2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 2014. novemberében lépett hatályba, mely a jóváhagyása óta különböző fejlesztési igények miatt több alkalommal módosult.
A HÉSZ 15. számú módosítása folyamatban van. A módosítási eljárás során több képviselő-testületi döntés született, a legutolsó a 2024. április 25-i testületi ülésen, melyen az alábbi határozat került elfogadásra.
„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti Korm. rendelet 68. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a záró szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami főépítészi jogkörben eljáró vármegyei kormányhivatalnál, és az elkészült településrendezési eszközt elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.”
A Képviselő-testületi határozatnak megfelelően az elkészült dokumentációt megküldtük Vas Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda részére.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 67. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az Állami Főépítész hiánypótlásra szólította fel önkormányzatot.
Az előterjesztéshez mellékelten csatoltuk a hiánypótlásra felszólító levelet.
A hiánypótlás 1. pontjában Állami Főépítész kérte az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ban foglaltakra hivatkozva a környezeti értékelés szükségességének előzetes egyeztetésével kapcsolatban hozott önkormányzati döntés pótlását.

A R. 4.§ (1) és (2) bekezdése szerint:
„Az 1. § (3) bekezdés szerinti terv, illetve program megvalósítása várható környezeti hatásának jelentőségét a 2. számú mellékletben foglalt szempontok és a (2) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével kell eldönteni.
(2) A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. E szervek véleményük kialakításában a 2. számú mellékletben foglaltak közül a hatáskörükbe tartozó és a szóban forgó terv, illetve program jellege alapján a tervre, illetve a programra vonatkoztatható szempontokat veszik figyelembe.”
A jogszabályi előírások figyelembe vételével a környezet védelméért felelős szerveket 2024. január 24-én írt levelünkkel megkerestük, amelyben kértük nyilatkozatukat a környezeti értékelés szükségességének eldöntéséről.
A R. 4.§ (4) bekezdése szerinti 15 napon belül a környezet védelméért felelős szervek a véleményüket írásban megküldték, amely véleményeket az előterjesztéshez csatoltunk.
A tervezett HÉSZ módosítás nem sérti a környezetvédelmi előírásokat, a véleményező szervek nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. Mivel a környezet védelméért felelős szervek nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, ezért a Takács András által készített dokumentáció ezt a munkarészt nem tartalmazza.
Az Állami Főépítész hiánypótló felhívásának megfelelően szükséges a R. 4.§ szerinti képviselő-testületi döntés meghozatala a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéról.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. május 16.
A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzata 4.§ (5) bekezdésének módosításának, valamint Kőszegfalva területén, a 87-es számú főúttól keletre lévő, Lke-A1/1 kertvárosias lakó övezetbe tartozó tömbök vonatkozásában készített településrendezési eszköz módosításának tervezete kapcsán megállapítja, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4 §. (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően, a környezet védelméért felelős szervek véleményének figyelembe vételével nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal