2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 196/2014. (XI. 27.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a Sigray-ház hasznosításáról szóló 140/2014. (VIII. 28.) számú határozatának 2. pontja módosítását az alábbiak szerint:
„2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Jurisics tér 7. alatti ingatlan emeleti helyiségeinek az ISES Alapítvány (kuratóriumi elnök dr. Miszlivetz Ferenc) részére történő hasznosítására irányuló szerződést az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja:
a) A szerződés 5 éves időtartamra kerüljön megkötésre, amely a KRAFT projekt megvalósulása esetén további 10 évvel meghosszabbodik.”
b) 9/a) pont:
„A bérbeadó akkor gyakorolhatja a rendkívüli felmondási jogát, ha a bérlő az ingatlant rendeltetésellenesen a jogszabályokba vagy a jelen szerződésbe ütköző módon – különösen a 6. pontban megfogalmazott céltól eltérően – használja, illetve a szerződéses kötelezettségét vétkesen megszegi, az őt terhelő közüzemi szolgáltatások megfizetését elmulasztja és a szerződésszegés következményeinek elhárítását megtagadja.”
A határozatra jelenti Huber László polgármester úr, hogy az ISES Alapítvány igazgatója a szerződést változtatás nélkül aláírta.

A 208/2014. (XI. 27.) határozatában a képviselő-testület kezdeményezte, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Abért tó ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában foglalt turizmussal kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a kérelmet benyújtották, az MNV Zrt. azt befogadta, az ügyintézés folyamatban van.

A 209/2014. (XI. 27.) határozatában a képviselő-testület a Concordia-Barátság Ének-egyesület részére 3 év határozott időtartamra ingyenes használatba adta a Kőszeg, Kossuth L. u. 15. szám alatti 2207/A/4 hrsz-ú 37 m2 nagyságú ingatlant, azzal, hogy a közüzemi díjak megfizetése a kérelmezőt terheli.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a szerződés aláírásra került.

A 210/2014. (XI. 27.) és a 211/2014. (XI. 27.) határozatában a képviselő-testület elfogadta Piskorné Olasz Anna tulajdonos részéről a Kőszeg, 2683 hrsz-ú 41 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának, illetve a Kőszeg, 2773 hrsz-ú 139 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának ingyenes felajánlását.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője, hogy mindkét szerződés aláírásra került.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály a szociális rendelet alapján 2015. január 29-től 155 önkormányzati segélyt állapított meg.


Kőszeg, 2015. február 25.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.