2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
8. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.

INDOKOLÁS
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatalaTisztelt Képviselő-testület!
2020. január 29-én kelt levelében a CAYENNE Investment Kft. ügyvezetője Nyitrai Péter megkereste önkormányzatunkat, hogy Kőszegen a 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2. hrsz. 3277/29 telken az egykoron Jurisics Miklós Tiszti Gyógyháznak megépített mintegy 3,3 hektár területén (később SZOT gyermeküdülő) fejlesztést kíván megvalósítani.
A fejlesztés egészségügyi és rekreációs célzatú, magas szolgáltatási színvonalú létesítményt valósít meg, nemzetközi ügyfélkör részére. A meglévő, helyi védettségű épületet és parkot méltóképp rekonstruálni tervezik, figyelembe véve a terület helyi védettségét.
A meglévő 3600 m2 alapterületű épületet 4-500 m2-es esztétikai központtal és 600-700 m2 labor szárnyépülettel kívánják bővíteni, a parkban 5 db villaépület terveznek elhelyezni. A fejlesztés eredményeképp mintegy hatvan-hetven főt kívánnak foglalkozatni és vendégeik évente mintegy 7000 vendégéjszakát vennének igénybe Kőszegen.
A fejlesztéssel érintett objektum már jó ideje használaton kívül van, az épület a nagyméretű zöldkörnyezettel együtt Helyi területi védelem alatt áll. Ennek megfelelően az épületegyüttes és kert felújítása, hasznosítása Kőszeg Város építészeti értékeinek védelme miatt is kiemelt fontosságú.
Kőszeg Város Polgármestere 10/2019. (III. 26.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította „a CAYENNE Investment Kft. tulajdonában lévő, 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2., 3277/29 hrsz-ú területet annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.”
A CAYENNE Investment Kft. kérelmével közel azonos időpontban, a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. 2020. március 3-án kelt levelében szintén jelezte, hogy Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen (Kőszeg 013/4 és 013/6 helyrajzi szám) fejlesztést kíván végezni.
Cégük a határátkelőhely használaton kívüli épületeit 2017-ben vásárolta meg. Ezen ingatlanok már több éve nincsenek hasznosítva, állapotuk jelentősen leromlott, jelen formájukban hosszútávon nem fenntarthatóak.
Szeretnék az épületeket hasznosítani, amelyhez szükséges felújítások egy építészetileg is elfogadható minőséget hoznának létre.
Elképzeléseik szerint egy jól működő MUNKÁS HOTELT szeretnének kialakítani a Kormány által támogatott pályázati forrásból, amely átalakítás és felújítás során az épület energetikailag és esztétikailag is megújulna.
A határátkelőn lévő épületek szintén jó ideje használaton kívül vannak, állapotuk jelentősen leromlott, a nagy forgalmú területen lévő épületek látványa rontja a város megítélését. Ezen épületek megújítása, a környezet átalakítása fontos építészeti szempont Kőszeg Város részére.
Kőszeg Város Polgármestere 11/2019. (III. 26.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította „a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonában lévő, Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen a Kőszeg 013/4 és 013/6 hrsz-ú területet, valamint az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterületet, annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.”
Kőszeg Város Polgármestere 12/2020. (III. 26.) számú határozatával határozott arról is, hogy „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során készíttesse el a településrendezési eszköz módosítását a Kőszeg, Űrhajósok útja 2. 3277/29 hrsz-ú terület, valamint a Kőszeg hrsz.: 013/4 és 013/6 terület és az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterület vonatkozásában és a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.”
Ezen Polgármesteri Határozatok alapján a Települési eszköz módosítására az Önkormányzat 2020 áprilisában a Vasi A+B építész Irodával kötött szerződést, amely iroda képviseletében Takács András építészmérnök, településtervező készíti a terveket.
A Kormány rendelet 42. § (1) bekezdése szerint „Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő -testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával lezárul.”
A Korm. rendelet fenti paragrafusának, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének megfelelően, a településrendezési eszköz módosításának tárgyában Partnerségi egyeztetést kell tartani.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint „ a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”
A kormány rendeletnek megfelelően 2020. április 28-án az önkormányzati honlapon hirdetményt tettünk közzé, mely szerint 2020. május 14-ig észrevételt és javaslatot tehet a lakosság a csatolmányban közzétett tervezettel kapcsolatban.
A hirdetményben megadott határidőn belül, 2020. május 12-én kelt levelében a a CAYENNE Investment Kft. ügyvezetője Nyitrai Péter jelezte, hogy a közzétett módosítás szerint a területen továbbra sincs lehetőség új épület építésére, annak ellenére, hogy kérelmükben jelezték, szeretnének a parkban a koros fák megvédésével egyidőben 5 db környezetbe illesztett földszintes, exkluzív ellátást biztosító villaépületet létrehozni.
A CAYENNE Investment Kft. véleményét javaslom elfogadni, mivel az eredeti kérelemben is szerepelt ez irányú kérés, és a Rendezési Terv megindítását elrendelő Polgármesteri határozat is ennek tudatában került elfogadásra.
Ahhoz, hogy a településrendezési eszköz tervezetével a polgármester a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezhesse az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál, dönteni kell a partnerségi egyeztetés lezárásáról.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. május 21.

A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján dönt arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során a településrendezési eszköz 9. számú módosításának tervezete Partnerségi egyeztetés során ismertetésre került, és a CAYENNE Investment Kft. által benyújtott észrevételt elfogadja. Egyúttal a polgármester a fenti Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az elfogadott módosításnak megfelelően javított dokumentáció megküldésével kezdeményezi az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál, és az elkészült településrendezési eszközt elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszti.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2020. június 25-i képviselő-testületi ülés