2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.


INDOKOLÁS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2023. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2023. évi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 100,00 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 90,36 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.

2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 124,48%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig került befizetésre. A tervezett bevételek többlet teljesülését az is eredményezte, hogy a COVID veszélyhelyzet csökkenése után az idegenforgalom kezd visszatérni, ami az IFA és IPA bevételekben is megmutatkozik, továbbá a közterület foglalási díjak is közhatalmi bevételeknek minősülnek.

3. Működési bevételek teljesülése 98,42%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 81,27 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlanhasználati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.

4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Kőszeg Város Önkormányzatánál az ERASMUS projektre átvett támogatás szerepel.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek teljesítése (103,72%) többletet mutat.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:

- Bozsok község a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz utalt összege 157 268 Ft
- Velem község a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz utalt összege 235 902 Ft
- Velem község a Kőszeg Meseváros Óvodához (Velemi Tagóvodára) utalt összege 965 200 Ft
- Kőszegszerdahely község a Kőszeg Meseváros Óvodához (Velemi Tagóvodára) utalt összege 241 301 Ft
- Peresznye község a Kőszeg Meseváros Óvodához (Peresznyei Telephely óvoda) utalt összege 254 000 Ft
- Horvátzsidány község a Kőszeg Meseváros Óvodához (Horvátzsidányi Tagóvoda) utalt összege 190 500 Ft
- Horvátzsidány község a Kőszeg Meseváros Óvodához (Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde) utalt összege 146 050 Ft
- Horvátzsidány község Önkormányzata a Kőszegi Szociális Központhoz (Idősek Klubja H.zsid.) utalt összege 317 500 Ft
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város Története 341 007 692 Ft
- Pumpapálya építése Kőszegen 32 999 606 Ft

Az előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál és a felsorolt intézményeknél realizálódtak.

Összességében a felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások teljesítése 100,00 %.

6. Felhalmozási bevételek

A vagyonhasznosítási bevételek összességében az év végére tervezett alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosítási bevételből 80 112 450 folyt be a Kőszegfalvi telkek értékesítéséből, a bérlakás értékesítésből 28 829 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, a részletre értékesített bérlakások törlesztéséből 5 673 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, a vasúti Őrházat is sikeresen értékesítettük, ebből 17 100 000 Ft bevétel keletkezett (68,48 %-os teljesítést jelent).

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Itt a különböző kölcsönök, részletfizetések és megszűnt vízközmű számla önkormányzatot megillető utalása szerepelnek, a teljesítés 94,23 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (93,27%) teljesítése az tervezettnél alacsonyabb. A lakástámogatások törlesztése az év végére 93,27 %.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek 89,35 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek

Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.

Összességében az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei 5 422 923 421 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 101,80%.Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2023. évi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési kiadások

8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 74,29%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2022. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2022. évi MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 80,76 %.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 82,87 %-os.


Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)

9. Beruházások

A beruházási kiadások (5. melléklet) az év végére 45,44 %-os szinten teljesültek.


- Tervezési keret 7 645 400 Ft,
- Közvilágítás 520 700 Ft,
- Közműfejlesztés 9 022 334 Ft,
- Orvosi rendelők eszközbeszerzés 997 920 Ft,
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 833 345 Ft,
- Pályázatok előkészítő keretéből 62 103 Ft,
- Új temető eszközbeszerzése 6 561 192 Ft,
- Alpannonia 889 000 Ft,
- Mentőállomás fejlesztése 398 207 132 Ft,
- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022 Kőszegi Általános Iskolák energetikai korszerűsítése 13 987 300 Ft,
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története 5 994 400 Ft,
- Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 98 230 840 Ft,
- Mert kell egy hely pályázat 1 796 143 Ft,
- Orvosi ügyelet eszközvásárlás 600 000 Ft,
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések,
a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a TOP-os projektek beruházásai valósultak meg 39 598 959 Ft összegben.

10. Felújítások

A felújítási kiadások (5. melléklet) az év végére 15,76 %-os szinten teljesültek.

A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 24 387 578 Ft, az Újvárosi Tagóvoda lapostető javítása és a Zeneiskola tetőjavítása szerepel 1 187 065 Ft összegben.


10. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások (5. melléklet) az év végére 0 %-os szinten teljesültek.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból terven aluli (39,93 %) teljesítést mutatnak.


Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (43 352 293 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.


Önkormányzati szinten a kiadások évi teljesülése terven aluli (68,99 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.


A vagyon alakulása:

A mérleg főösszege, ezzel összességében az önkormányzat vagyona 17 969 893 526 Ft-ról 18 082 015 066 Ft-ra emelkedett.
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél 151 818 325 Ft növekedés következett be. Ennek elsődleges indoka, hogy az év folyamán a vagyonkataszterbe a VASIVÍZ vagyonértékelése folyamán több ingatlan került felvezetésre a mai piaci értéken a könyvekben. A nyilvántartott befejezetlen beruházások értéke ugyancsak növekedést mutatott.

A befektetett pénzügyi eszközök értékének állománya nem változott (209 420 200 Ft).

A pénzeszközök állománya 79 979 616 Ft-tal csökkent. A 2023. év végi záró pénzkészlet (1 784 034 176 Ft) tartalmazza a 2024. évi állami támogatás megelőlegezéseként kapott 47 658 482 Ft-ot.

A követelések állománya nőtt (48 753 034 Ft), ennek fő oka az IPA adófeltöltési kötelezettség, a tovább számlázások, beruházásokra adott előlegek, a forgótőke elszámolása és a bérlakástörlesztések miatt keletkezett.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 3 311 113 Ft, mely az általános forgalmi adó elszámolásokat tartalmazza.

A kötelezettségek állománya (107 137 253 Ft) 46 723 541 Ft-tal csökkent. A költségvetési évben esedékes követelés év végén nincs, illetve az évet követően esedékes kötelezettségek állománya a 2023. év végén fennálló, de 2024-re áthúzódó számlákból adódik, valamint tartalmazza a 2024. évi állami támogatás előlegének visszafizetését is. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások főként a kapott előlegeket tartalmazzák, ebből legnagyobb tételt a helyi adó túlfizetések teszik ki.


A passzív időbeli elhatárolások összege 7 626 892 708 Ft az év végén, ez a felhalmozási célú TOP és egyéb projektek elhatárolását tartalmazza.

Fentiekből adódóan a mérleg szerinti eredmény önkormányzati szinten – 95 801 333 Ft, a felhalmozott eredmény önkormányzati szinten – 1 549 553 021 Ft, így a saját tőke állománya összességében csökkent.Maradvány változása, alakulása:

Önkormányzati szinten a tárgyévi képződött maradvány 1 747 732 413 Ft, a maradvány tartalmazza többek között a 2023. évi állami támogatás megelőlegezéseként megkapott 47 658 482 Ft-ot, pályázathoz és feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi pénzmaradványok keletkeztek:


- Bérlakásértékesítések 2023. évi maradványa
137 170 096 Ft,
- Egyéb működési célú maradványok 23 665 402 Ft,
- Belterületbevonás költségeinek megtérítése
2 078 400 Ft,
- Adományvonal számla (működési célú) 69 494 Ft,
- Közfoglalkoztatás (működési célú) 247 080 Ft,
- Pályázatok előkészítő kerete (működési célú)
4 915 512 Ft,
- Hulladékgazdálkodási társulás elmaradt összege
400 Ft,
- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00001 Kőszeg
Iskola energetikai pályázat
(működési célú) 21 029 990 Ft
(felhalmozási célú) 390 829 134 Ft
- ERASMUS projektek (működési célú) 1 529 151 Ft,
- TOP-PLUSZ Ipari Park (működési célú)
14 550 781 Ft,
- TOP-PLUSZ Kőszeg Város története
(működési célú) 29 627 246 Ft
(felhalmozási célú) 332 839 692 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02228 Mindentudás
projekt (működési célú) 21 615 253 Ft
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-00851 Mert kell egy
hely (működési célú) 856 597 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02268-
Környezettudatos rendezvények Kőszegen projekt
39 995 Ft
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02267-
Együttműködési program, a Kőszegi Forrás
HACS-nál projekt 72 115 Ft
- Kőszeg Mentőállomás
(működési célú) 5 032 718 Ft
- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III.
pályázat (működési célú) 6 000 Ft
- Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020.
(működési célú) 4 382 Ft
- Kőszeg Város Településfejlesztési stratégia 5 000 000 Ft
- Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021. 53 682 Ft
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020.
(működési célú) 3 016 Ft
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020.
(működési célú) 4 987 Ft
- TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 "A helyi Identitás
és kohézió erősítése" 1 599 700 Ft
- Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése
(működési célú) 52 705 699 Ft
(felhalmozási célú) 161 788 145 Ft
- Veloregio maradványa 2 433 767 Ft
- Hungaricum (szőlő Jövése ) 2 400 000 Ft
- Vár tetőfelújítás (szerződés szerint) 862 324 Ft
- Pumpapálya építése Kőszegen 32 999 606 Ft
- BMÖGF pályázati fel nem használt önerő (14/2022.(I.27.)
Képviselő-testületi döntés alapján) 14 207 716 Ft
- Pályázatok előkészítő kerete 5 000 000 Ft
Egyéb értékesítési számla 164 207 0836 Ft
- Birkózó terem pályázati biztosíték 3 500 000 Ft


A maradvány intézményenkénti alakulását a
6. melléklet, a maradványt terhelő kötelezettségeket
és a felhasználást a 7. melléklet részletezi.


A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2023. évi maradványa 101 929 005 Ft, elsősorban a pályázatra elnyert támogatás fel nem használása és a dologi kiadások megtakarításából keletkezett. A szabad maradvány összege 40 805 478 Ft az Intézménytől elvonásra kerülne.


A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2023. évi képződött maradványa 39 893 946 Ft, amely egyrészt az időszakosan be nem töltött álláshelyek miatt megtakarított bérből, pályázatok fel nem használt maradványa, illetve dologi megtakarításból adódik. A szabad maradvány összege 32 995 946 Ft az Intézménytől elvonásra kerülne.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött maradványa 33 231 619 Ft, amely főként tartósan betöltetlen álláshelyekből, több kolléga táppénze, illetve a hivatalban jelentkező fluktuáció miatt keletkezett. A szabad maradvány összege 27 472 033 Ft az Intézménytől elvonásra kerülne.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött maradványa 61 248 905 Ft, amely főként tartósan betöltetlen álláshelyekből, több kolléga huzamosabb idejű táppénze miatt keletkezett. A szabad maradvány összege 48 213 678 Ft az Intézménytől elvonásra kerülne.

A Meseváros Óvoda és Bölcsőde és tagintézményei képződött maradványa 22 455 008 Ft, amely 7. számú melléklet alapján tagintézményenként részletezett. A maradványból a Horvátzsidányi tagóvodától (4 060 750 Ft), Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődétől (7 320 817 Ft), a Peresznyei telephely óvodától (1 335 805 Ft) és a Velemi tagóvodától (1 149 819 Ft) maradvány nem vonható el, azok a fenntartó Önkormányzatokkal egyeztetve az Intézménynél maradhatnak, vagy a feladatellátási szerződés alapján visszautalásra kerülnek. Kőszeg által fenntartott óvodáktól az 3 318 257 Ft elvonásra kerülne.

A 2024. évi költségvetésbe 1 513 340 712 Ft maradvány került betervezésre, a 2023. évi tényleges maradványhoz képest alul lett tervezve. Az önkormányzat keletkezett maradványa 1 747 732 413 Ft volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 513 340 712 Ft, amelyet már tartalmaz a 2024. évi költségvetés. Az Önkormányzati Intézményektől terven felüli visszavonásából 62 805 392 Ft, az év végén elszámolt 2023. évi állami támogatás visszafizetésére 19 186 574 Ft kiadás kerülne beépítésre, a fennmaradó 43 618 818 Ft-ra az alábbi javaslatot teszem:
- 10 000 000 Ft-ot az Önkormányzati ingatlanok felújítási keretének emelésére javasolnék beépítésre,
- 10 000 000 Ft-ot a közműfejlesztési keretösszeg emelésére javasolnék beépítésre,
- a fennmaradó 23 618 818 Ft-ot a Városüzemeltető Kft. felhalmozási támogatási célú keretösszegének emelésére javasolnék beépítésre.

Összegezve az önkormányzat 2023. évi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (5 422 923 421 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (3 675 191 008 Ft).

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2024. május 17.

Básthy Béla s. k.
polgármester
Előzetes hatásvizsgálat

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló
../2024.(V. .) önkormányzati rendeletéhez


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:
A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.
A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. Az önkormányzat 2023. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

Környezeti, egészségi körülmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2023. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Kőszeg, 2024. május 17.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2024.(V. .) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A 2023. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
1. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 2 735 085 673 forint,
b) Módosított előirányzat 3 496 519 369 forint,
c)Teljesítés 3 544 817 292 forint.
2. A 2023. évi finanszírozási bevételek teljesítése
2. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 1 732 518 050 forint,
b) Módosított előirányzat 1 830 447 647 forint,
c) Teljesítés 1 878 106 129 forint.
(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. A 2023. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 4 424 251 430 forint,
b) Módosított előirányzat 5 283 614 723 forint,
c) Teljesítés 3 631 838 715 forint.
4. A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése
4. § (1) A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 43 352 293 forint,
b) Módosított előirányzat 43 352 293 forint,
c) Teljesítés 43 352 293 forint.
(2) A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
5. A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése
5. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 3 035 904 501 forintban hagyja jóvá, melyből:
a) működési célú támogatások:
aa) működési célú önkormányzati támogatások 1 499 694 912 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 100 556 298 forint,
ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 302 189 158 forint,
b) működési célú saját bevételek 376 610 812 forint,
c) közhatalmi bevételek 749 946 390 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 6 906 931 forint.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 508 912 791 forintban hagyja jóvá, melyből
a) felhalmozási célú támogatások:
aa) felhalmozási célú állami támogatások 0 forint,
ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 507 721 forint,
ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 374 007 298 forint,
b) felhalmozási bevételek 131 714 450 forint,
c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 0 forint,
e) felhalmozási kölcsön visszatérülés 683 322 forint.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 937 451 382 forintban hagyja jóvá, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 1 122 299 420 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 166 020 103 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 407 378 003 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 915 082 forint,
e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 219 838 774 forint.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 694 387 333 forintban hagyja jóvá, melyből
a) beruházások 585 046 768 forint,
b) felújítások 62 699 076 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 46 641 489 forint, melyből kölcsönnyújtás 0 forint.
(5) A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2023. évi maradvány megállapítása
6. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évben képződött maradványt 1 747 732 413 forintban, költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 101 929 005 forint,
b) Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 39 893 946 forint,
c) Kőszegi Szociális Gondozási Központ 61 248 905 forint,
d) Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 22 455 008 forint,
e) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 33 231 619 forint,
f) Kőszeg Város Önkormányzata 1 488 973 930 forint.
(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2023. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 101 929 005 Ft maradványából 32 623 527 Ft a 2024. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 8 500 000 Ft az Intézmény pályázati nem tervezett maradványa, továbbá a 2024.évi színházi évad kiadásaira 14 000 000 Ft, az Intézmény kisebb korszerűsítési(beruházási) kiadásaira 6 000 000 Ft az Intézménynél marad, 40 805 478 Ft maradvány elvonásra kerül,
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár képződött 39 893 946 Ft maradványából 1 898 000 Ft az Intézmény pályázati nem tervezett maradványa és a dologi kiadások emelésére 3 500 000 Ft, 1 500 000 Ft beruházási kiadások emelésére az Intézménynél marad, 32 995 946 Ft maradvány elvonásra kerül,
c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 61 248 905 Ft maradványából 3 035 227 Ft a Horvátzsidányi Idősek Klubja miatt visszautalásra kerül a Horvátzsidányi Önkormányzatnak, 10 000 000 Ft az új székhely kialakításra az Intézménynél marad, 48 213 678 Ft maradvány elvonásra kerül,
d) az (1) bekezdés d) pontja alapján a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 22 455 008 Ft maradványából 123 540 Ft a 2024. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a 2024. januártól bevezetett pedagógusi életpálya béremelkedése miatt 5 146 020 Ft az Intézménynél marad, 3 318 257 Ft maradvány elvonásra kerül, 4 060 750 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 7 320 817 a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde fenntartójának, 1 335 805 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának, 1 149 819 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül,
e) az (1) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 32 231 619 Ft maradványából 5 759 586 Ft az Intézménynél marad, 27 472 033 Ft maradvány elvonásra kerül,
f) az (1) bekezdés f) pontja alapján, Kőszeg Város Önkormányzatának 1 488 973 930 Ft maradványából 1 480 593 645 Ft az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, 8 380 285 Ft-ot a 7. melléklet szerint a működési kiadásaira engedélyezi felhasználni.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményektől visszavonásra kerülő 152 805 392 forint felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.
(5) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)