2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
8. napirendi pont:
A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(5) bekezdése értelmében: „(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével került összeállításra.
Az éves ellenőrzési terv soron kívüli ellenőrzési feladatokra nem tartalmaz tartalékidőt.
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása, kockázati tényezők feltárása és értékelése

Meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:
- jogszabályi változások,
- szervezeti változások,
- hatáskörök delegálásának gyakorlata,
- szabályzatok aktuálizálásának rendje,
- kontrollok működése,
- információáramlás,
- dokumentáltság egységesítésének hiánya,
- humánerőforrás (fluktuáció).

A stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések:
• A működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre;

• Megvédeni az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól;

• Meg kell vizsgálni, hogy a végrehajtott ellenőrzésekről összeállított ellenőrzési jelentések megállapításaira és javaslataira készített intézkedési terveket végrehajtották-e;

• Ütemezetten folytatódik Kőszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodásának vizsgálata.

- A 2021. évben a Kőszegi Szociális Gondozási Központ ellenőrzésére kerül sor.

A 2021. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a rendelkezésre álló útmutatók alapján kialakított kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

A Kőszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek esetében elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyek a vagyonvédelem és a szabályozott gazdálkodás miatt fontosak.

A 2021. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:
- jogszabályi változások nyomon követése,
- szabályozottság biztosítása,
- a rendszer komplexitása,
- szervezeti változás,
- a vagyonvédelem fontossága,
- szabályok szerinti feladatellátás,
- belső kontrollok működése,
- a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő,
- az irányított/felügyelt szervek ellenőrzése,
- korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hibák, hiányosságok.

A kockázatok minősítése:
- alacsony
- közepes
- magas

A kiválasztott folyamatok közül a következők közepes kockázati pontot értek el:

- Jogszabályi változások nyomon követése
- Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő kiemelten az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények esetében.
- A szabályok szerinti feladatellátás.

A kockázatelemzés során a mérés magas minősítésű kockázatot nem mutatott.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra az ellenőrzésre tervezett tevékenységek:
1.) A 2019.évi ellenőrzések utóellenőrzése (1)
- A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál a házipénztár és pénzkezelés rendjének ellenőrzése.
- A 2018. évi költségvetési beszámoló mérlegsorainak leltárral való alátámasztottságának vizsgálata a Hivatal esetében.
2.) A 2019.évi ellenőrzések utóellenőrzése (2)
- A Kőszeg Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények esetében a mennyiségi felvétellel történő leltározás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzése
- Chernel Kálmán Városi Könyvtár
- Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
- Kőszegi Szociális Gondozási Központ
- Kőszegi Városi Múzeum
- Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI
- Újvárosi Óvoda
(A Központi Óvodát és az Újvárosi Óvodát érintő szervezeti változást követően az ellenőrzés a Kőszeg Meseváros Óvodában történik.)
3.) A Kőszegi Szociális Gondozási Központ szabályozottságának és gazdálkodásának vizsgálata.

4.) A működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró területek szabályozásának ellenőrzése


2021. évi MUNKAIDŐ MÉRLEG
0,5 főre számítva

1. Létszám
0,5 fő belső ellenőr

2. Elméleti kapacitás 182 nap

3. Csökkentő tényezők:
hétvége 52 nap
fizetett ünnepek: 7 nap
képzés, továbbképzés: 5 nap

4. Kapacitás ellenőri napban (elméleti kapacitás-csökkentő tényezők): 118 nap

5. Tartalék
előre nem tervezhető ellenőrzési (elsősorban tanácsadási) feladatokra
5 nap

6. Tervezett munkatervi feladatokra
rendelkezésre áll 113 nap

7. Kapacitást növelő tényezők külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2021. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 4 db ellenőrzés, és az egyéb belső ellenőrzési feladatok lefedik a 118 ellenőri munkanapot.Az ellenőrzési munkatervet összeállította:
Teveliné Bándi Mária belső ellenőr

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2020. október 22.Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)