2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
8.b napirendi pont:
A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kőszeg Város Önkormányzata 2014. február 28-án középtávú támogatási megállapodást kötött a Kőszegi Sport Egyesülettel (KSE) a képviselő-testület 25/2014. (II.27.) számú határozata alapján.
A megállapodás 3. pontjában került rögzítésre az egyesület támogatásának módszere is. E szerint az önkormányzat költségvetésében meghatározott éves támogatási összeg alapján az egyesület elnöksége a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül javaslatot tesz a támogatás általános működési költségekkel csökkentett részének szakosztályonkénti, negyedéves bontásban történő felhasználására. A javaslat alapján a képviselő-testület a következő rendes ülésén dönt a támogatás felhasználásának részletes szabályairól (az összeg szakosztályonkénti felosztása negyedéves bontásban), amely elválaszthatatlan részét képezi a megkötendő éves támogatási szerződésnek.
Kenyeri András elnök 2015. február 18-án nyújtotta be a mellékletként csatolt javaslatot - tehát határidőben – és jelezte, hogy a közüzemi díjak fizetése tekintetében jelentős nehézségeik vannak az önkormányzati támogatás hiányában. Ezt viszont csak a fentebb vázolt eljárást követően folyósíthatjuk.
A benyújtott javaslat az előző évivel megegyezik, elfogadása esetén negyedéves bontásban kerül átutalásra.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
A sürgősségre és fontosságra tekintettel kérem a javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Kőszeg, 2015. február 20.

Huber László polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sport Egyesülettel fennálló középtávú támogatási megállapodás 3. pontjában foglaltak alapján elfogadja az egyesület elnökségének a jelen előterjesztés mellékletét képező javaslatát az egyes szakosztályok részére 2015. évben biztosított önkormányzati támogatás felosztásáról és felhatalmazza Huber László polgármestert az éves támogatási szerződés megkötésére azzal, hogy a támogatás negyedéves bontásban folyósítható.

Határidő: azonnal
Felelős: Huber László polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)