2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
5. napirendi pont:
A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg városában a bölcsődében, egyes nevelési-oktatási intézményekben, valamint a Szociális Gondozási Központban az étkeztetés ellátását a JustFood Kft. biztosítja.

Indokolás

Az étkeztetési feladatokat ellátó JustFood Kft. javaslatot tett a nyersanyagnorma 10%-os emelésére az alábbi indokok alapján: „Az élelmiszerek, ezen belül is a közétkeztetésben leginkább használt alapvető élelmiszerek ára az inflációs adatnál lényegesen magasabb mértékben emelkedett az elmúlt 1 évben, és nem mutatkoznak jelek arra vonatkozóan, hogy ez a tendencia megváltozna. A 2021-re vonatkozó tervezést jelentősen nehezíti, hogy a járványhelyzet miatt idén a megszokottnál később kezdődnek az országos bértárgyalások, így jelenleg nem ismert a 2021-es minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének mértéke”.
Mellékelten csatoltam a JustFood Kft. levelét, mely a részletes indokolást is tartalmazza.

A JustFood Kft.-vel 2016. november 15. napján kötött szerződés IV.2. pontja értelmében a nyersanyagköltséget az önkormányzat jogosult megállapítani, melyet a szolgáltató köteles elfogadni.

A nyersanyagnorma képezi az intézményi térítési díj alapját. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint az önkormányzat rendeletében kell meghatározni. A rendelet-tervezet az emelés miatti, a 2021. január 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjakat tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyersanyagnorma egységesen 2018. január 1. napjától lett 5%-kal emelve. 2019. január 1. napjától csak az ebédre vonatkozó nyersanyagköltségek emelkedtek és 2020. január 1. napjától további 7,5%-os emelés lett realizálva.

Az előterjesztés indoka, hogy a JustFood Kft. a nyersanyagnorma emelésére vonatkozó javaslatát 2020. október 9. napján küldte meg. Az állami normatíva igénylésének határideje 2020. október 30.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. október 22.


A polgármester nevében:


Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető







ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A rendelet-tervezet alapján átlagosan 10%-kal emelkedik a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezet az önkormányzat számára is többletterhet jelent, mivel a nyersanyagnorma 72%-ában van meghatározva a rezsikulcs, így a nyersanyagnorma emelkedése az önkormányzat által fizetendő összeget is növeli.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A szolgáltató javaslatot tett a nyersanyagnorma emelésére.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Amennyiben a nyersanyagnorma nem kerül emelésre, úgy a szolgáltatásban minőségromlás következhet be.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.





Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (X. …..) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló
8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról




Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli 87,- Ft
tízórai 45,- Ft
ebéd 318,- Ft
uzsonna 91,- Ft
napi 541,- Ft

ab) diétás reggeli 102,- Ft
diétás tízórai 52,- Ft
diétás ebéd 361,- Ft
diétás uzsonna 104,- Ft
napi 619,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 97,- Ft
ebéd 328,- Ft
uzsonna 97,- Ft
napi 522,- Ft

bb) diétás tízórai 124,- Ft
diétás ebéd 367,- Ft
diétás uzsonna 118,- Ft
napi 609,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 138,- Ft
ebéd 384,- Ft
uzsonna 98,- Ft
napi 620,- Ft


cb) diétás tízórai 174,- Ft
diétás ebéd 423,- Ft
diétás uzsonna 149,- Ft
napi 746,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 142,- Ft
tízórai 99,- Ft
ebéd 396,- Ft
uzsonna 99,- Ft
vacsora 219,- Ft
napi 955,- Ft

db) diétás reggeli 174,- Ft
diétás tízórai 99,- Ft
diétás ebéd 436,- Ft
diétás uzsonna 99,- Ft
diétás vacsora 248,- Ft
napi 1056,- Ft”

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)