2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.

I.

Óvoda átszervezése


Tisztelt Képviselő-testület!

2024. február 15-én döntött a Képviselő-testület az óvodai beíratásokról, az óvodai körzetekről és az óvodák nyitvatartásáról. A döntésben foglaltaknak megfelelően az óvodai beíratások a 2024/2025. nevelési évre vonatkozóan a Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai feladatellátási helyeken 2024. április 22-én és 23-án a törvényes keretek között megtörténtek.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvodavezetőjének előzetes jelzése, valamint a beiratkozást követő létszámadatok alapján indokolt a Kőszegfalvi tagóvoda 2 csoportosra történő bővítése a 2024/2025-ös nevelési évtől kezdődően, jköznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 89. § (1)-(2) bekezdése lehetővé tesz. Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá, ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a települési önkormányzat gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.
A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot akkor is meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek szülője kéri.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján a csoportszoba alapterülete nem lehet kisebb, mint 2 m2/fő. A tagóvoda egy csoportszobából áll, melynek alapterülete 63,60 m2, valamint egy vezető óvónői irodából, melynek alapterülete 20,12 m2, ami egy maximum 10 fős csoport létrehozását teszi lehetővé.
Fent leírtak alapján tehát két csoport, 40 gyermekkel - amennyiben a fenntartó a 20 %-os eltérés lehetőségével is él - történő megindítására van törvényi lehetőség.
Az Nkt. 4.§ 11. pontja szerint intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. Fentiek alapján tehát egy új csoport létrehozása intézményátszervezésnek minősül.

Az Nkt. 21. § (3) bekezdés f) pontja szerint a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban. Az Nkt. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó dönt többek között a köznevelési intézmény átszervezéséről is. Az Nkt. 84. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg. Az Nkt. 84. § (7) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét.


Az Nkt. 84. § (9) bekezdése szerint, ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat az intézmény átszervezésével összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Többcélú köznevelési intézményben, valamint, ha a nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több intézményegysége van, akkor több tagintézmény esetén tagintézményenként, több intézményegység esetén intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy szerepel-e a nemzetiségi nevelés-oktatás az alapító okiratban vagy a szakmai alapdokumentumban továbbá azt, hogy a tagintézmény, intézményegység a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátja-e. Ha a tagintézményben vagy intézményegységben folyó nevelés-oktatás megfelel e feltételeknek, akkor az érintett nemzetiségi önkormányzatot az adott tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan, az intézmény átszervezésével összefüggő döntéséhez a döntések meghozatala során egyetértési jog illeti meg.

A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése várhatóan a bizottsági ülésekre megérkezik.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezésinek megfelelően elkészítettük a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde módosító és egységes szerkezetű alapító okiratát melyek a fent részletezett módosítást tartalmazzák.

Az átszervezés kapcsán szükséges a fenntartó által engedélyezett maximális alkalmazotti létszámot 4 fő - 2 fő napi 8 órás óvodapedagógusi, 1 fő napi 8 órás dajkai, illetve 1 fő napi 8 órás pedagógiai asszisztensi - álláshellyel emelni 2024. szeptember 1-től.


II. Indítható óvodai csoportok meghatározása és csoportátlépés engedélyezése


Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján a 4. melléklet rendelkezik az óvodai csoportok létszámáról az alábbi módon:
Min.
létszám
Max.
létszám
Átlag
létszám
További
+20%
(120%)

13 25 20 30

Az Nkt. 25.§ (7) bekezdése ugyanakkor, a fentieken túl lehetőségeket ad a 25 fős maximumlétszámtól való eltérésre is. A nevelési év indításánál az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető, valamint akkor is, ha az a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.


A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde vezetőjének beszámolója szerint a szeptemberi létszám mindegyik feladatellátási helyen eléri a törvényben meghatározott minimális létszámot (13 fő). Kivételt képez a nemzetiségi óvodai csoport Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi Tagóvodájában, mivel az Nkt. 89. § (2) bekezdése alapján a nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri.

A törvény szerint megállapított csoportlétszámok túllépésére a Kőszegfalvi Tagóvoda esetében lesz szükség, tekintettel arra, hogy a 2024. szeptember 1-jei induló létszám ezen feladatellátási helyen az egyik csoportban 28 fő lesz, ezért a főigazgató kéri a fenntartót, hogy a maximális 30 fős csoportlétszámot engedélyezze.

Az előterjesztésből összességében megállapítható, hogy az elmúlt évhez képest eggyel több, összesen 18 csoporttal tudnak működni az óvodák.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2024. május 16.


Básthy Béla polgármester nevében:

Dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde intézményét átszervezi azzal, hogy a Kőszegfalvi Tagóvodáját 2024. szeptember 1-től két csoportosra bővíti.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde K/1018-15/2024. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde K/1018-14/2024. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. szeptember 1-től a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát a Kőszegfalvi Tagóvoda további 1 csoporttal történő bővítése miatt 4 fővel - 2 fő napi 8 órás óvodapedagógus, 1 fő napi 8 órás dajka és 1 fő napi 8 órás pedagógiai asszisztens - megemeli.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatóját, hogy az 1. pontban írt átszervezéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatóját, hogy az 1. pontban írt átszervezéssel kapcsolatban az intézmény szakmai alapdokumentumait a 2024. júniusi képviselő-testületi ülésre döntésre készítse elő.

Felelős 1-3. pont vonatkozásában: Básthy Béla polgármester
4-5. pont vonatkozásában: Kövesdi Gáborné főigazgató
Határidő: értelemszerűenII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsődében a 2024/25-ös nevelési évben 18 óvodai csoport indítását hagyja jóvá a melléklet szerinti tartalommal.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2024. szeptember 1.


III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint eljárva engedélyezi a maximum 30 fős csoportlétszámot a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi Tagóvodája egyik csoportjában a 2024/25-ös nevelési évben.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2024. szeptember 1.

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)