2020. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló az iskolák működéséről.
2. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Kőszeg város tűzvédelmi helyzetéről.
3. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A házi segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében a feladatellátás megszervezése.
7. - A kulturális intézmények átszervezése.
8. - A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
9. - Kőszeg Város Önkormányzata „Foglalkoztatási Paktum” programjának költségvetési előirányzat változása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata „ERASMUS 1” programjának költségvetési előirányzat változása.
11. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
12. - A 6656/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A 7013/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt BM felhívásra pályázat benyújtása.
18. - Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.
18. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: Kiemelt civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármestereként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá ahhoz az előirányzat módosításhoz, mely alapján a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevétele terhére a képviselő-testület egyrészt megemelné a civil szervezeteknek és a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatás előirányzatát 2.585.000 Ft-tal, másrészt 2.415.000 Ft pedig az általános tartalékba kerülne beépítésre.

A kérelem indoka:
A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház jelezte, hogy az intézmény további többletbevételt ért el. A koronavírus helyzetbe a tervezett bevételei jelentősen le lettek csökkentve, a kötelező kiadásaihoz a fenntartó Kőszeg Város Önkormányzata finanszírozás formájában a fedezetet biztosította. Örülünk annak, hogy az Intézmény jó szervező képessége miatt a rendezvényeiből és a látogatókból többletbevételt szerzett, és így Igazgató Úr jelzése nyomán lehetősége kínálkozik a fenntartónak arra, hogy az intézménynél képződő többletbevételt elvonja és a közös teherviselés címén egy részét más területre átcsoportosítsa, míg a megmaradt részt az általános tartalékba helyezze.

A civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok a koronavírus megszorító intézkedései miatt jelentős támogatástól estek el, amit ebből a bevételből lehetne kompenzálni.
Ennek érdekében kezdeményezem az intézménytől mindösszesen 5.000.000 Ft többletbevétel elvonását és Kőszeg Város Önkormányzatánál költségvetési előirányzat átcsoportosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A fenti előirányzatátcsoportosítások pénzügyi fedezete így finanszírozható, ezért Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. október 28.

Básthy Béla s.k.
polgármester


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)I. HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételéből 5.000.000.- Ft-ot elvon az Önkormányzat által nyújtott finanszírozás terhére. A Bevételi előirányzatában a működési bevételének előirányzatát 5.000.000.- Ft-tal megemeli az irányítószervi finanszírozási bevételi előirányzatát 5.000.000.- Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Pócza Zoltán Igazgató
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül az irányító szervi finanszírozási kiadási előirányzatát 5.000.000.- Ft-tal lecsökkenti, a támogatás jellegű kiadási előirányzatát 2.585.000.- Ft-tal megemeli és a tartalék előirányzatáét 2.415.000.- Ft-tal megemeli.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal