek is alacsonyabbak lesznek, mint a Kőszeg, Munkácsy u. 17. szám alatti épületben. Továbbá a képviselő-testület a 2015. február 12-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. A költségvetés nem tartalmazza a háziorvosoknak nyújtott támogatást.

Elkészítettük továbbá az orvosokkal, valamint a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi ellátás tekintetében a Szociális Gondozási Központtal kötendő, az épületrészek használatára vonatkozó szerződések tervezetét. A tervezetek értelmében az orvosok és a védőnők a helyiségeket ingyenesen használhatják, a rezsiköltségek megfizetése terheli a használókat.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni.

Az előterjesztést a Humánerőforrás, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatokat mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlotta. Mindkét bizottság javasolta, hogy novemberben kerüljenek felülvizsgálatra az ingatlanhasználati szerződések a rezsiköltségek tekintetében.


Kőszeg, 2015. február 19.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető és

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 2-i hatállyal a közte és dr. Bakács Ákos között, a közte és dr. Nedeczky Veronika között, a közte és dr. Prugberger János között, a közte és dr. Pusztai Szilveszter között, valamint a közte és Parádiné dr. Ágoston Zsuzsanna között, továbbá a közte és Vecseiné dr. Kiss Gabriella között a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló szerződés-módosításokat a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” épületére vonatkozó, a felnőtt háziorvosokkal kötendő Ingatlanhasználati szerződés tervezetét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalIII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „C” épületére vonatkozó, a gyermek háziorvosokkal kötendő Ingatlanhasználati szerződés tervezetét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalIV. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „C” épületére vonatkozó, a Szociális Gondozási Központtal kötendő Ingatlanhasználati szerződés tervezetét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015. március 2-i hatállyal mondja fel az önkormányzat és a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás között a Jurisics tér 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó, 2008. augusztusában megkötött megállapodást.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(Az előterjesztés mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.