2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
11. napirendi pont:
Jelentés a város környezeti állapotáról.

Jelentés a város környezeti állapotáról - 2020.


Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 46. § (1) bek. e) pontja alapján elkészítettük a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatatót.

a) Települési környezet tisztasága

A településtisztasági feladatokat a városban a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltető Kft.) látja el. Ez magában foglalja az úttisztítást, a rendszeres település takarítást, a takarításból származó hulladék, valamint a gyűjtőszigeteknél illegálisan kirakott hulladék elszállítását, nyilvános WC-k, játszóterek felügyeletét, takarítását, feltöltését, csapadékelvezető rendszerek takarítását, mosatását, dugulás elhárítást, víznyelők, folyókák tisztítását és egyéb köztisztasági feladatokat.

Az úttisztítás az elmúlt évek gyakorlata alapján történik, a belvárosi részeken naponta takarítanak, ürítik a szeméttartókat, a lakótelep környezetében hétfőtől szombatig. A külső területeken hetente van szemétszedés, tavasztól őszig hetente kétszer, téli időszakban egyszer ürítik a város külterületein lévő hulladékgyűjtőket. A víznyelők tisztítása tavasszal és ősszel történik, a folyókáké folyamatos.
A szökőkutakat - amelyek karbantartása is a Városüzemeltető Kft. feladata - évente négyszer takarítják. A gépészeti berendezések időnkénti meghibásodása miatt két kút is lezárásra került, a rendszerből a víz „elszökik”, az üzemeltetés így nem gazdaságos. A díszkutakat az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően novembertől fa burkolattal látják el a fagy elleni védelem miatt.
A megújult városmajor, valamint virágpiac területének takarítását a piaci napok előtt és után, valamint szükség szerint végzik.
Télen a hóeltakarítás élőmunka szükségletét a kertészeti és a köztisztasági csoport biztosítja. A nyilvános illemhelyek takarítása – amely egy dolgozó teljes idejét leköri - a hét minden napján történik. Rendben tartásuk nem egyszerű, sok a rongálás, a tisztítószereket, a papírokat ellopják.

Rendezvények alkalmával a rendezvény szervezőjének kell gondoskodnia a közterületek tisztításáról, mobil szemetesek, konténerek kihelyezéséről a Városüzemeltető Kft. közreműködésével. A rendezvény alatt folyamatos az ügyelet és azt követően történik a terület teljes rendbetétele, az összegyűjtött hulladék elszállítása.
A turisztikai helyszíneken rendszeres a szemét szedés és a takarítás (Kálvária templom, a Koronaőrző bunker környéke, a Szulejmán kilátó, a Alpannónia Szabadidőközpont).
Sok gondot okoz a várostól távolabbi, és/vagy magasabban elhelyezkedő turisztikai látnivalók körül eldobált szemét. Ezeken a helyszíneken (pl.: Kálvária templom, Szulejmán kilátó) hulladékgyűjtő nincs kihelyezve, mert a megközelítésük, a hulladékgyűjtők ürítése nehezen megoldható. A cél az, hogy a turisták az általuk felvitt élelmiszerek, italok stb. csomagolóanyagát hozzák le magukkal.
A buszmegállók, a szelektív hulladékgyűjtők környezetének a tisztán tartása is a csoport feladata.

A köztisztasági csoport közfoglalkoztatottakkal egészül ki. A fűnyírásban, ágyások gondozásában, WC-k takarításában, utcák, közterületek tisztántartásában kerülnek alkalmazásra, de szükség szerint besegítenek más munkaterületeken is.
Foglalkoztatják a közmunkára ítélt szabálysértőket, elítélteket is, habár a velük való közös munka sok esetben nem egyszerű.
A csoport munkájának hatékonyságát a létszám növelésével, gépesítéssel lényegesen javítani lehetne. Kevés az állandó munkavállaló az ellátandó terület nagyságához képest, a hiányt közfoglalkoztatottakkal igyekeznek pótolni, habár ez a lehetőség is egyre inkább beszűkül.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt, önkormányzat által tisztán tartandó belterületi közterületek esetében a hó- és csúszásmentesség biztosítása nagyon nehezen teljesíthető. Megoldást jelenthetne, ha a társasházak, tömbházak lakói ebben a tevékenységben aktív szerepet vállalnának.

Továbbra is gondot okoz és terhet ró a városra a hulladékgyűjtő szigetek mellé folyamatosan kirakott egyéb hulladék. Leginkább társasházas környezetben gyakoriak ezek az esetek annak ellenére, hogy minden évben biztosított a lomtalanítási akció. A figyelemfelhívó, tiltó táblák kihelyezése ellenére a probléma továbbra is fennáll. Mivel a Hulladékudvarba a Közszolgáltató STKH Kft. által meghatározott mennyiségig meghatározott hulladékfajták ingyen beszállíthatók, így erről a lakosságot igyekszünk minél szélesebb körben tájékoztatni (honlap, helyi lap, közösségi felület). Ezen kívül célravezető lehet a szelektív szigetek mellé tájékoztató táblák kihelyezése a fenti információk közlésével. Mindemellett a közös képviselők, vagy a Lakásszövetkezet részére is hasonló tartalmú felhívó levél megküldésére kerül sor.
A szelektív szigetek mellé lerakott hulladék - bizonyos kritikus pontokon (Hunyadi u., Kórház u.) – a városképet csúfítja és közegészségügyi problémákat is okozhat. Továbbá probléma, hogy az ilyen típusú hulladékot a közszolgáltatást végző STKH Kft. nem szállítja el, így ezt a város kénytelen elvégezni a saját költségén. A Közszolgáltatóval jelenleg folyik az egyeztetés a kritikus helyeken lévő szelektívgyűjtőpontok megszüntetése tárgyában.

Az elmúlt időszakban 3 illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatos eljárás indult.
A Pogányi út mellett illegálisan elhelyezett lomhulladék esetében a kitűzött helyszíni szemle nem került megtartásra, mert időközben a hulladékot elszállították, az eljárás megszüntetésre került.
Nagyobb mennyiségű lomhulladék került elhelyezésre a 066 hrsz.-ú területen, a Csepregi út mellett. A terület tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Földügyi Központ. A Földügyi Központ tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az általuk kezelt területről az ott illegálisan elhelyezett hulladékot országos szinten, közbeszerzés kiírása után tudják elszállíttatni. Ennek várható időpontja ez év december eleje.
A Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 02/3 hrsz. alatti területen építési-bontási törmelék került elhelyezésre. Mivel a terület önkormányzati tulajdon, és az elkövető kiléte nem volt megállapítható, a Városüzemeltető Kft. a törmeléket elszállította.

A Közterület felügyelők által lejárt műszaki vizsgával, de rendszámmal rendelkező, vagy. rendszám nélküli gépjárművek esetében az elmúlt időszakban több esetben is történt felszólítás. Az ide vonatkozó szigorú szabályozás (a megfelelő módon bekerített, zárt, őrzött telephely) miatt a gépjárművek elszállítása és tárolása jelenleg nem megoldott.
A KRESZ szabályainak megszegésével kapcsolatos intézkedés (szabálysértési eljárás) 25 esetben, közigazgatási bírsággal kapcsolatos intézkedés pedig 29 esetben történt. Az eljárás minden esetben figyelmeztetéssel indul. A következő a bírság kiszabása, amelynek meg nem fizetése esetén történik meg a feljelentés.
Rendőrségi feljelentésre 2 esetben volt szükség, helyszíni bírságot 3 esetben szabtak ki.
Közterület jogosulatlan használata miatt 7 esetben került kiküldésre felszólítás. Legtöbb esetben tűzifa, tetőcserép tárolása, balesetveszélyes virágládák kihelyezése volt a felszólítás tárgya. A felszólítások hatására a közterület jogosulatlan használatát megszüntették, szankcionálásra nem került sor. A területek visszaellenőrzése megtörtént.

Az elmúlt időszakban a Vas Megyei Kormányhivataltól a parlagfű-mentesítési közfoglalkoztatási feladatok I. – V. ütemének elvégzéséről érkezett felmérési kérelem. A vonatkozó feladatok ellátásával megbízott, közfoglalkoztatást végző Városüzemeltető Kft. adatközlése alapján parlagfű irtására nem került sor.

b) Zöldterület gazdálkodás, kertészet, parkfenntartás

E tárgykörben szerte ágazóak a feladatok mind a zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések a lakosság bevonásával, részvételével, mind a település műemlékeinek, épületeinek, turisztikai és kulturális tárgyi értékeinek megőrzése, megfelelő környezetben történő bemutatása.

A kertészeti csoport 6 fővel látja el a fentiekben részletezett feladatokat és időközönként a munkájukat közfoglalkoztatottak segítik.
A csoport eszközállománya az elmúlt időben bővítésre került egy KUBOTA F3090 típusú fűnyíró traktorral és a hozzá kapcsolódó közlekedési csomaggal.

A csoport végzi a fák metszését, mely vegetációs időn kívül történik (januártól márciusig ~1000 db), és vegetációs időben törzs- és tőtisztítás ( ~ 400 db).
Az 1000 db rózsa metszése és kapálása (490 m2), a cserjék szükség szerinti metszése, gyomtalanítás, kapálás is a rendszeres feladatok közé tartozik. Ágyások, virágtartók beültetése évi 2 alkalommal történik (6000 illetve 3000 db palánta), és ezek gondozása (öntözés, gyomlálás, kapálás) is folyamatos munkavégzést igényel. Egy 1 m2 -es virágfelület rendben tartásának élőmunka-igénye 14-szerese egy ugyanakkora füves területhez viszonyítva.
A Jurisics tér korábban kért virágosítása megtörtént.
Az intenzíven nyírt füves terület nagysága 17 ha, a havonta nyírt területé 22 ha, ez alapján kb. 3 hetente kerül sorra ugyanaz a terület.
A külterületek nyírása 1-4 alkalommal történik évente (Csónakázó tó előtti területek, Ólmodi u., elkerülő út melletti belátási háromszögek, körgarázsok, kerékpárút, Alsó krt., Festetich u., Borostyánkő u., Kálvária u., Károlyi u., Királyvölgy, Panoráma út, Szabóhegyi u., 5-ös ütem, strand, Nemezgyári u., Óház környéke). A nyílt vízelvezető árkok kaszálására évi 2-3 alkalommal kerül sor (Kethelyi úti árok, Rőtivölgyi árok, Szombathelyi úti árok, Szent György úti árkok, Cáki úti árkok)
A fűnyírást április közepétől október végéig végzik, ez a legnagyobb volumenű tevékenysége a csoportnak. Belterületen két önjáró fűnyíró traktorral, 1-2 bozótvágóval történik a fűnyírás, valamint a fűnyírást követően kerül sor járdaseprésre, szemétszedésre.

Gyomirtást szükség szerint évi 2 alkalommal végeznek, permetezik a kavicsos utakat, kockaköves utcákat és tereket, folyókákat, járdaszegélyeket. A játszóterek gyomtalanítása mechanikai úton történik, itt gyomirtószer használata nem engedélyezett. A gyomirtási feladatok elvégzését nehezíti, hogy a jogszabályok jelenősen beszűkítették az alkalmazható gyomirtó szerek körét, és a feladat elvégzéséhez növényvédelmi szakmérnököt kellene alkalmazni.
A gyomtalanítás szakszerű, a lakosságot nem veszélyeztető módja, hogy a permetező fejet gyalogosan, a permetező szert szállító autó mellett haladva és mindig leszorítva, csak a növényzetre irányítva szabad használni.

A 3060 folyóméternyi sövényt évi 2 alkalommal nyírják.
Hegyi utak űrszelvényeinek tisztítása igény és lehetőség szerint történik (Szabóhegy, Kálvária u., Mélyút, Szent György u.)
A bérlő nélküli önkormányzati ingatlanok, kertek, gyümölcsösök tisztítása az önkormányzat megrendelése alapján történik.
Kertészeti hulladékszállítást és a köztisztasági hulladék elszállítását szükség szerint 2 autóval végzik.
Fakivágások többnyire lakossági kérésre, az indokot mérlegelve, illetve veszélyesség miatt szemrevételezés, védett fák esetében műszeres favizsgálat után, az önkormányzat megrendelése alapján történnek. A tuskók teljesebb körű, hatékonyabb kimarása egy markolóra vagy traktorra szerelhető nagyteljesítményű tuskómaró adapterrel lenne megoldható.

A kertészeti dolgozók gondoskodnak évente két alkalommal a szociális tűzifa kiszállításáról is.

A gondozott zöldfelület nagysága korábbi felmérés alapján 195 ha, amely az utóbbi évek beruházásainak következtében folyamatosan növekszik (Városmajor rehabilitálása, kerékpárutak, Pogányi út melléke, Várkör felújítása).
Jelentős többletmunkát okoz a szépen felújított Városmajorban elültetett 2280 db cserje, évelő és talajtakaró gyommentesítése, tisztán tartása.
Évente 3-4 alkalommal kerül sor a Hidegvölgyben a gyümölcsös és gesztenye ültetvény kaszálására, többnyire kézzel a terepviszonyok miatt. A Szabó-szőlők kaszálása szintén 3-4 alkalommal, géppel történik. Sok munkaórát igényel az új Pogányi út 10-14 naponkénti rendszeres kaszálása.

A közösségi együttélés szabályainak megszegése okán zöldterületen történő parkolás miatt több esetben került sor eljárás kezdeményezésére, 50 esetben bírság került kiszabásra.
69 esetben ment felszólítás gondozatlan belterületi ingatlan rendbetételére. Több esetben az ingatlan tulajdonosa nem magyar állampolgár, vagy tartósan külföldön él. A levelek átvételéről visszaigazolás többnyire nem érkezik.

A zártkerti ingatlanok rendezetlensége továbbra is probléma. A több éve, vagy több évtizede elhanyagolt, gondozatlan, a művelési ágnak nem megfelelően használt területeken megjelennek rágcsálók, az invazív növényfajok. Problémát okoz, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos sok esetben nem elérhető; elhalálozott, címváltozás miatt a levelet nem veszi át, vagy külföldön él.
Az elmúlt időszakban 10 esetben szólítottunk fel ingatlantulajdonosokat területük tisztítására, rendbetételére egy esetben volt szükség a Földhivatal bevonására.
A felszólított ingatlan tulajdonosok egy része a területrendezéseket elvégezte, vagy megkezdte a munkát.
A vaddisznók általi károkozás mértéke az elmúlt időszakhoz képest jelentős csökkenést mutat. Ennek oka egyrészt a rendezetlen ingatlanok számának csökkenése, másrészt a vadállomány elmúlt időszakban történő jelentős megritkítása lehet.

c) Csapadékvíz-elvezetés

A város csapadékvíz elvezető rendszerének egy része elavult. A belvárosi zárt csapadékelvezető-rendszer több szakasza a mai napig több százéves korú, falazott, helyenként kőből rakott csatorna.
Útfelújítások során az adott terület teljes közmű vizsgálata megtörténik és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet biztosításával szükség szerint korszerűsítésre kerülnek.
Kőszeg Város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II. - KRAFT kormányhatározat szerinti kiegészítő forrás
A projekt megvalósult, üzemeltetési engedélye jogerőssé vált 2020.07.22-én. Tartalmazza: a Királyvölgyi-patak szabályozását, aminek műtárgyai lelassítják a vízgyűjtőterületről a városra érkező hirtelen nagy mennyiségű csapadékot, amit utána a Puskapor utcai főgyűjtő már biztonsággal le tud vezetni a Gyöngyösig. A II. ütem részét képezi több helyszínen a hegylábi területek csapadékelvezetésének fejlesztése, hordalékfogók létesítése, nyílt burkolt árkok kialakítása átereszekkel. Megvalósítási helyszínek: Mohás utca - nyílt árok burkolása, Szabóhegyi út - hordalékfogók építése a Tamás-árokba folyó vizek hordalékának ülepítése érdekében, Szőlőskert utca - nyílt árok és zárt csapadékcsatorna, Kőszegfalva - burkolt és burkolatlan nyílt árkok, új átereszek a településrész északi területein, Gábor Áron utca – zárt nagyátmérőjű csapadékcsatorna építése.
A projekt keretében a helyi lakosság szemléletformálásával kapcsolatos akció is megvalósításra kerül, melynek célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás és az ehhez kapcsolódó gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás.

d) Kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás

A közüzemi szennyvízcsatorna hálózatot érintő változások a VASIVÍZ Zrt. kimutatása alapján:

- A Várkör rekonstrukciója, pontszerű javítások és bekötés felújítások melyek lefűzéssel történtek.
- Kőszeg, Árpád tér, gerinc és bekötővezeték, valamint akna cserék és felújítások, 6 db tisztítóakna cserélve, 4 db felújítva lett.
- Kőszeg, Dózsa Gy. u. szennyvízátemelő, nyomóvezeték, hídvezeték cseréje.
- 4 db új bekötővezeték létesült a Kőszeg 6645/3, 3813/3, 3116, 1160/6 hrsz. ingatlanokon.
- Kőszeg, Írottkő utca 4 (3107 hrsz.) bekötővezeték javítás.
- Kőszeg, Dózsa Gy. u. átemelőben a 2 db régi, több mint 30 éves szivattyú került kicserélésre.
- Kőszeg 87-es főút, Alsó krt., (Szabó tüzép és a Kórház utca közötti szakaszon) 2 db fedlap cseréjére került sor a Magyar Közútkezelővel közösen.
- Az Önkormányzat finanszírozásában megtörtént a Várkör ( Kossuth Lajos u. – Gyöngyös u. közötti szakasz) szennyvíz csatorna felújítása.
- Szennyvíz nyomóvezeték cseréjére került sor a Malomárok u. 1170/3 hrsz. előtti és a Felső körút 1166 hrsz. előtti közúton.
- Javításra került az Írottkő u. 3107 hrsz. előtti szennyvíz bekötővezeték.
Engedélyes tervekkel rendelkezünk:
- Szent György u. – Postásrét u. szennyvízelvezető hálózat bővítése (641 m).
- Kőszegfalva városrész szennyvíz-csatorna hálózat bővítése (266 m).
- Alsó körút Galvanotech Kft. ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózat kiépítése (135 m).
- Kőszegfalvi lakópark 79 lakótelek ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezése (1466,9 m ivóvíz és 1253,6 m szennyvíz).

A szennyvízcsatorna-hálózatba nem juttatott háztartási szennyvíz megfelelő kezelésének elérése érdekében Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet szerint az ingatlantulajdonos köteles szükség szerint, de minimum évi egy alkalommal elszállíttatni az ingatlanon keletkező háztartási szennyvizet és igazolni, hogy a befolyt ivóvíz minimum 60 %-át a kijelölt kötelező közszolgáltatóval elszállíttatta.
A kijelölt kötelező közszolgáltató a Városüzemeltető Kft. feladatai ellátásához egy új, nagyobb teljesítményű gép beszerzésére lenne szükség, amellyel hatékonyabb munkavégzésre lenne lehetőség.

A VASIVÍZ Zrt-től kapott ivóvíz-használati adatok, valamint a Közszolgáltató Városüzemeltető Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) által a szennyvíz szippantással és elhelyezéssel kapcsolatos – 2019. év végéig rendelkezésre álló - adatok alapján elmondható, hogy az elmúlt évben a szippantást igénybevevő ingatlanok száma, a szippantási alkalmak és az elszállított mennyiség tekintetében folyamatos emelkedés tapasztalható.

Kimutatás a szolgáltatás igénybevételéről.
Megnevezés 2018 2019
Igénybevevő háztartások száma, ingatlan (db) 171 194
Szállítási alkalmak (db) 478 518
Szállított mennyiség (m3), a teljes szolgáltatási területre 2199 2514

A rendszeres ellenőrzés eredménye, hogy a jelen időszakig az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre kiadott használatbavételi engedélyek száma a korábbi 45-ről 55-re növekedett.
Az egyedi szennyvíztisztító berendezések két típusa közül az elmúlt években a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények kerültek telepítésre. Ez olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energia-bevitel nélkül végzi. A korábbi években néhány esetben telepített másik típus az egyedi szennyvízkezelő berendezés, amely a települési szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energia-bevitel segítségével végzi.
Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények (a két típus együttesen) engedélyezése – megfelelő jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a jegyző hatásköre.
Az engedélyeztetésre benyújtott, a megfelelő jogosultságokkal rendelkező tervező által elkészített dokumentáció a műszaki leíráson túl részletes helyszínrajzot, és egy un. szikkasztási próbát is tartalmaz. A szakember által elvégzett szikkasztási próba megmutatja, hogy az érintett terület alkalmas-e a tisztított szennyvíz elszikkasztására.
Az eljárás során a szikkasztásra kijelölt területtel határos ingatlanok tulajdonosai az eljárásba ügyfélként kerülnek bevonásra. A jogszabályi és műszaki feltételek teljesülése esetén kiadott létesítési engedély két évre szól. Az elkészült vízilétesítményre – a dokumentált telepítést követően - használatbavételi engedélyt kell kérni.
Jelenleg 5 ügyfél rendelkezik létesítési engedéllyel.
Abban az esetben, ha a szikkasztó engedély nélkül került telepítésre, a megfelelő dokumentáció benyújtásával – és természetesen a jogszabályi feltételek teljesülése esetén – fennmaradási engedély kerül kiadásra. Jelenleg a fennmaradási engedélyek száma 3 db.


Ahol az adott ingatlantulajdonos nem tud elszámolni a rendeletben meghatározott mennyiségű szennyvíz elszállításáról, úgy abban az esetben az önkormányzat a kötelező közszolgáltatás elmulasztása tárgyában eljárás lefolytatását kezdeményezi a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.

A megindított eljárások zömében bírság kiszabással végződnek, azonban egyes esetekben - a tulajdonosok utólagos tájékoztatása alapján – megszüntetésre, visszavonásra, vagy a bírság mértékének a csökkentésére kerül sor.

e) Ivóvízellátás

A város belterületén, és az üdülőövezetekben 95%-ban megoldott az ivóvízellátás.
Kőszeg ivóvizét a szolgáltató Vasivíz Zrt. két vízbázisról biztosítja. Kőszeg Rőti-völgyi vízbázis kapacitása 300 m3/nap, Perenyéről 1400 – 1600 m3/nap ivóvíz érkezik.

A településen 2 db gépház üzemel: a központi telepen és a Rőti-völgyben. A rendszerbe 3 db nyomásfokozó került beépítésre: 1-1 a Hunyadi utcában, a Szabóhegyen és a Királyvölgyben.

2019. október és 2020. október között a város területét érintően az alábbi meghibásodások történtek a VASIVÍZ Zrt. adatai alapján: 1 db vízbekötés javítás, 8 db vízbekötés csere, gerincvezeték javítás 1 db, gerincvezeték szakasz csere 3 db, tűzcsap javítására 1 esetben volt szükség, cserére 2 esetben, 9 db vízbekötés történt az időszak alatt.
Rekonstrukciós munkák történtek a Bajcsy-Zsilinszky utcákban, korrodálódott megfúró idomok, tűzcsapok, tolózárak, valamint a közkút cseréje.

Az elmúlt időszakban elkészült – teljes egészében önkormányzati finanszírozásban - a Vízmű utca ivóvízellátását szolgáló gerincvezeték, a lakossági rákötések megtörténtek.
Még az idei évben elkészülnek a Posztógyár utca és az Erdő utca ivóvízellátását szolgáló gerincvezeték tervei.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás a Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1)-(2) bekezdése, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 1. § (1) bekezdés c) pontja valamint 5/F § (5) bekezdésében foglaltak alapján továbbra is kötelező önkormányzati feladat.
Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozóan előírásokat fogalmaz meg az EU. Kőszeg település ivóvize megfelel az Unió szigorított előírásainak.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban Vgtv.) 29. § (7) bekezdése (a továbbiakban összefoglalóan: „kútamnesztia”) az alábbiak szerint rendelkezik: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítőmódosításáról szóló 2020. évi XXXI. (a továbbiakban: Vgtv. mód.3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31.-ig kérelmezi.”
A fennmaradási engedélyhez kapcsolódó fennmaradási bírság fogalmát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló – 1996. június 1-én hatályba lépett – 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet vezette be. Az ezt megelőzően kiépített vízilétesítmények esetében fennmaradási bírság a jelen jogszabályi környezetet figyelembe véve nem kerül kiszabásra.
A jelenlegi jogi szabályozás mellett, amennyiben a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet hatályba lépése és a 2020. július 1. között kialakított vízilétesítmények nem kerülnek legalizálásra 2023. december 31-ig, ezt követően arra csak a Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerinti fennmaradási bírság kiszabása mellett lesz lehetőség.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti jogszabályi hely alapján a „kútamnesztia” során az illegális vízilétesítmények legalizálása nem kötelezettség, hanem lehetőség.

Az elmúlt időszakban 2 db öntözési célú vízigényt kielégítő fúrt talajvízkút létesítési engedélye került kiadásra, egy pedig folyamatban van.
Fúrt talajvízkút tekintetében 1 esetben került kiadásra fennmaradási engedély.
Üzemeltetési engedély egy esetben lett kiadva ásott kútra.

f) Kommunális hulladékkezelés

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátására kijelölt Közszolgáltató a soproni székhelyű STKH Kft. A Hulladéklerakó területének tulajdonosa továbbra is Kőszeg Város Önkormányzata, engedélyese a Városüzemeltető Kft, amely üzemeltetését a 2018. november 15-ig végezte.

Az eredetileg 86.000 m3 befogadó képességűre tervezett hulladéklerakóban a többszöri engedélymódosításokat követően 246.000 m3-nyi hulladék került elhelyezésre.
A hulladéklerakóra 2019 évben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat vált szükségessé, amelyet az engedélyes Kőszegi Városüzemeltető Kft. elkészíttetett és benyújtott a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának.
Az előírások szerint a lerakó rézsűállékonyságát 6.000 m3 hulladék áthalmozásával kellett biztosítani.
A Hatóság a lerakóval kapcsolatban új egységes környezethasználati engedélyt adott ki, amelyben több előírást is megfogalmazott:
- a lerakóban semminemű hulladék nem helyezhető el;
- a Városüzemeltető Kft.-nek a depóniát – beleértve a rézsűket is – 2020. 10. 31-ig takarással kell ellátni;
- el kell készíteni –2020. 01. 31-ig a lerakó rekultivációs terveit, amit a Hatósághoz be kell nyújtani.
A rekultiváció befejezéséig további feladat lesz az évente kétszeri vízmintavétel és vízvizsgálat elvégzése a monitoring kutakból, az övárok rendszer folyamatos ellenőrzése, tisztítása, a csurgalékvíz visszajuttatása a depóniára. Az elvégzett feladatokról éves szinten jelentést kell készíteni.

Mivel a hulladéklerakóra a fentiekre hivatkozva nincs lehetőség hulladék elhelyezésére, így a Közszolgáltató a cséri telephelyre szállítja be a lakosság kommunális hulladékát.
A hulladékudvarban az STKH Kft. mint közszolgáltató által meghatározott mértékben és fajták szerint továbbra is van lehetőség a lakosságnál keletkező hulladékok beszállítására.
A hulladékudvarban el nem helyezhető hulladékot a Városüzemeltető Kft. – az STKH Kft. árajánlata alapján – a Cséri Hulladéklerakóba szállítja. A szállítás kizárólag 5 m3-es konténerekben, egységesen 60.000 Ft + ÁFA díjért történik.

A tiszta inert hulladékot a Városüzemeltető Kft. továbbra is gyűjti és kezeli.

Városképvédelmi és közlekedés-szervezési okokból kezdeményeztük a közszolgáltató STKH Kft-nél a hulladékszállítás időpontjának a módosítását. Egyrészt a kora reggeli időpont egybeesik a városi csúcsforgalom időszakával, akadályozva a közlekedést. Másrészt több üzleti vállalkozás már a zárás után, szombaton kihelyezi a hulladékgyűjtőit és a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat (a hétfői korai szállítás miatt), ezért ezek egész hétvégén „rontják” a városképet. Megoldás lenne, ha a szelektív és kommunális hulladék elszállítása minden esetben délelőtt 9 és 11 óra között történne.

g) Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem

Zajkibocsátási ügyben az elmúlt időszakban lakossági panasz nem érkezett.

Jelenleg 21 vállalkozás rendelkezik zajkibocsátási határérték megállapítással, melyből 1 üzemi jellegű, 20 pedig szabadidős zajforrás.
Az elmúlt időszakban 1 gazdasági társaság kért zajkibocsátási határérték megállapítást.
1 vállalkozás esetében a zeneszolgáltatás megtiltásra került, mert az üzemeltető váltást követően a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékélete szerinti kérelem nem került benyújtásra.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: természetvédelmi rendelet) összesen 27 terület számára biztosít helyi védelmet, melyből 10 pontszerűen védett, 3 vonalas jellegű, míg 14 egybefüggő természetvédelmi terület.
A rendelet tartalmazza a védett területek kezelési terveit. A helyi szabályozás 58 utca ill. tér ingatlanhasználói számára tilalmazza a hulladék égetéssel történő megsemmisítését.
A belterület és külterület vonatkozásában az avar és kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítésére október 1. és április 30. között hétfői napon 7.00-19.00 között van lehetőség.

Az építőipari gépek a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használatának korlátozása kapcsán bejelentés nem érkezett.

Ezen tárgykörhöz tartozik a Gyógyító klíma Kőszegen – KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 elnevezésű pályázat, mely támogatás nyert.

Kőszeg város klímája nemzeti értékünk. Kőszeg évszázadok óta szinte kötelező úti célja volt a gyógyító levegőre vágyó légúti megbetegedésekkel küzdőknek - és az még ma is. Kőszeg város szinte az egyedüli alpesi, szubalpin klímájú kisváros Magyarországon a város növény- és állatvilága, klimatikus viszonyai – nyugodtan mondhatóan – egyedülállóak. Helyi klimatikus viszonyaink fenntartása, a változó körülmények között is a gyógyító hatás megőrzése alapvető feladatunk.
Ezt a célt szolgálja Kőszeg klímastratégiájának széles társadalmi részvételi folyamatban történő elkészítése és elfogadása. Ugyancsak ezt a célt szolgálják azok a klímatudatosságot erősítő, intenzív részvételre és interaktivitásra építő rendezvények és programsorozatok, amelyek széles körben és a különösen érzékeny célcsoportok körében is megszervezésre kerülnek. Előadásokon, fórumokon és konzultációkon foglalkozunk a tiszta fűtési módok kérdésével, a tiszta közösségi fűtési technológiák kedvező hatásaival, hiszen az érzékeny téli légköri szennyezettséggel rendelkező Kőszegen ez kulcskérdés. A kisgyermekek és kisgyermekes családok részvételét pedig a nagy és népszerű városi rendezvények keretében szervezett játékok és kisebb foglalkozások révén kell biztosítani.

Ezen projekt keretében ebben az évben intézményi, települési, ill. több településen átívelő, interaktív, tematikus szemléletformáló programsorozatok szervezése és lebonyolítása zajlik (klíma-napok, klíma-hetek iskolákban, óvodákban), melynek célcsoportjai iskolás és óvodás gyerekek.
Klíma-akciók és klíma-programok kerülnek megvalósításra kőszegi rendezvényeken és kőszegi programsorozatok keretében ((Hétforrás piknik, Autómentes nap, Madarak és fák napja).
Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása történik elsősorban gyerekek számára. (Az Orsolya napi Gasztro-fesztiválon klíma-totó, az Adventi rendezvényeken belül klíma-színező stb.)

A Városháza műemlék épületének felújítása energetikai korszerűsítés formájában valósul meg. A fűtéskorszerűsítés legfőbb eleme egy hőszivattyú és a tetőre helyezendő napelemek telepítése, de felújításra kerülnek a nyílászárók is. A szigorú örökségvédelmi előírásokra való tekintettel az épület födémszigetelést kap a további energia-megtakarítás érdekében. A födém szigetelése folyamatban van, melyet a fűtéskorszerűsítés és a hőszivattyúk telepítése követ ütemezés szerint a fűtésszezont követően 2021 tavaszától.

Helyi közlekedésszervezés
A helyi közlekedésszervezést érintő projektek:
Elkészült és 2020 elején átadásra forgalomba helyezésre került a „Déli Városrész Fenntartható Közlekedésfejlesztése” című projekt, aminek elemei a Forintos Mátyás utca és a Gábor Áron utca kerékpáros-barát felújítása, utóbbi kinyitása a Tesco felé. A projekt legfőbb része a Pogányi út hiányzó szakaszának kiépítése, ami csökkentette a Rákóczi és a Rohonci utcák forgalmát, biztonságosabbá tette azok kereszteződését.
A projekt kötelező részeként kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampány valósult meg. Célja, hogy mindenkiben tudatosuljon, rövidtávú utazások esetén a leggyorsabb közlekedési eszköz a kerékpár. Ennek keretében a kerékpározást népszerűsítő rendezvények, tájékoztatók megtartására, illetve a résztvevők, elsősorban a gyerekek ismereteinek a bővítésére kerül sor. Továbbá fontos a kerékpáros közlekedés népszerűsítése a lakosság körében is.
A beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kaptak.
Szintén kiépült a Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban benyújtott „Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése” című pályázat. A projekt tartalmazta a Kőszegfalvi kerékpárút meghosszabbítását a vasúti megállóig, Abért-tóig, valamint a város déli területein több nyitott kerékpársávot és kerékpáros nyomot.

A Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása során a vízvezeték rekonstrukcióját követően a régi szegély elbontásra került, és új kiemelt szegély építésével egyidejűleg a járdára is új burkolat készül. Az útszakasz az új útalap elkészítése után két aszfaltréteget kapott.
A Kiss János utca új, modern járóköves burkolatot kapott, a légvezetékek a föld alatt kerültek elhelyezésre.
Elkészült a Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja – TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 és épül a Várkör keleti szakaszának felújítása
A projekt célja új zöldfelületek létrehozásán és a meglévő zöldfelületek feljavításán túl a helyi piac megújítása, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, a parkoló-kapacitás bővítése, a rossz állapotú melléképületek bontása, ezáltal a környező területeken magán beruházások ösztönzése.
A projekt kiegészül soft fejlesztéssel, melynek kapcsán rendezvényeket szervez az önkormányzat, melyek a helyi termékek általános promóciójához (pl: térségi termelők bemutatkozási lehetőségei, internetes információ nyújtás, elérhetőségek közzététele), illetve város-imázshoz kapcsolódnak (pl: piac társadalmi szerepéhez, helyi párbeszédhez kapcsolódó funkciójának erősítéséhez).
Kiegészítő forrás tartalma KRAFT kormányhatározat alapján:
A Várkör keleti szakaszának teljes közterületi megújítása elkészült, már csak a parkosítás van hátra. A leromlott állapotú parkolók átépítésével és az útburkolat szélességének csökkentése árán a járdák mentén új zöldfelületek létesülnek. A forgalom-lassítást a gyalogátkelők kiemelésével és a forgalmi sávok szűkítésével együttesen érjük el.
A 1337/2016. (VII.4.) Kormányhatározatban nevesített forrásból a „Térségi Közösségi Közlekedés Fejlesztése” c. projekt részeként elkészítésre került Kőszeg Város Fenntartható Mobilitási Terve (SUMP) és a kőszegi Intermodális Csomópont Megvalósíthatósági Tanulmánya, ami a buszpályaudvar vasútállomáshoz költöztetésével jön létre.
A NIF Zrt által vezetett beruházás során a közösségi és egyéni közlekedés megfelelő összekapcsolásával egyesített vasúti, helyi és helyközi autóbusz pályaudvar, elválasztott gyalogos és a kerékpáros közlekedés, P+R és B+R rendszer valósul meg. Az elválasztott közlekedés a közlekedés-biztonságot szolgálja, csökkenti az átszállási időt, a minden igényt kielégítő személygépkocsi várakozóhelyek és kerékpártárolók növelik a közösségi közlekedést igénybe vevők arányát. A személygépjármű várakozóhelyek megvalósításával és a helyi közösségi közlekedés megteremtésével egyúttal létre jön Kőszeg korszerű közlekedési rendszerének bázisa, csökkenthető a városi szintű parkolási hiány és zsúfoltság is. A projekt előkészítés alatt áll, szorosan kapcsolódik a GYSEV Zrt. Kőszeg-Szombathely vonali fejlesztéséhez.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Kőszeg, 2020. október 21.

A polgármester nevében és megbízásából:

Németh Ildikó s. k.
városüzemeltetési osztályvezető




HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról- 2020” című beszámolót, és elrendeli annak közzétételét a város lakosainak és szervezeteinek tájékoztatása céljából.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal