2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
14. napirendi pont:
A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.

INDOKOLÁS
a Kőszeg, Gábor Áron u. 9. szám alatti ingatlanok
értékesítéséhez


A Gábor Áron utca 9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint ugyan 2 külön helyrajziszámon szerepel, azonban egymással szorosan összefüggő ingatlanegyüttes, hiszen a rajtuk lévő egyes épületek egybeépültek. Külön-külön vegyes rendeltetésűek, az egyik területen (Hrsz.: 2959/2 – lakóház, udvar) kétlakásos társasház helyezkedik el, míg a 2959/4 hrsz-ú ingatlan kivett épület és udvar, amelyen raktárhelyiségek, irodák, egyéb helyiségek találhatók.

Az utca felépítését tekintve a terület és környezete kisvárosias lakóövezetbe tartozik, amely egységből a tárgyi ingatlanegyüttes kilóg a maga telephely jellegével. Mind a lakóház, mind pedig a gazdasági épület erősen leromlott állapotú.
Többször látókörbe került ennek az ingatlannak az együttes hasznosítási kérdése éppen azért, mert városképileg nem a környezetébe illő, azonban az ott bérleti joggal rendelkezők más ingatlanba történő áthelyezésének nehézsége miatt ez mindig lekerült a napirendről.

A kialakult veszélyhelyzet következtében azonban ismét előtérbe került a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepcióban egyedi kategóriában szereplő tárgyi ingatlan hasznosítása és ezt megelőzően a jelenlegi bérlők helyzetének rendezése a következők szerint.

Az ingatlankezelő Kőszegi Városüzemeltető Kft. által év elején átjelentett két - szociális alapon bérbeadható Bezerédy u. 3. sz. alatti –

lakás bérbevételére kiírt pályázati hirdetmény időközben visszavonásra került a Gábor Áron utca 9. bérlői részére cserelakásként történő felajánlás céljából.
A lakáscserét egyébként a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet nem zárja ki, ez közös megegyezéssel lehetséges.
A cserelakást mindkét bérlő elfogadta és azóta az új bérleti szerződések aláírása is megtörtént.

A harmadik bérlő részére a Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. sz. alatti lakás lett felajánlva, amelyet ő szintén elfogadott és a szerződést az ingatlankezelővel meg is kötötte.

Az ingatlancsoport kiűrítése javarészt a fenti eljárás szerint megtörtént, még az egyik irodahelyiség és műhely egy gazdasági társaság székhelyeként funkcionál. A Kőszegi Városüzemeltető Kft.- mint bérbeadó – jelezte, hogy 3 hónapos felmondási időben egyezett meg a bérlővel a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében.

Kőszeg, 2020. május 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli a Kőszeg, Gábor Áron u. 9. sz. alatti Hrsz.: 2959/2 lakóház, udvar és a Hrsz.: 2959/4 épület és udvar megnevezésű ingatlanok Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet Versenyeztetési Szabályzata alapján történő együttes értékesítését.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal