2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
4. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján adható települési támogatások felülvizsgálatra kerültek.

Indokolás

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében települési támogatásra 31,6 M Ft-ot terveztünk. 2020. évben eddig kifizetett, s a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) rendelet alapján még idén várhatóan kifizetendő települési támogatások összege lehetővé tenné, hogy az idei évben a rászorulók további egy települési támogatást vehessenek igénybe. A települési támogatásokat a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott központi támogatás fedezi, és ez az állami támogatás kizárólag szociális célokra használható fel.

Rendkívüli téli települési támogatást az kapna, akinek a családja 2020. január 1. és október 25. között az Szr. alapján általános települési támogatásban (Szr. 5/A. §), rendkívüli települési támogatásban (Szr. 5/B. §) vagy gyógyszertámogatásban (Szr. 5/C. §) részesült, ide értve ezek természetben nyújtott formáit is, továbbá az a személy, akinek a háztartása 2020. szeptember hónapban lakásfenntartási támogatásban részesült (Szr. 8/B. §).

A 2020. szeptember 28-án rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás összege 26.500 Ft lenne és körülbelül 370 család részesülhetne benne.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.


Kőszeg, 2020. október 22.


A polgármester nevében:Kovács-Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezető
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen


I. társadalmi hatásai:
A téli települési támogatás az alacsony jövedelemmel rendelkező családokat kedvezően érinti.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai nem emelkednek.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a költségvetéshez képest nem változnak.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet jelentős adminisztratív terhet jelent, tekintettel arra, hogy a téli települési támogatások megállapítása hivatalból történik, s előre láthatólag 370 családot érint. Azonban a jelenlegi humánerőforráson felül többlet igényt nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A téli települési támogatás rendeletbe történő beépítése nem kötelező.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása nem eredményez törvénysértést.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (X. ) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 3. alcíme a következő 5/G. §-sal egészül ki:

„5/G. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl egy alkalommal 26.500 Ft rendkívüli téli települési támogatásban részesül az a személy, akinek a családja 2020. január 1. és 2020. október 25. között az 5/A. §, 5/B. § vagy 5/C. § alapján, vagy akinek a háztartása 2020 szeptemberében a 8/B. § alapján települési támogatásban részesült.
(2) A rendkívüli téli települési támogatás csak egy jogcímen állapítható meg a családban vagy a háztartásban a legutolsó települési támogatás iránti kérelmet benyújtó személy részére. A támogatás megállapítására hivatalból kerül sor. A támogatások folyósítása 2020. december 31-ig postai úton történik.”

2. §

Hatályát veszti az Szr. 5/G. §-a.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. § 2021. január 1-jén lép hatályba.Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)