2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
6. napirendi pont:
A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.

I.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést és a házi segítségnyújtást, amelynek szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval kötött ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

A kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatások pénzügyi hátterét áttekintve felmerült, hogy a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés alapszolgáltatásokat a Kőszegi Szociális Gondozási Központ feladatköréből kiszervezve, külső szolgáltatón keresztül is megoldhatnánk.
A képviselő-testület 2020. június 25-i döntése alapján a két alapszolgáltatást a Kőszegi Szociális Gondozási központ mellett már a Sartoris Szeretetszolgálat által is biztosítjuk 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra feladat-ellátási szerződés alapján.A képviselő-testület ugyanezen ülésén döntéseivel felmondta a házi segítségnyújtás és étkeztetés mint szociális alapszolgáltatások biztosítására és működtetésére kötött határozatlan idejű feladat-ellátási szerződéseinket Bozsok, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek önkormányzatával, mellyel lehetőséget biztosított arra, hogy a feladat-ellátás kiszervezésre kerüljön.

A Sartoris Szeretetszolgálat a feladatok 2021. január 1-i átvétele esetén megkeresésünkre az alábbi ajánlatot tette:

Házi segítségnyújtás:
- a Házi segítségnyújtás-kapacitás átadása a Sartoris Szeretetszolgálat részére,
- szolgáltatási alapdíj: 850.000,- Ft/év + 26.500,- Ft/fő az ellátotti létszám alapján,
- az ellátottak alapján fizetendő díj összegének évenkénti felülvizsgálata és módosításának lehetősége,
- max. 2 fő gondozónő tovább foglalkoztatása az intézménynél,
- a Szeretetszolgálat tulajdonában lévő, intézményi logóval ellátott gépkocsik részére térítésmentes parkolási lehetőség.
- az ellátásért a gondozottak részéről fizetendő személyi térítési díj összege 85.000,- Ft-os havi jövedelem alatt 400,- Ft/óra, felette 500,- Ft/óra.

Szociális étkeztetés:
- szolgáltatási alapdíj: 400.000,- Ft/év + 5.900 Ft/fő az ellátotti létszám alapján,
- az ellátottak alapján fizetendő díj összegének évenkénti felülvizsgálata és módosításának lehetősége.Az Szt. 116. § (3) bekezdése, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése szerint a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25 %-át, amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkezés biztosítása is történik, úgy a 30 %-át. Ez a jogszabályi feltétel indokolttá teszi, hogy a házi segítségnyújtás és az étkeztetés szolgáltatás nyújtása egy kézben legyen, így a házi segítségnyújtás mellett az étkezetést is célszerű kiszervezni, amennyiben erről születik döntés.
A Sartoris Szeretetszolgálat a Szociális Ágazati Portálon hozzáférhető internetes felület szerint 2009. június 22-től rendelkezik határozatlan idejű működési engedéllyel házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásra Kőszeg településen is.

II.

Amennyiben a T. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a házi segítségnyújtás és étkeztetés mint szociális alapszolgáltatások biztosítását kizárólag a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartásában működő Sartoris Szeretetszolgálat útján lássa el az önkormányzat, úgy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratát ennek megfelelően szükséges módosítani 2021. január 1-jei hatállyal.
Fent leírtak alapján készítettük el a Kőszegi Szociális Gondozási Központ módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratát.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerint szükséges a Kőszegi Szociális Gondozási Központ engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása, illetve törlése is.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ házi segítségnyújtás területén 3 gondozónőt foglalkoztat, 1 fő jelenleg a felmentési idejét tölti. A Sartoris Szeretetszolgálat által átvételre kerülő két gondozónő továbbfoglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. §-a alapján történik. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a Kőszegi Szociális Gondozási Központ, mint munkáltató intézi.
A házi segítségnyújtás szakfeladat tekintetétében így 3 álláshely megszüntetése szükséges.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra egyhangúlag ajánlja.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2020. október 22.


A polgármester nevében:


Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sartoris Szeretetszolgálattal kötendő feladat-ellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A szükséges fedezetet Kőszeg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a szociális normatíva terhére biztosítja.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának K/11313-4/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11313-5/2020. számú egységes szerkezetben lévő Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal


III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Básthy Béla polgármestert, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által a házi segítségnyújtás és étkeztetés szociális alapfeladatok 2021. január 1-jei átadásával kapcsolatos változásoknak a szolgáltatói nyilvántartásban történő bejegyzésével kapcsolatosan intézkedjen, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a dokumentációt elkészítse.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Básthy Béla polgármestert, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladat átadás-átvételével járó feladatokat az intézményvezető útján intézze.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjét, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumainak módosítását az illetékes bizottság 2020. decemberi ülésére készítse elő.

Felelős: 1-2. pont tekintetében Básthy Béla polgármester
3. pont tekintetében Raposa Helga intézményvezető
Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal
4. pont tekintetében értelemszerűen


IV. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szociális Gondozási Központ munkáltatónál házi segítségnyújtás szakfeladat tekintetében 3 gondozó álláshely megszüntetését 2020. december 31. napjával.


Felelős: Básthy Béla polgármester és Raposa Helga intézményvezető
Határidő: 2020. december 31.

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)