2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).

Tisztelt Képviselő-testület!


A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Indokolás

Módosító tételek:


I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 113 493 205 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.
A működési célú központi bevételek - a REKI pályázati támogatás 16 009 423 Ft, a IPA kiegészítő támogatás 32 542 994 Ft, a normatíva lemondások és a bértámogatás 55 349 641, a szociális ágazati pótlék 9 591 147 Ft - összességében 113 493 205 Ft-tal emelkedtek.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása:

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételek 32 700 000 Ft-tal - növekedtek. A működési célú bevételek személyi juttatásra, munkáltatói járulékra és dologi kiadásokra kerültek beépítésre.


A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételeik 2 448 000 Ft, a múzeum NKA támogatás 600 000 Ft, Könyvtár NKA támogatás 298 000 Ft, Levéltár 1 000 000 Ft és a működési bevételek 550 000 Ft miatt – 2 448 000 Ft-tal emelkedtek. A működési célú bevételek dologi kiadásokra 2 448 000 Ft került beépítésre. Képviselő-testületi döntés alapján a dologi kiadásokból és bevételi többletből 4 729 503 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra.


A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 1 390 000 Ft-tal emelkedtek. A népszámlásra átvett támogatás - 1 390 000 Ft - a személyi kiadásokra került beépítésre. Képviselő-testületi döntés alapján a dologi kiadásokból 1 270 000 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra.


A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése 9 591 147 Ft-tal emelkedett. Az intézményfenntartói támogatás, a szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés miatt 9 591 147 Ft a személyi juttatásokra és a munkáltatói járulékokra került betervezésre. A be nem töltött állásokra jutó személyi juttatásokból és járulékaiból Képviselő-testületi döntés alapján 10 000 000 Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra.


A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai - a közfoglalkoztatás támogatása 741 240 Ft, a közvetített szolgáltatások többletbevétele 506 140 Ft, működési célú átvett pénzeszközök 100 000 Ft és az irányítószervi támogatás 4 000 000 Ft miatt – 5 347 380 Ft-tal növekedtek. A közfoglalkoztatási támogatás és az irányítószervi támogatás emelkedése személyi juttatásokra és munkáltatói járulékaira került beépítésre.


III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások változásából 45 665 300 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 67 827 905 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.


A közhatalmi bevételek előirányzata 12 735 457 Ft-tal emelkedett.


A működési bevételek előirányzata 75 484 364 Ft-tal nőtt a visszaigényelhető ÁFA, a gyermekétkeztetési ellátási díjak többletéből és kötbérből adódott.


A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 973 443 Ft-tal nőtt.


A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.


A felhalmozási célú támogatások előirányzata 32 999 607 Ft-tal nőtt, feladatellátási szerződés alapján utalt 1 Ft többlet és a Pumpapálya építése Kőszegen pályázat elnyert támogatása - 32 999 606 Ft - miatt.


A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 48 405 Ft-tal nőtt, a kamatmentes lakástámogatás és a munkáltatói kölcsön többlet átutalása miatt.

A személyi juttatások előirányzata 3 886 867 Ft-tal nőtt.


A munkaadókat terhelő járulékok 490 213 Ft-tal nőttek.


A dologi kiadások előirányzata 117 846 743 Ft-tal nőtt.


Az ellátottak juttatásai a Képviselő-testület döntése alapján 8 000 000 Ft-tal csökkentek a dologi kiadásokra való átcsoportosítás miatt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 46 293 584 Ft-tal nőtt.
Ebből a tartalék összege 45 594 951 Ft-tal nőtt.


A beruházási előirányzatok az Önkormányzatnál 31 869 606 Ft-tal nőttek, a Pumpapálya építése Kőszeg pályázat 32 999 606 Ft-os növekedése és Képviselő-testületi döntés alapján történt átcsoportosítás miatti 1 130 000 Ft csökkenés miatt.


A felújítási előirányzat 22 420 204 Ft-tal nőtt a VASIVÍZ Zrt. víz és szennyvíz használati díj többletének kompenzálása miatt.


Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.


A finanszírozási kiadások 13 591 147 Ft-tal nőttek a szociális ágazati pótlék 9 591 147 Ft és a Horvátzsidányi Óvoda szeptembertől indult új csoportjára átadott 4 000 000 Ft Intézményi többletfinanszírozás miatt.


Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 228 398 364 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.


Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 266 283 744 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 787 095 354 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

3 496 519 369 Ft költségvetési bevétel
5 283 614 723 Ft költségvetési kiadás
1 787 095 354 Ft hiány
43 352 293 Ft finanszírozási kiadás
1 830 447 647 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.


A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait
mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.Kőszeg, 2024. május 17.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


Előzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2024.(V. .) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.

3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.

4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2023. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2024. (V…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését
a) 3 496 519 369 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 283 614 723 forint költségvetési kiadással,
c) 1 787 095 354 forint hiánnyal,
d) 43 352 293 forint finanszírozási kiadással,
e) 1 830 447 647 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 926 948 533 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 934 670 018 forint,
b) közhatalmi bevételek 602 450 457 forint,
c) működési bevételek 382 671 127 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 7 156 931 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 569 570 836 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 376 515 019 forint,
b) felhalmozási bevételek 192 330 660 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 725 157 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 544 450 048 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 1 173 067 996 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 173 028 745 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 896 635 528 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 29 500 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 272 217 779 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 1 739 164 675 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 1 287 380 166 forint,
b) felújítások 397 715 154 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 54 069 355 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –1 787 095 354 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege -617 501 515 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1 169 593 839 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 1 830 447 647 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2023. évi maradvány 675 078 784 forint,
ab) fejlesztési célú 2023. évi maradvány 1 155 368 863 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 43 352 293 forint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjától kell alkalmazni.

Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester