2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
7. napirendi pont:
A kulturális intézmények átszervezése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Kőszegi Városi Múzeum 2013. január 1. napja óta, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2005. január 1. napja óta működik Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában.

Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában tehát jelenleg két közgyűjteményi intézmény működik.

A közgyűjteményi intézmények tevékenységének jellegéből adódóan mind gazdasági, mind munkaszervezési szempontokat figyelembe véve célszerű lenne egy integrált intézményben ellátni a kulturális feladatok ezen szegmensét. Egy integrált intézményben, átgondolt munkaszervezéssel lehetővé válna, hogy a munkaerőhiányból fakadó kihívások könnyebben kezelhetővé váljanak, a feladatok áttekinthetőbbek, jobban szervezhetők lennének. A jelenlegi kulturális struktúrát és az ebből fakadó szervezeti kihívásokat a csatolt dokumentumban mutatjuk be.


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulturális tv.) 91/A. §-ának (1) bekezdése lehetőséget biztosít a tizenötezer fő alatti lakosságszámú településen, hogy - a feladatellátás veszélyeztetése nélkül - a települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös szervezetben, integrált kulturális intézmény útján lássa el.

A tervezet szerint Kőszeg Város Önkormányzata mint fenntartó a következő évtől, azaz 2021. január 1. napjától a két intézményt átalakítaná úgy, hogy a Chernel Kálmán Városi Könyvtár mint önálló intézmény megszűnne és beolvadással a Kőszegi Városi Múzeum mint jogutód intézmény telephelyeként működne tovább.

Az egyesített intézmény vezetője továbbra is Révész József maradna korábbi megbízatása idejéig 2023. május 31-ig.

Lajos Tiborné magasabb vezetői megbízását a fenntartó 2020. december 31. napjával visszavonná.

Az összevont intézmény neve Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár lenne.

A Kulturális tv. 54. § (6) bekezdése értelmében a települési könyvtár megszüntetése esetén a fenntartó a döntés előkészítése során beszerzi és a döntést hozó testülettel ismerteti a miniszter véleményét. A Kulturális tv. 69/A. §-a alapján a települési és megyei hatókörű városi könyvtárak átszervezésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. E § tekintetében átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az intézmény megnevezésének, fenntartójának, illetve alaptevékenységének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítást.

Az Emberi Erőforrások Minisztere véleményét fenti összevonás kapcsán megkértük, a válasz várhatóan a képviselő-testületi ülésig meg fog érkezni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (3) bekezdése szerint a költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesíthető. Beolvadásnál a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezésinek megfelelően a Chernel Kálmán Városi Könyvtár megszüntető okiratát, valamint a Kőszegi Városi Múzeum módosító és a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elkészítettük, melyek a fenti módosításokat tartalmazzák.

Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ebben az összevont intézményben működtesse a város a kőszegi levéltárat is, melynek jogi akadálya nincs. A képviselő-testület 2020. október 1-jei ülésén a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára önkormányzati fenntartásba vételével kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására felhatalmazta a polgármestert.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem, hogy fentiek alapján az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.


Kőszeg, 2020. október 22.

Básthy Béla polgármester nevében:Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtárat, mint önálló intézményt 2020. december 31. napjával egyesítéssel átalakítja oly módon, hogy a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2021. január 1. napjától a Kőszegi Városi Múzeumba olvad be és a könyvtárat annak telephelyeként működteti.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum nevét megváltoztatja, az intézmény neve 2021. január 1. napjától Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár intézményvezetője, Lajos Tiborné 2017. június 1-től 2022. május 31-ig terjedő magasabb vezetői megbízását – a Chernel Kálmán Városi Könyvtár jogutódlással történő megszüntetése miatt – 2020. december 31. napjával visszavonja, mely nem érinti a jogutód intézményben fennálló munkaviszonyát.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár K/11685-16/2020. számú Megszüntető Okiratát jóváhagyja.
5. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-19/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár K/11686-20/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.Felelős: 1-3. pont tekintetében Básthy Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző
a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért, 4-5. pont tekintetében: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 1-3. pont tekintetében 2020. december 31.
4-5. pont tekintetében azonnal  

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)