2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
1. napirendi pont:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.

INDOKOLÁS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáhozKőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatálya 2020. június 30. napjával lejár, amely meghosszabbítása miatt nyújtott be kérelmet a Közszolgáltató. A módosítással egyidejűleg Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII.20.) (a továbbiakban: Rendelet) önkormányzati rendelete is áttekintésre került.

Indokolás

A kialakult járványügyi helyzetre, valamint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az STKH Kft. valamennyi szerződéses féllel a közszolgáltatási szerződések hatályát 2020. december 31. napjáig kívánják módosítani. Céljuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának folyamatossága biztosított legyen és a veszélyhelyzet lezárulta után kerüljön sor az új szerződések egységes tartalmának kialakítására és azok megkötésére.

A Közszolgáltató javaslatán kívül az önkormányzat részéről is megfogalmazódtak olyan indokolt módosítások, amelyek egyúttal a Rendeletet is érintik.

A Rendelet ugyan szabályozza a közszolgáltató, valamint az ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, azonban egyes esetekben pontosítás szükséges.

Leginkább társasházi környezetben tapasztalható rendszeresen, hogy az edényzetek mellett tornyosulnak a hulladékok. Ennek elsősorban közegészségügyi kockázatai vannak, mindemellett a látvány városképileg sem esztétikus. Éppen ezért javasolt a használó személyek száma alapján meghatározni a minimálisan igénybe vehető gyűjtőedény méretét.

A jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató évi egy alkalommal köteles gondoskodni lomtalanítás lebonyolításáról, amely a kialakult gyakorlat szerint közterületi házhon menő formában történik azzal, hogy az ingatlanhasználók a közszolgáltató által előzetesen meghirdetett időpontokban helyezik ki kizárólag a lomhulladékot, amelyet onnan mennyiségi korlát nélkül ingyenesen szállít el a szolgáltató.
A jövőbeni célunk annak elérése, hogy a házhoz menő lomtalanítás során az ingatlanhasználónak közvetlenül a Közszolgáltató felé kelljen bejelentenie a lomtalanítás igényét és így előre leegyeztetett napon kerülne elszállításra az ingatlanáról a lomhulladék. Ezt a javaslatot már a mostani módosítás során szerettük volna elfogadtatni, azonban a Közszolgáltató arról tájékoztatott, hogy a hulladékgazdálkodás várhatóan idén átalakításra kerül, illetve jogszabályi változások is várhatók.

Kőszeg, 2020.05.21

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. november 15. napján megkötött és 2020. március 30. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya 2020. december 31. napjára módosuljon.
2. Kőszeg Város Polgármestere a közszolgáltatási szerződés módosítást polgármesterként aláírja.
3. Kőszeg Város Polgármestere felkéri a Közszolgáltatót, hogy többlakásos lakóházak, társasházak, szövetkezeti házak esetében megkötött egyedi közszolgáltatási szerződés mellékletét képező ingatlanhasználók számáról készített kimutatást évente juttassa el Kőszeg Város Önkormányzata részére.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (VI. ...) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és a 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ingatlanhasználó a közterületi házhoz menő lomtalanítás keretébe tartozó – kizárólag - lomhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, amelyet a közszolgáltató évente legalább egy alkalommal ingyenesen szállít el a közterületről.”

2.§

A Rendelet 10. §-a és 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek.

(2) Alkalmazható szabvány szerinti edények:
a) 60 liter űrtartalmú edény,
b) 80 liter űrtartalmú edény,
c) 120 liter űrtartalmú edény,
d) 240 liter űrtartalmú edény,
e) 1100 liter űrtartalmú edény,
f) alkalmi többlet hulladék gyűjtésére rendszeresített 120 liter űrtartalmú, a szolgáltató emblémájával ellátott zsák.

(3) A gyűjtőedényzetet az igénybevevők – választásuk szerint – maguk szerezhetik be, vagy bérelhetik a szolgáltatótól. A bérbe vett gyűjtőedények pótlásáról, cseréjéről, javításáról – a szerződésben foglalt megállapodás szerint – a szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A hulladék ürítésének gyakorisága az egyedi szerződésekben meghatározottak szerint, de minimum heti egy alkalommal.

11. § (1) A hulladékgyűjtő edényzet mérete természetes személy ingatlanhasználó számára családi házban háztartásonként
a) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó esetében 60 liter, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja,
b) 2 fő esetében legalább 80 liter,
c) 3 vagy több fő esetében legalább 120 liter.
(2) A hulladékgyűjtő edényzet előírt mérete többlakásos lakóházakban, társasházakban, szövetkezeti házakban lakásonként számítva:
a) heti egyszeri szállítás esetén legalább az (1) bekezdés a)-c) pontoknak megfelelő edényzet
b) heti kétszeri szállítás esetén legalább az a) pont szerinti méret fele.

(3) A hulladékgyűjtő edényzet minimális mérete nem természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább 120 liter.
(4) Többlakásos lakóház, társasház, szövetkezeti ház esetében a közös képviselőn keresztül kell a települési hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállításra vonatkozó szerződést megkötni. Közös képviselő hiányában meghatalmazott lakó útján keresztül kell a szerződést megkötni. Ebben az esetben megkötött megállapodás melléklete a lakások lakószámának kimutatása, amelyet a szolgáltató köteles minden évben az önkormányzat részére bocsájtani.
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak átadott települési szilárd hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázásának alapját képező gyűjtőedényzet űrtartalmát, úgy a közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényzet beszerzésére felhívni az ingatlanhasználót határidő megjelölésével.”

3.§

Hatályát veszti a Rendelet 5. § (3) és 13. § (4) bekezdése.

4.§

Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)I. társadalmi hatásai:
A módosítás az ingatlanhasználók jogait és kötelezettségeit egyértelműsítik.

II. gazdasági hatásai:
A ténylegesen keletkező hulladék után megállapított edényzet alapján kerül megfizetésre.

III. költségvetési hatásai:
A módosításnak költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A rendeletmódosítás pozitív környezeti következménye, hogy az adott ingatlanhasználók esetében meghatározott minimálisan igénybeveendő edényméret eredményeként elkerülhető a kukák mellé helyezett hulladékok környezetkárosító hatása.

V. egészségi következményei:
A pozitív környezeti hatásoktól pozitív közegészségügyi következmények, tisztább, egészségesebb környezet várható.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek az önkormányzat szempontjából adminisztratív terheket kismértékben növelő hatása van. A lakosság adminisztratív terhei nem változnak.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az edényméretek időközbeni változása szükségessé tette a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítását. Szükségessé vált a lomtalanítással kapcsolatos szabályozások pontosítása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A módosítás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)