2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2024. május 23-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentéseket adom:

A 36/2024. (III. 28.) határozatában a képviselő-testület a Horvátzsidány község Önkormányzata, Peresznye község Önkormányzata és Kőszeg Város Önkormányzata között 2022. május 12-én bölcsődei feladatok ellátására létrejött feladatellátási szerződést Ólmod Község és Kiszsidány Község Önkormányzataival történő módosításával - egységes szerkezetben – jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatra jelenti dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető, hogy a feladatellátási szerződést valamennyi fél aláírta.

A 37/2024. (III. 28.) határozatában a képviselő-testület a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának K/1018-7/2024. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde K/1018-8/2024. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyta.
A határozatra jelenti dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető, hogy az alapító okirat módosítása a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzésre került.

A 43/2024. (III. 28.) határozatával a képviselő-testület a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hermina utca 4210/1 hrsz közterület érintő, Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által
SzF-030/2022. tervszámon készített engedélyezési tervdokumentáció alapján magánberuházásban létesült ivóvíz- és szennyvízelvezető hálózat térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását elfogadta, egyidejűleg a rendszert a Vasivíz Zrt. részére üzemeltetésre átadja azzal, hogy az idegen tulajdonú 4211 hrsz, 4608 hrsz és a 4215/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében Kőszeg Város Önkormányzatát, mint vízvezetési szolgalmi jog jogosultat vízvezetési szolgalmi jog illeti meg.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a vagyon térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. Valamennyi műszaki dokumentummal együtt az üzemeltetésre történő átadást kezdeményezték a Vasivíz Zrt-nél. A szolgalmi jog bejegyzésre vonatkozó dokumentumot a tulajdonosok elkészítették, jelenleg záradékolás alatt van.

A 44/2024. (III. 28.) határozatában a képviselő-testület a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő Alsó krt. 2868 hrsz és a 2843 hrsz közterületeket érintő, Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által SzF-187/2021. tervszámon készített engedélyezési tervdokumentáció alapján magánberuházásban létesült ivóvíz gerincvezeték térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását elfogadta, egyidejűleg a rendszert a Vasivíz Zrt. részére üzemeltetésre átadja.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a vagyon térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. Valamennyi műszaki dokumentummal együtt az üzemeltetésre történő átadást kezdeményezték a Vasivíz Zrt-nél.

A 47/2024. (III. 28.) határozatában a képviselő-testület 2024. április 1. napjával jóváhagyta a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. 2517/1 hrsz alatti ingatlanon található tekepálya hasznosítására vonatkozó, Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sportegyesület között - módosításokkal egységes szerkezetben foglalt - ingatlanhasználati szerződést és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy szerződés módosítás aláírása megtörtént.

A 48/2024. (III. 28.) határozatában a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zrt. a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező Kőszeg, Meskó 1. sz. alatti kivett kápolna, udvar, gazdasági épület, szociális közösségi épület megnevezésű ingatlant 2024. április 1. napjától határozatlan időre a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal 2024. január 1. napjától hatályos ellátási szerződésben foglaltakkal összhangban megváltozott munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatása céljából ingyenesen használja.
A határozatra jelenti szintén Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a testületi döntésről tájékoztatva lett mind a MOVE, mind az Egyházmegyei karitász.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2024. április 25. és 2024. május 22. között összesen 64 fő részére, 70 esetben települési támogatást, valamint 6 fő részére lakásfenntartási támogatást állapított meg.


Fentieken kívül Básthy Béla polgármester úr az SZMSZ 5. melléklete alapján, átruházott jogkörben az alábbi – számozott – döntéseket hozta:

54/2024. (IV. 24.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás a Kőszeg, 2917/40 hrsz alatt létesítendő üzemanyagtöltő állomás közlekedésépítéséhez és csapadékvíz-elvezetéshez.


55/2024. (IV. 24.) polgármesteri határozat:
Közterület bontási hozzájárulás Kőszeg Űrhajósok utca 3361/1 hrsz vízbekötés érdekében.

56/2024. (IV. 26.) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás Kőszeg, 7801 hrsz ingatlan villamos energia ellátásához.

57/2024. (IV. 26.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás Kőszeg, 7801 hrsz ingatlan villamos energia ellátásához.

58/2024. (V. 2.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű behajtásához (Kőszeg, Rőtivölgy utca 26.)

59/2024. (V. 2.) polgármesteri határozat:
Közterület bontási hozzájárulás a Kőszeg, Kiss János lakótelepen optikai hálózat (GPON) kiépítéséhez, az ahhoz szükséges mértékű közterület felbontásához.

60/2024. (V. 3.) polgármesteri határozat:
Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozása a Kőszegi Borbarát Hölgyek 25 éves jubileuma alkalmából - Patakiné Rába Edit, Bakosné Berkényi Bernadett, Noszek Terézia és Alasz Lászlóné részére.

61/2024. (V. 3.) polgármesteri határozat:
Támogatás polgármesteri keretből a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége részére a 2024. évi Vas Vármegyei Príma Díjátadó támogatása céljából.

62/2024. (V. 8.) polgármesteri határozat:
Nyilatkozat elővásárlási jogról a Kőszeg Várkör 27. fsz. 2. alatti üzlethelyiség adásvételi szerződése tárgyában.

63/2024. (V. 21.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű behajtásához (Kőszeg, Várkör 72.).

64/2024. (V. 21.) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás az EDGE Kőszeg M optika munkálataihoz önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok tekintetében.

65/2024. (V. 21.) polgármesteri határozat:
Közútkezelői hozzájárulás az EDGE Kőszeg M optika munkálataihoz önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok tekintetében.

66/2024. (V. 21.) polgármesteri határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás a JustFood Kft. részére a Kőszeg, Hunyadi u. 10. alatt lévő étellift veszélytelenítése érdekében.


Kőszeg, 2024. május 22.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző