2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
10. napirendi pont:
Külső bizottsági tag választás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület alakuló ülésén – a szervezeti és működési szabályzatunkban elfogadott bizottsági szervezetnek megfelelően – megválasztásra kerültek a bizottságok elnökei és képviselő tagjai is.
Ezt követően a november 27-i ülésen a 205/2014. (XI. 27.) határozatunkkal megválasztottuk a bizott-ságok külső tagjait is, akik december 18-án letették esküjüket is.
Tóthárpád Ferenc a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja jelezte, hogy esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 36. §-ban foglaltak miatt összeférhetetlenség áll fenn, ezért bizottsági tagságáról lemondott, így javasolom, hogy helyette új tagot válasszon a képviselő-testület.
Javaslom a bizottságba külső szakértő tagnak …………………………. sz. alatti lakost megvá-lasztani.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2015. február 20.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságba külső tagként …………………………………………. alatti lakost megválasztja.


Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.