2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.

Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a társaság 2023. évi munkájáról, eredményeiről.
A tájékoztatóhoz mellékelem a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet, amely minden, a törvény által előírt adatot tartalmaz, részletesen bemutatja a társaság pénzügyi eredményeit és tevékenységét ágazatonként (feladatonként is). Mellékelem továbbá a 2023. év mérlegbeszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági jelentést.
A beszámoló tartalmazza a társaság szakmai tevékenységének 2023. évi bemutatását, elemzését.

1. A társaság tevékenységének általános ismertetése, jogszabályi keretek
A Kft. Kőszeg Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú társasága. Többnyire az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések alapján, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységi körökben, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott felújítási, karbantartási tervek és szolgáltatási díjak szerint végezzük feladatainkat, együttműködve a Városüzemeltetési Osztállyal. Ezen kívül megrendelés esetén ellátjuk a városi közművelődési intézményeknél felmerülő javítási, karbantartási feladatokat.
A fizető parkoló üzemeltetését külön szerződés alapján, a többi városüzemeltetési feladatot további egy közszolgáltatási szerződés keretein belül látjuk el.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatást a Képviselő-testület döntésének megfelelően 2018. november 15-ig végeztünk, de egyes hulladék gazdálkodáshoz köthető feladatokat –inert hulladék szállítás, kezelés, illegálisan kitett hulladékok összegyűjtése, lerakóra történő beszállítása, településtakarításból, valamint kertészeti, parkfenntartási tevékenységből származó hulladék beszállítása - továbbra is elláttunk.

Jelentős kötelezettségeket ró a Kőszegi Városüzemeltetőre a már bezárt hulladék lerakó gondozása hiszen a környezetvédelmi hatóság előírásai alapján olyan további üzemeltetési tevékenységeket kell elvégeznünk, melyeknek bevételi oldala nincs. Az üzemeltetés költségei 2023. évben 6.500 -e Ft. A 2022-ben a Wienerberger Téglaipari Zrt.-vel elcserélt területen a Városüzemeltető Kft. inert hulladék lerakót hozott létre, amelynek működési engedélyezési folyamata 2023. decemberében befejeződött. A lerakó elsősorban a kőszegi, és Kőszeg környéki lakosok igényeit igyekszik majd kielégíteni olyan esetekben, amikor a közszolgáltató (STKH Kft.) által meghatározott díjmentesen leadható mennyiség feletti inert hulladék keletkezik a háztartásokban (pl. ingatlan felújítás). Természetesen a lerakó szabad kapacitásainak kihasználása érdekében a városban munkát végző vállalkozások számára is biztosítunk inert hulladék lerakási lehetőséget. Mindkét esetben természetesen az inert hulladék elhelyezés lerakási díj megfizetésével történhet. A lerakó működtetéséhez 1 fő saját dolgozó alkalmazása elengedhetetlen! A lerakó tényleges működése 2024. márciusában megkezdődött, így reményeink szerint egy újabb bevételi forrása keletkezik a Városüzemeltető Kft.-nek.
Közszolgáltatási feladatként látjuk el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását.
Ugyancsak társaságunk üzemelteti a városi piacot. A 2020 évben átadott új városi piac, a Városmajor felújítása a kialakított új zöldfelületek, növények gondozása jelentősen növelte a parkfenntartási, köztisztasági feladatunkat. Ugyancsak hasonló jellegű többletfeladatot jelent a Várkör felújítása I. és II. ütemének átadása.
Városi ingatlanok kezelése
- önkormányzati bérlakás 265 db
- egyéb ingatlan (üzlet, garázs) 76 db
- haszonbérlet 65 db

A fizető parkoló és a piac működtetéséhez önkormányzati támogatást nem kapunk. Ugyancsak saját bevételéből gazdálkodik a társaság ingatlankezelő részlege, amely bevételeiből fedezetet biztosít az önkormányzati intézmények részben műszaki fenntartásához is.

Temető üzemeltetés:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II.23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el. A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017.04.01.- és 2027.03.31. közötti időtartamra szól. Ugyanezen időtartamban a Vas Megyei Temetkezési Kft. alvállalkozói szerződés keretében végzi a temetőüzemeltetési tevékenységet. Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas Megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez. 2024. január 1-től Kőszeg Város Önkormányzata új temető üzemeltető vállalkozást nevezett ki az időközben megnyíló új temető üzemeltetésére is, amely vállalkozással már közvetlenül az Önkormányzat kötött szerződést, így a Városüzemeltető Kft. már csak a temetői hulladék elszállításában, és a temetőben lévő veszélyes fák kivágásában vesz részt

A településtisztasági, parkfenntartási, út- és csapadékelvezető rendszer karbantartási feladatokat, a köztéri berendezések karbantartását az Önkormányzat finanszírozza előre elfogadott költségvetés szerint. A Városüzemeltetési Osztály megrendelése alapján és ellenőrzése mellett végezzük.

A gyepmesteri tevékenységet az Önkormányzat megbízásából részben vállalkozóval végeztetjük (kóbor állatok befogása) részben magunk végezzük (állati hullák begyűjtése, tárolása, elszállítása, nyilvántartása). A költségeket utólagosan számlázzuk bizonylatok alapján az Önkormányzat felé.
Esetenként segítséget nyújtunk civil szervezeteknek programjai végrehajtásához, főként térítésmentes vagy kedvezményes szállítási, takarítási szolgáltatások, parkolási lehetőségek biztosításával.
Önkormányzati megbízás esetén elvégzünk kisebb volumenű fejlesztési célú önkormányzati beruházásokat (út-, járdaépítés, játszótér fejlesztés).
A nagyobb volumenű feladatellátásokat a tevékenységenkénti értékeléseknél részletesen bemutatjuk.

2. A társaság gazdálkodásának főbb költségvetési mutatóinak alakulása, elemzése
Mindenekelőtt szeretném rögzíteni, hogy a társaság a 2023. gazdasági évet állami működési célú támogatás valamint hitel felvétele, és önkormányzati működési támogatás nélkül az Önök előtt is ismert nehézségek ellenére biztonságosan végigvitte, faladatait ellátta, szerződéses kötelezettségeit teljesítette.

A társaság gazdasági, pénzügyi eredményét az egyszerűsített mérleg és annak kiegészítő melléklete részletesen bemutatja. Fontosnak tartom azonban néhány lényeges elemét kiemelni és összehasonlítani az előző gazdasági évvel, bemutatva a változások okait, és hatását a társaság rövid- és középtávú működésére.
2.1. A társaság éves nettó árbevétele:
Értékesítés nettó árbevétele 407.175 e Ft — 2.792 e Ft -tal magasabb az előző évinél.
Egyéb bevételek: 22.747 e Ft — 2.801 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Összes bevétel: 429.922 e Ft — 9 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Aktivált saját teljesítmény: 29.145 eFt

Az értékesítés nettó árbevételének minimális mértékű növekedése sajnos nagyon nehézzé teszi a Városüzemeltető Kft. működésének stabillá tételét. Bevételek tekintetében a legnagyobb mértékű csökkenés a hulladékgazdálkodáshoz köthető. Sajnos a 2023-ban már fő tevékenységünknek számító ingatlankezelés bevételének minimális mértékű emelkedése is szűk kereteket biztosít a stabilitás növekedésére.


Tevékenységenkénti árbevétel alakulása vállalkozási tevékenység nélkül (e Ft)

2019 2020 2021 2022 2023
Ingatlankezelés 73 506 89 142 95 679 92 550 95 078
Bérleti díjak 21 653 14 041 13 197 13 793 16 245
Központi irányítás
Hulladékgazd. közszolg. 25 783 - - - -
Hulladékgazd. egyéb 151 916 20 234 22 653 52 105 23 274
Településtisztaság 46 752 46 020 55 478 61 958 78 163
Parkfenntartás 42 258 44 675 56 172 60 552 73 547
Műszaki tevékenység 68 943 68 644 43 200 63 672 47 990
Város és községgazdálkodás 8 599 9 232 11 207 11 720 12 147
Fizető parkoló
pótdíj és egyéb bev. 2 375 1 150 617 2 255 2 780
parkoló díj bev. 24 792 15 165 11 644 23 268 35 965
Telephely 9 726 9 398 11 043 13 101 10 674
Gyepmesteri tev. 2 694 2 387 2 562 2.398 2.970
Szennyvíz szippantás 4 665 5 194 5 185 6 124 6710

Vállalkozási tevékenység árbevétele (e Ft)
Bérleti díj 1 631

Mint a fenti adatokból látszik a bevételi oldal szerkezet egyes elemei jelentősen módosultak. Az ingatlankezelő bérlakások bérleti és közüzemi díjakból származó árbevétele csak 2.528 e Ft-tal növekedett, ami az egyéb (munkabér, anyag, szolgáltatás) költségek 2023. évi jelentős emelkedésének fényében egyértelművé teszi, hogy a bérleti díjak emelése elkerülhetetlen (2024. február 1. napjától 20 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak)! Különösen indokolt az emelés amiatt is, hogy a KSH adatai szerint 2023-ban átlagosan 17,6%-kal emelkedtek az árak! Az ingatlankezelés bérleti díj bevételek 2,7 %-os emelkedése messze nem fedezi az infláció mértékét! A településtisztasági és parkfenntartási feladatok árbevételei növekedtek ugyan, de ez a társaságunk eredményességére nem volt erőteljes hatással, hiszen az emelkedés mértékéhez hasonlóan a költségeink is növekedtek.
Hulladékgazdálkodásból származó bevételeink jelentős (28.831 eFt-os) csökkenése elsősorban annak köszönhető, hogy 2023. évben nem volt térségünkben olyan beruházás, amelynek kivitelezése során jelentő mennyiségű inert hulladékot szállított volna be egy kivitelező cég. Nagyon hiányzik ez a bevételi forrás, de sajnos 2023. évben a pályázati lehetőségek kimerülése és a gazdasági környezet válsága érzékenyen érintette az építőipari vállalkozásokat. Reményeink szerint ezen a területen a lakosság és a kisebb cégek számára is nyitott új inert hulladéklerakó elindítása jelentős javulást fog eredményezni.

Egyéb bevételek

2022 év 2023 Össz. Vállalkozási Közhasznú
e Ft e Ft e Ft e Ft

1. káreseménnyel kapcs. bev. 15 76 0 76
2. biztosító által visszaigazolt kártérítés 348 1 795 0 1 795
3. tárgyi eszk.értékesítés nyeresége 0 1 500 1500
4. térítés nélkül kapott eszk. (écs) 4 607 3 292 0 3 292
5. kapott fejlesztési tám. (écs) 2 948 4 901 0 4 901
6. támogatás elsz. (écs) 180 180 0 180
7. foglalkoztatás-bővítő tám. 7 034 10 239 0 10 239
8. elkülönített alaptól kapott tám. 0 150 0 150
9. visszaírt értékvesztés 426 105 0 105
10. kapott bírság, kötbér 111 130 0 130
11. dolgozói telefon térítés 61 83 0 83
12. önkormányzattól kapott tám. 9 795 0 0 0
13. különféle egyéb bevétel 23 296 0 296
Egyéb bevétel összesen 25 548 22 747 0 22747

Az egyéb bevételek 2.801 e Ft-tal csökkentek az előző évihez. Ezt a mértéket sajnos nem nagyon tudta ellensúlyozni a foglalkozásbővítő támogatás 3.205 eFt-os növekedése. Ez a növekedés annak köszönhető leginkább, hogy 2023. évben sikerült néhány munkavállaló esetében olyan pályázati lehetőséget találnunk a Kormányhivatal munkatársaival, ahol nem közfoglalkoztatotti munkabér támogatást kaptunk. A közfoglalkoztatott munkavállalók létszámának tekintetében sajnos továbbra is a lehetőségek szűkülésével kellett számolnunk.
Az egyéb bevételek 4.5.6.9. soraiban szereplő tételek nem tényleges pénzbeli bevételek, hanem a számviteli törvény szerint elkönyvelendő bevételek.
Összességében sajnos az egyéb bevételeink esetében 2.801 eFt csökkenésről tudok beszámolni.
2.2. Ráfordítások bemutatása

Éves költségek 482.592 e Ft — 44.509 e Ft-tal növekedett az előző évihez képest
Anyagjellegű ráfordítások 221.196 e Ft — 17.558 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest
Személyi jellegű ráfordítások 214.546 e Ft — 22.474 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest
Értékcsökkenési leírás 22.670 e Ft — 872 e Ft-tal csökkent az előző évihez képest
Egyéb ráfordítások összesen: 24.180 e Ft — 5.349 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest
.
A ráfordítások összességében mutatkozó 10%-os emelkedést a 2023-ban végbement inflációs folyamatok tükrében sikerként könyvelhetjük el!
A 2023. évben végbement áremelkedések ellenére az anyagjellegű ráfordítások 8,6%-os mértékű emelkedése a KSH által közölt 17,6% mértékhez képest azt mutatja, hogy a takarékosságra való törekvéseink nem voltak eredménytelenek!
Személyi jellegű ráfordítások esetében az év folyamán kétszer is (január1. ill. december 1.) elrendelt kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés figyelembevételével kijelenthető, hogy a bérszínvonal a Kft. tekintetében sajnos semmilyen mértékben nem emelkedett! Ez sajnos azt is magával hozza, hogy nincs lehetőségünk a személyi állomány szakmai fejlesztésére!

Nagy szükség lenne rá, hogy szakmai szempontból a Városüzemeltető Kft. fejlődjön, de ilyen pénzügyi feltételek mellett ez a törekvés szinte lehetetlen!

A Kőszegi Városüzemeltető széles tevékenységi köre az ellátott feladatok jellege speciális feltételeket teremt, amelyek normál gazdasági környezetben is nehezíti a városüzemeltető feladat ellátást.
Ezekre a körülményekre szeretném ismételten felhívni az Önök figyelmét.

1. Feladataink egy része nem tervezhető előre (sem anyag, sem munkaidő-munkaerő szükséglet, technika) mégis azonnali beavatkozást igényelnek.
2. Naponta akár 5-10 munkahelyen is dolgozunk az egyes munkaterületek közötti szállítás átköltözés jelentősen csökkenti a rendelkezésre álló munkaidő kihasználását. A karbantartás jellegű tevékenységek nem hasonlíthatók a beruházás jelleggel végzett feladatokhoz ugyanakkor az Önkormányzat a magasabb költségek ellenére a piacinál jelentősen alacsonyabb szolgáltatási díjakat vár el. Ebből következően az árbevételeink sok esetben csak a közvetlen költségeket fedezik, nem nyílik lehetőségünk műszaki fejlesztésre még az éves amortizációs költségek mértékéig sem. Tekintettel arra, hogy 100 % -os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagyunk a KKV-k részére kiirt – műszaki fejlesztéseket célzó- pályázatokon sem vehetünk részt. A műszaki eszközállomány elöregedett, hiányos. Mindezek következtében sok esetben idegen szolgáltatásokat kell igénybe vennünk. Saját eszközparkunk üzemeltetése pedig az elöregedésnek köszönhetően minden évben költségesebb, üzembiztonsága, teljesítménye romlik. Több olyan szolgáltatási tevékenységünk van, amely részben jogszabályi környezetnek vagy korábban kötött szerződéseknek köszönhetően veszteséges (pl. szennyvízszippantás, temető üzemeltetés)
3. A tevékenységi körünk módosulása (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiesése) miatt romlott az Áfa visszaigénylési pozíciónk, amely költség növekedést, ebből következően eredmény csökkenést okoz.
4. Csökkentek a közfoglalkoztatottak alkalmazásának lehetőségei, keretszámai is. Bizonyos feladatok ellátása (pl. település tisztaság) további szűkítése esetén gépi eszköz hiányában jelentős minőség romlást eredményezhetnek. Némileg enyhíthet a problémán az Önkormányzati támogatásból megvásárolt seprőgép használata, de minden feladatot nem tudunk ezzel a géppel elvégezni, ezért a létszámhiány miatti problémánkat teljes mértékben ez a gép sem oldja meg.
5. Az utóbbi két évben tapasztalható új vagy felújított közterületek is jelentős többletfeladatot eredményeztek főként parkfenntartás területén. A Városmajor rehabilitációja vagy a Várkör I. ütem végrehajtása során kialakított zöldterületek 7075 új növénnyel összesen 5700 m2 nyírandó területtel növelték feladatainkat. A különböző területeken telepített gyümölcsösök további 11800 m2-el. A korona őrző bunker feletti terület a Szulejmán kilátó, munkaszolgálatos emlékút területe további 7000 m2 területű új feladatot jelentett. Mindeközben a kertészeti csoport létszáma változatlan volt.
6. A jelentős útfelújítások, útépítések miatt az útkarbantartási igény bizonyos formáit ugyan jelentősen csökkentek de ezek a költségek számos más területre szükségesek lennének (játszóterek, közparkok, hegyi utak, üdülő területi utak, csapadékelvezető rendszerek karbantartása. )

Összefoglalva: Kívánatos lenne, hogy a jelenleg a város teljes üzemeltetésére fordítható az éves városi költségvetés 4,5-5 %-át kitevő költségek fokozatosan (3-5 év alatt) megközelítsék az éves költségvetés 10 % -át. Ha a Városüzemeltető a szolgáltatási díjat nem tudja a piaci árhoz legalább közeli szinten érvényesíteni és továbbra is kompenzáció nélkül kell veszteséges tevékenységeket ellátnia, mindenképpen szükséges lenne, hogy az Önkormányzat legalább műszaki fejlesztési célú támogatást adjon, tekintettel arra is, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaságként nem tudtunk részt venni a KKV-k részére kiírt gépbeszerzési pályázatokon. A műszaki fejlesztés az élőmunkaerő kiváltása és a magasabb minőségű szolgáltatás biztosítása szempontjából is elengedhetetlen lenne. Ahogy a beszámolóban jeleztem, a közfoglalkoztatás lehetőségei egyre csökkenek. A dologi kiadások növekedését takarékosabb anyagfelhasználással, és az alkalmazotti bérek minimálbéren vagy ahhoz közeli szinten tartásával próbáltuk ellensúlyozni. Ez a gyakorlat a továbbiakban a biztonságos feladatellátás súlyos veszélyeztetése nélkül nem folytatható! Ha nem találunk megoldást ezekre a problémákra, ahogy már korában is több éve jelzésre került, a Városüzemeltető nem lesz képes hosszú távon megfelelő minőségben és biztonságban ellátni feladatait.
Fentebb lévő problémák megoldására kérjük az Önök támogatását, segítségét.
Tájékoztatásul mellékeljük néhány fontos tevékenységünkről szóló részletesebb beszámolót.
Kőszegi Közös Önkormányzati Jegyzőjének kérésére mellékletként csatolom a Városüzemeltető Kft. tevékenységi körönkénti eredménykimutatásának táblázatát. (5. sz. melléklet)
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2024. május 16.


Eső Attila s.k.
ügyvezető igazgató

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)