2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
17. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet a települési önkormányzatok számára a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján.
A pályázati támogatás tárgya: Az illegális hulladéklerakók felszámolása.
A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése.
A támogatás formája:
a) A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül bérköltség elszámolására nincs mód.
b) A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége legfeljebb:
budapesti kerület, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetén
20 000 000 forint,
25 001–40 000 fő lakosságszám közötti település esetén 15 000 000 forint,
10 001–25 000 fő lakosságszám közötti település esetén 7 000 000 forint,
5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetén 5 000 000 forint,
1 000–5 000 fő lakosságszám közötti település esetén 3 000 000 forint,
1 000 fő alatti lakosságszámú települések esetén 2 000 000 forint.
c) A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott támogatásrész nem haladhatja meg a hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott összeg 35%-át.
A maximálisan pályázható (7 000 000,- Ft) elszállítási és kezelési költség esetén az elnyerhető támogatás meghaladja a 9,5 millió forintot.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100 %, önerőt nem igényel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázat megvalósításának határideje: 2021. február 28.
A kiírás alapján Kőszeg Város Önkormányzata jogosult a pályázat benyújtására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. október 26.A polgármester nevében:


Fekete Balázs s.k.
Fejlesztési irodavezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt felhívás keretében, így felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal