2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
3. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.

B E S Z Á M O L Ó
a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
2019 évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 2019. évben három, a tárgyévet érintő ügyekben 2020. május 14-vel bezárólag további két alkalommal ülésezett.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő szerveként ellenőrizte a Kft ügyvezetését, az Alapító határozatainak végrehajtását, figyelemmel kísérte, vizsgálta és véleményezte a gazdálkodás folyamatát és eredményességét. Üléseiről készített jegyzőkönyveket tájékoztatás céljából megküldte Kőszeg Város Polgármesterének.
A Felügyelő Bizottság által hozott döntések és határozatok időrendi sorrendben a következők:


1/2019.(V.09.) FEB számú határozat
A FEB a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft 2018. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását), valamint az éves szakmai munkáról szóló beszámolót jóváhagyólag egyhangú döntéssel elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

A Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja, hogy a beszámolóban jelzett problémákra, illetve azok megoldására tett javaslatokat Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe és nyújtson támogatást azok megvalósításához.


A Felügyelő Bizottság határozat hozatal mellőzésével 2019. július 4-én megválasztja Kőhalminé Major Juditot a FEB elnökének. Az elnök személyében történt változás a cégnyilvántartásban átvezetésre került.


1/2019.(X.24.) FEB számú határozat

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a Társaság 2019.I. félévi működéséről készült beszámolót elfogadja.

A Kft I. féléves tevékenységének eredménye – 1.959 ezer forint, ugyanakkor a várható gazdasági folyamatok szerint eredményes üzleti évet zárhat a Társaság. A FEB elismeri a társaság eredményes működése és pénzügyi stabilitása érdekében tett törekvéseit.

A FEB felhívja a figyelmet, hogy a városüzemeltetés biztonsága, a gépek, berendezések, járművek műszaki-technikai színvonalának emelése, a karbantartási költségek mérséklése, a szakember-gárda megtartása érdekében elengedhetetlen a jelenlegi szolgáltatási díjak felülvizsgálata, piaci árakhoz történő közelítése.

A FEB megállapítja, hogy a közszolgáltatási feladatként végzett, nem közművel ellátott háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos gondok (eszközhiány és eszközavultság, évente 6 milliós veszteség) változatlanul fennállnak. Javasolja a Társaság ügyvezetésének, hogy kezdeményezzen további egyeztetést a városvezetéssel, konkrét igény és lehetőségek megjelölésével.
-2-

1/2020. (II.27.) FEB számú határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaságot érintő, 2019. évben hozott döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja, megállapítja, hogy a hozott intézkedések megfelelően szolgálták a tulajdonosi érdeket.


2/2020. (II.27.) FEB számú határozat

A FEB megállapítja, hogy a Városüzemeltető Kft által megtett intézkedések ellenére a hulladékgazdálkodás területén kedvezőtlen változások következtek be. Felhívja a figyelmet a Környezetvédelmi Hatóság által kötelezésként előírtak ténybeli-és időkorlátjára. Álláspontja szerint egy megfelelő műszaki állapotú használt dózer beszerzése a jelenlegi bérleti díj kiváltásával, hosszú távon gazdaságosabb megoldást jelentene. Javasolja a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ismételt megkeresését az eszközbeszerzés valamint a Környezetvédelmi Hatóság által előírt kötelezések közös anyagi teherviselésével, forrástámogatási lehetőségével kapcsolatban.


1/2020. (V.14.) FEB számú határozat

A Felügyelő Bizottság a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft 2019. üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámolóját, amely a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből, eredmény kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll, továbbá az éves szakmai munkáról készített értékelést egyhangú döntéssel elfogadja és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


2/2020. (V.14.) FEB számú határozat

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a törvényi szabályozás alapján belső kontrollrendszer bevezetésére és működtetésére nem kötelezett. Megítélése szerint a Társaság működése jogszabályszerű, szabályozott és átlátható, képes a kockázatok felismerésére és kezelésére, ezért a belső kontrollrendszer bevezetését és működtetését jelenleg nem javasolja.
Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy kísérje figyelemmel, ellenőrizze és szükség szerint aktualizálja szabályzatait és azok gyakorlati alkalmazását.


Határozati javaslat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.