2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
13. napirendi pont:
A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg, Hadik András utca 32. szám alatti zártkerti művelés alól kivett terület és lakóépület megnevezésű ingatlan (Hrsz.: 7013/1) tulajdonosai belterületbe vonási kérelmet terjesztettek elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmüket támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. §-a rendelkezései alapján a belterületbe vonási kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni.

A HÉSZ alapján a földterület belterületi határon belül, Kertvárosias lakóterület (Lke-Z1/3) övezetben található, így a tulajdonosok kérelme az önkormányzat részéről támogatható.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 8 igen, 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. október 21.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7013/1 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és lakóépület belterületbe vonását kezdeményezi azzal, hogy a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket a tulajdonos vállalja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)