2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
5. napirendi pont:
Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.

INDOKOLÁS
az óvodákban indítható csoportok számának meghatározásához és
az óvodák átszervezéséhez

I. Indítható óvodai csoportok meghatározása és csoportátlépés engedélyezése

1. Indítható óvodai csoportok meghatározása


A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere az általa kiadott 7/2020. (III.25.) EMMI határozattal a 2020/21-es nevelési évre a felvételi körzettel rendelkező kötelező felvételt biztosító óvodák esetén április 21. napját jelölte meg az óvodai beíratás záró időpontjaként.

A Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban és tagintézményeikben a beíratások a fenti határozat rendelkezésének megfelelően megtörténtek. Kőszeg város közigazgatási terültén lévő önkormányzati fenntartású óvodákba – a Horvátzsidányi, a Peresznyei és a Velemi Tagóvodán kívül – összesen 302 gyermek felvételét kérték, melyből 15 fő 2020. szeptember 1-jén még nem óvodaköteles.

A jelenleg működő 14 kőszegi csoporttal (Központi Óvoda székhelye: 5 csoport, Felsővárosi Tagóvoda: 3 csoport, Újvárosi Óvoda székhelye: 5 csoport, Kőszegfalvi Tagóvoda: 1 csoport) számolva az átlagos csoportlétszám 21,57 fő lenne. Amennyiben a csoportok száma eggyel csökkenne (13 csoport), úgy az átlagos csoportlétszám 23,23 fő lenne, számolva azokkal a gyermekekkel is, akik még nem óvodakötelesek, de szüleik jelezték az óvodai elhelyezés iránti igényüket.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján a 4. melléklet rendelkezik alapszabályként az óvodai csoportok létszámáról az alábbi módon:


Min.
létszám
Max.
létszám
Átlag
létszám
További
+20%
(120%)

13 25 20 30

Fentiek alapján megállapítható, hogy a felmerült igények alapján a 14 óvodai csoport indítása nem indokolt.

Az Újvárosi Óvodába beíratott és a meglévő gyermekek létszáma (összesen 118 fő, melyből 2 fő SNI-s, továbbá 3 előjegyzett, akik nem óvodakötelesek) a székhelyen 5 csoport indítását teszi szükségessé.
A Kőszegfalvi Tagóvoda induló létszáma 22 fő, mely 1 csoport indítását teszi szükségessé.

A Központi Óvoda és Bölcsőde székhely intézményébe beíratott és a meglévő gyermekek létszáma (összesen 103 fő, melyből 4 fő SNI-s) a székhelyen 5 csoport indítását teszi szükségessé.
A Felsővárosi Tagóvodába jelentkezett és a meglévő gyermekek létszáma összesen 56 fő lenne, melyből 1 fő SNI-s. Ez a létszám 48 fő, amennyiben nem számoljuk a körzeten kívüli és a nem óvodaköteles gyermekeket. A Központi Óvoda és Bölcsőde vezetőjének tájékoztatása szerint a 2020/21-es nevelési évre a Felsővárosi Tagóvodába 5 gyermeket írattak be, azonban közülük 2 fő esetén nem a Felsővárosi Tagóvoda a kötelező felvételt biztosító óvoda. Ezen kívül 6 gyermek került előjegyzésre (még nem óvodakötelesek), közülük 2 fő nem Felsővárosi Óvoda körzetében lakik. Ez a létszám nem indokolja 3 óvodai csoport indítását.

Minden óvodai ellátást igénylő gyermek ellátása Kőszeg város közigazgatási területén biztosítható 13 óvodai csoport indításával.

Megvizsgáltuk, hogy a csoportbezárás melyik feladatellátási helyen valósítható meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hol járna a legkisebb változtatással figyelemmel a gyermekek érdekeire.

Az egyes feladatellátási helyeken megvizsgáltuk a férőhelyek számát. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján a csoportszoba alapterülete nem lehet kisebb, mint 2 m2/fő.


Intézmény Csoportszobák Férőhely
száma területe tv. szerinti max. létszám +20 %
Központi Óvoda 8 195 203
Székhely 1 47,96 24 24
1 58,72 25 29
1 50,12 25 25
1 50,88 25 25
1 58,46 25 29
összesen 5 124 132
Felsővárosi Tagóvoda 1 47,3 24 24
1 47,48 24 24
1 45,99 23 23
összesen 3 71 71
Újvárosi Óvoda 7 175 189
Székhely 1 51,9 25 26
1 51,6 25 26
1 51,87 25 26
1 53,68 25 27
1 53,29 25 27
1 53,82 25 27
összesen 6 150 159
Kőszegfalvi Tagóvoda 1 63,6 25 30
Kőszeg összesen 15 370 392


Az Újvárosi Óvodában jelenleg egy csoportszoba üres. Fenti táblázatból látszik, hogy a Felsővárosi Tagóvoda csoportszobái a legkisebbek, ott van a legkevesebb férőhely, még a törvény által meghatározott 25 főt sem éri el. Itt a fenntartó által engedélyezhető 20%-os csoportátlépés sem megvalósítható.

Intézmény Férőhely jelenleg Várható létszám Kihasználtság

Központi Óvoda székhely 124 103 83,06%
Felsővárosi Tagóvoda 71 56 78,87%
Központi Óvoda 195 159 81,54%
Újvárosi Óvoda székhely 125 121 96,80%
Kőszegfalvi Tagóvoda 25 22 88,00%
Újvárosi Óvoda 150 143 95,33%
Kőszeg összesen 345 302 87,54%


Fentiekből látható, hogy jelenleg a Felsővárosi Tagóvoda kihasználtsága a legalacsonyabb. Ezen kívül a Felsővárosi Tagóvodában szeptembertől 17 nagycsoportos gyermek lesz, akik a 2021/22-es nevelési évben iskolakötelesek lesznek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ennyi beiratkozó gyermek nem várható.

Amennyiben a Felsővárosi Tagóvodában csak 2 csoportot indítanánk a 2020/21-es nevelési évben, úgy összesen 322 „aktív” férőhely maradna (figyelembe véve az Újvárosi Óvoda üres csoportszobáját is), ami fenntartói döntés alapján 343 férőhelyre bővíthető. Ennek alapján megállapítható, hogy a nevelési év folyamán felmerülő további igényeknek is eleget tudunk tenni 13 csoporttal.

A Felsővárosi Tagóvoda és a Bölcsőde egy ingatlanon található. Az önkormányzat pályázati támogatást nyert a Bölcsőde bővítésére, melynek építése érinti a következő nevelési évet. Amennyiben a Felsővárosi Tagóvodában 2 csoport indulna, úgy az építkezés kevesebb gyermeket érintene, továbbá a felszabaduló csoportszoba használata is szükségessé válhat. A Bölcsőde-bővítés megvalósulását követően pedig erősödik az ingatlanon a bölcsődei funkció.

Az Nkt. 84. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg.

Fenti átszervezés kapcsán 2 óvodapedagógusi és 1 dajkai álláshely kerülne megszüntetésre. A nyugdíjazások miatt ezzel összefüggésben most nem kell óvodapedagógusok munkaviszonyát megszüntetni (1 fő a Központi Óvoda székhelyéről, 1 fő a Felsővárosi Tagóvodából megy nyugdíjba).

Fentiek alapján kérem, hogy a fenntartó az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban az indítható óvodai csoportok számát a korábbi 17 helyett 16 csoportban (Központi Óvoda székhelye: 5 csoport, Felsővárosi Tagóvoda: 2 csoport, Horvátzsidányi és Peresznyei Tagóvoda: 1-1 csoport, Újvárosi Óvoda székhelye: 5 csoport, Kőszegfalvi Tagóvoda: 1 csoport, Velemi Tagóvoda: 1 csoport) határozza meg.2. Csoportátlépés engedélyezése


Az Nkt. 25. § (7) bekezdése lehetőségeket ad az alapszabálytól való eltérésre is. A nevelési év indításánál például az óvodai csoportra megállapított maximális létszám (25 fő) a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető, ha ezt a csoportszervezési elvek indokolják.

Az Újvárosi Óvoda esetében a székhely óvoda Nyuszi csoportjában 26 fő a várható gyermeklétszám. A Nyuszi Csoport alapterülete 53,82 m2, így a fenntartó által engedélyezhető csoportlétszám 27 fő.

A Központi Óvoda és Bölcsőde KIKI Horvátzsidányi Tagóvodájában az induló létszám 27 fő, ezért kérik a fenntartó engedélyét a maximális létszám húsz százalékos átlépésére. A csoportszoba nagysága lehetővé teszi a maximális 30 fő engedélyezését.

A Központi Óvoda és Bölcsőde székhely intézményében, a Felsővárosi Tagóvodájában és a Peresznyei Tagóvodájában, valamint az Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodájában és Velemi Tagóvodájában szeptember 1-jén a törvény szerint megállapított csoportlétszám túllépésére nem kerül sor.

Kérem a fenntartót, hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban az intézmények kérésének megfelelően a maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését engedélyezze.

II. Óvodák átszervezéseAz Újvárosi Óvoda és a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2017. szeptember 1. napjától Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működik, az alábbi tagintézményekkel, intézményegységgel:

1. Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
a. székhely intézmény
b. Felsővárosi Tagóvoda
c. Horvátzsidányi Tagóvoda
d. Peresznyei Tagóvoda
e. Bölcsőde – intézményegység
2. Újvárosi Óvoda
a. székhely intézmény
b. Kőszegfalvi Tagóvoda
c. Velemi Tagóvoda

Kőszeg Város Önkormányzata, mint az Újvárosi Óvoda és a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI fenntartója a következő nevelési évtől, azaz 2020. szeptember 1. napjától a fenntartásában lévő óvodákat át kívánja alakítani úgy, hogy az Újvárosi Óvoda – tagóvodáival együtt –, mint önálló intézmény megszűnik és beolvadással a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, mint jogutód intézmény tagóvodájaként működik tovább. Az Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodája és Kőszegfalvi Tagóvodája is a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI tagintézményeiként működnek tovább.

Horvátzsidány Község Önkormányzata jelezte a fenntartó felé, hogy a Horvátzsidányi Tagóvoda vezetője, Farkasné Lágler Marianna ez év végén nyugdíjba vonul, ezért további átszervezést tartanának szükségesnek. A tervezett egyesítés időpontjától, azaz 2020. szeptember 1. napjától a horvátzsidányi intézmény továbbra is tagóvodaként, a peresznyei tagintézmény telephelyként működne tovább.

Az egyesített intézmény vezetője továbbra is Guttmann Ferencné maradna korábbi megbízatása idejéig 2021. július 31-ig. Gyuráczné Kiss Marietta magasabb vezetői megbízását a fenntartó 2020. augusztus 31. napjával visszavonná.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról.

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerint a fenntartó, legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átalakításával kapcsolatban, amely történhet egyesítéssel, ez lehet beolvadás vagy összeolvadás.

Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, továbbá a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.
Az Nkt. 84. § (9) bekezdése szerint, ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat az intézmény létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Többcélú köznevelési intézményben, valamint, ha a nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több intézményegysége van, akkor több tagintézmény esetén tagintézményenként, több intézményegység esetén intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy szerepel-e a nemzetiségi nevelés-oktatás az alapító okiratban vagy a szakmai alapdokumentumban továbbá azt, hogy a tagintézmény, intézményegység a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátja-e. Ha a tagintézményben vagy intézményegységben folyó nevelés-oktatás megfelel e feltételeknek, akkor az érintett nemzetiségi önkormányzatot az adott tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan, az intézmény átszervezésével, vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntéséhez a döntések meghozatala során egyetértési jog illeti meg.


A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat véleménye még nem érkezett meg.

Az alábbi táblázat a jogszabály szerinti létszámigényt mutatja be, a csoportok számának csökkentését még nem tartalmazza.


Létszámadatok Óvoda
Újvárosi Óvoda Központi Óvoda Összesen Egyesített Óvoda
(Nkt. 2. mell.) Eltérés Pótlékfizetés
(Nkt. 8. mell.)
intézményvezető 1 1 2 1 -1 40-80%
intézményvezető-helyettes 1 2 3 2 -1 20%
tagintézményvezető (magasabb vezetői megbízásnak minősül) 2 3 5 6 +1 20%
tagintézményvezető-helyettes (vezetői megbízásnak minősül) 0 0 0 0 0 20%
óvodapedagógus (nem vezető vagy helyettes) 10 15 25 25 0
óvodatitkár 1 1 2 1 -1
dajka 7 10 17 17 0
pedagógiai asszisztens 2 3 5 5 0


Az intézményvezető heti 8 órát (Nkt. 5. melléklet), a helyettesei és a tagintézmény-vezetők 22-26 órát töltenek csoportban, gyermeklétszámtól függően. Független intézményvezető alkalmazására jogszabály szerint nincs lehetőség.

Az Nkt. 2. melléklete értelmében az egyesített óvodának 1 óvodatitkára lenne, azonban a tagintézmények/telephelyek száma és a gyermeklétszám indokolja továbbra is 2 óvodatitkár alkalmazását.

Az egyesített óvodában a helyettesítések (pl. táppénz) rugalmasabban kezelhetők, hiszen mindenki ugyanannak az óvodának a munkavállalója lenne.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ában foglaltaknak megfelelően az egyesített intézmény nevét is szeretné a fenntartó megváltoztatni, 2020. szeptember 1. napjától az összevont intézmény neve Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde lenne.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (3) bekezdése szerint a költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesíthető. Beolvadásnál a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezésinek megfelelően az Újvárosi Óvoda megszüntető okiratát, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény módosító és a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratát elkészítettük melyek a fent részletezett összes módosítást tartalmazzák. Ezeket szintén csatoltam az előterjesztéshez.

Fenti átszervezés szükségessé teszi a későbbiekben a Bozsok, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye és Velem községek önkormányzatával kötött köznevelési szerződések felülvizsgálatát.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. §-ának (4) bekezdését. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár és dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár szakmai állásfoglalása szerint „intézmény átszervezéséről is dönthet a polgármester, természetesen figyelemmel a jelzett általános döntési keretekre (szükségesség, arányosság, halaszthatatlan eset, stb.)”


Kőszeg, 2020. május 21.Básthy Béla polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI-ben, valamint az Újvárosi Óvodában a 2020/21-es nevelési évben összesen 16 óvodai csoport indítását hagyja jóvá a melléklet szerinti tartalommal.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2020. szeptember 1.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli 2 óvodapedagógus és 1 dajka álláshely megszüntetését 2020. augusztus 31. napjával.

Felelős: Básthy Béla polgármester és Guttmann Ferencné intézményvezető
Határidő: 2020. augusztus 31.
III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint eljárva engedélyezi a maximum 30 fős csoportlétszámot a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Horvátzsidányi Tagóvodája csoportjában a 2020/21-es nevelési évben.
2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint eljárva engedélyezi a maximum 27 fős csoportlétszámot az Újvárosi Óvoda Nyuszi csoportjában a 2020/21-es nevelési évben.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2020. szeptember 1.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Újvárosi Óvodát, mint önálló intézményt 2020. augusztus 31. napjával egyesítéssel átalakítja oly módon, hogy az Újvárosi Óvoda 2020. szeptember 1. a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézménybe olvad be és annak tagintézményeként működteti.
2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Peresznyei Tagóvodáját 2020. szeptember 1. napjától telephelyként működteti.
3. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény nevét megváltoztatja, az intézmény neve 2020. szeptember 1. napjától Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde.
4. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Újvárosi Óvoda intézményvezetőjének, Gyuráczné Kiss Mariettának a 2017. augusztus 1-től 2022. július 31-ig terjedő magasabb vezetői megbízását – az Újvárosi Óvoda jogutódlással történő megszüntetése miatt – 2020. augusztus 31. napjával visszavonja, mely nem érinti a jogutód intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszonyát.
5. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2. melléklet szerint finanszírozott 1 óvodatitkáron felül további 1 óvodatitkár alkalmazását 2020. szeptember 1-től.
6. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Újvárosi Óvoda K/11687-2/2020. számú Megszüntető Okiratát jóváhagyja.
7. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Központi Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító okiratának K/11684-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde K/11684-3/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: Básthy Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: 2020. augusztus 31.


V. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felhatalmazza Guttmann Ferencnét, hogy az óvodák egyesítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, a döntési javaslatokat készítse elő.

Felelős: Guttmann Ferencné intézményvezető
Határidő: folyamatos

VI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felkéri Guttmann Ferencnét, hogy az egyesített intézmény szakmai alapdokumentumait 2020. augusztus 15-ig döntésre készítse elő.

Felelős: Guttmann Ferencné intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)