2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
3. napirendi pont:
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. megküldte javaslatát a lakbérek emelésére vonatkozóan.

Indokolás

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadója, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) javaslatot tett az alaplakbérek emelésére mindhárom bérbeadási mód (szociális alapú, költségelvű és piaci elvű) tekintetében. A Kft. részletes indokolását és az alaplakbérek változásait az 1. melléklet tartalmazza. Ennek alapján készült el Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. október 22.


A polgármester nevében:Kovács István s.k. Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgató igazgatási osztályvezető


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A bérlőknek többletterhet jelent az alaplakbérek emelése.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. költségvetését érinti.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-nek jelent egy alkalommal, amikor a változásról az érintett bérlőket kiértesíti.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendelet módosításának szükségességét a Kőszegi Városüzemeltető Kft. jelezte.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020. (X. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló
7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a …./2020. (X. ) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez


A fajlagos alaplakbérek mértéke

A B C D
1 Komfortfokozat Bérbeadás jellege
2 Szociális
Ft/m2 Költségelvű
Ft/m2 Piaci
Ft/m2
3 Összkomfortos: 770 990 1320
4 Komfortos I.
(gázkonvektoros fűtéssel) 605 800 1100
5 Komfortos II.
(nem gázkonvektoros fűtéssel) 440 715 990
6 Félkomfortos 250 - -
7 Komfort nélküli 150 - -