2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
10. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármestereként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az ERASMUS 1 projekt dologi előirányzatból, 3 750 0000 Ft-ból személyi előirányzatra 3 246 753 Ft, valamint 503 247 Ft járulékok előirányzatra történő átcsoportosításához.

A kérelem indoka:
Az ERASMUS 1 projekt megvalósításához a tervezett kiadásoknál csak dologi jellegű kiadásokra került előirányzat tervezésre. A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy megbízási szerződéssel is bevonhassunk szakmai teljesítésre tanárokat, projektmenedzsereket. Ebben az évben a szakmai kiadások fenti jellegű kiadásaihoz
kezdeményezzük a projekt elszámolható költségei között az előirányzat dologi soráról, 3 750 000 Ft-ból a személyi juttatások előirányzatra 3 246 753 Ft és a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatra 503 247 Ft átcsoportosítását.
A fenti előirányzat átcsoportosítások pénzügyi fedezete a projektből finanszírozható, így Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. október 22.

Básthy Béla s.k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül az ERASMUS 1 projekt előirányzatából az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének dologi előirányzatát 3 750 000 Ft-tal lecsökkenti, a személyi juttatások előirányzatát 3 246 753 Ft-tal és a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatát 503 247 Ft-tal megemeli.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal