2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. napirendi pont:
A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kőszegi egészségház használatba vételi eljárása befejeződött. A gyermek, illetve háziorvosi rendelők eszközbeszerzése megvalósult, az épületbe való költözés folyamatos, így 2015. március 2-án a rendelés ezekben a helyiségekben megkezdődhet.

A szakrendelő eszközeinek beszerzését eddig az önkormányzat pénzügyi lehetőségei nem engedték, azonban most rendelkezésre áll ez az összeg, így a közbeszerzési eljárást le lehet folytatni. A kórház, valamint a kőszegi szakrendelő szakorvosaival, asszisztenseivel egyeztetésre került a beszerezni kívánt műszerek, mobiliák listája.
A tervezett közbeszerzés értéke nettó: 18.525.260,-Ft (bruttó: 23.527.081,-Ft).

A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában a közbeszerzési eljárást a Kbt. 121.§(1) bekezdése b pontja szerint kell lefolytatnunk.

Az eljárást az alábbiak szerint javasoljuk lefolytatni:
Az eljárás fajtája: nyílt eljárás, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint.
Az értékelés szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér
A megállapított szállítási határidőhöz képest történő késedelmes teljesítés kötbérfizetési
kötelezettséget von maga után.
Eladó késedelmes teljesítése esetén Vevő jogosult a késedelemmel érintett termék értékére vetítve annak nettó ellenértéke 1%-a/nap összegű késedelmi kötbért érvényesíteni, a termék leszállításáig és beszereléséig. A késedelmi kötbér összege maximum a nettó szerződéses ár 20 %-a.
Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kötbér elszámolásának módja
elsődlegesen: nettó végösszegből kerül levonásra.
Ajánlattevő teljesítési biztosíték adására köteles, melynek mértéke megegyezik az ajánlati biztosítékkal. A teljesítési biztosíték a végszámlában kerül jóváírásra.

Jótállás: 24 hónap
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye:

P.1. akinek bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt vagy fizetési kötelezettségeinek nem határidőben tett eleget.

P.2. a felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (bútorok/ orvosi eszközök) Áfa nélkül számított árbevétele a 3 év összesen nem éri el a nettó 30.000.000 forintot. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg működését, abban az esetben az elvárt, közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele 10.000.000,- Forintot.

Az alkalmassági követelmények az első és második közbeszerzési részre is egyaránt irányadók.
M.1. amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összességében nem rendelkezik legalább 1 db nettó 10 millió Ft értékű, egészségügyi intézmény részére szállított bútorok, illetve orvosi eszközök, szerződésszerűen teljesített referenciával. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

Az alkalmassági követelmények az első és második közbeszerzési részre is egyaránt irányadók.

Az ajánlatkérő a felhívásban rész ajánlattételi lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1) Bútorok orvosi rendelőkbe;
2) Orvosi bútorok és gyógyászati berendezések

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az eljárást megindító felhívást elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. február 20.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó sk.
Az előkészítési munkacsoport tagja
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívását elfogadja és egyben elrendeli annak megjelentetését a Közbeszerzési Értesítőben.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)