2024. Május 23., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
5. - Döntés Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálatról.
6. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
7. - Az önkormányzatok 2024. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok átszervezésével és létszámának meghatározásával kapcsolatos döntések.
9. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
10. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése (rendkívüli előterjesztés).
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az időskorúak ellátásának átadásával kapcsolatos döntések meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona és Idősek Klubjának további sorsával kapcsolatban már többször döntött.
A folyamatos tárgyalások eredményeként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) 2023. júliusában kifejezte azon szándékát, hogy amennyiben az állami finanszírozási rendszerbe történő befogadás megvalósul, úgy az Idősek Otthona és az Idősek Klubja szolgáltatás további működtetését vállalják.

Kőszeg Város Polgármestere és a Máltai Szeretetszolgálat 2023. augusztus 31-én kelt közös levelében kérte a Belügyminisztériumot, hogy az Idősek Otthona és Idősek Klubja tekintetében kezdeményezze a szociálpolitikáért felelős miniszternél a fenntartóváltással érintett ellátotti létszám befogadását az időskorúak tartós bentlakásos ellátása (a továbbiakban: Idősek Otthona) és az idősek nappali ellátása (a továbbiakban: Idősek Klubja) tekintetében.
I.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86.§ (2) bekezdése szerint az a települési önkormányzat, ahol 3.000 főnél több állandó lakos él köteles megszervezni az Idősek Klubját. Az Szt. 120.§-a szerint a helyi önkormányzat a szociális szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

2024. áprilisában a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár előzetes szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz a Máltai Szeretetszolgálat tekintetében, azaz 2024. július 1. napjától az Idősek Otthona 30 férőhellyel, valamint az Idősek Klubja 30 férőhellyel történő szolgáltatás befogadásához. Ezzel lehetőség nyílt a fenntartóváltás megvalósításához. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen az Idősek Klubja tekintetében a már fent hivatkozott jogszabály alapján kötelező, az Idősek Otthona tekintetében pedig célszerű ellátási szerződést kötni. Az ellátási szerződés megkötése határozatlan időre történik, melynek hatálybalépése 2024. július 1. A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza- Időskorúak Otthona Kőszeg, valamint Gondviselés Háza – Idősek Nappali Ellátása Kőszeg néven folytatja tovább az ellátottak gondozását.
Ahhoz, hogy a Máltai Szeretetszolgálat munkája zökkenőmentes legyen, a jelenlegi Dózsa György utca 24. szám alatti ingatlanban történne továbbra is az idősek ellátása. Ennek érdekében az ingatlan ingyenes használatba adása szükséges, valamint azon ingóságok ingyenes tulajdonba adása, amelyek a két szolgáltatási formához kapcsolódnak. Az ingatlanhasználati szerződésben rögzítésre került, hogy Kőszeg Város Önkormányzata 2024. december 31. napjáig az intézményben található tálalókonyhát felújítja, ezen munka végrehajtása azért szükséges, mert a Máltai Szeretetszolgálat feltételként határozta meg ezt az átvételhez. 2024. július 1-től az ingatlan további üzemeltetési költsége a Máltai Szeretetszolgálatot terhelik.
A továbbra is nálunk maradó szolgáltatások tekintetében új székhelyre lesz szükség. Előzetes egyeztetések alapján erre a legmegfelelőbb helyszín, a Kossuth utca 3. szám alatti ingatlan. Ahogy már a márciusi ülésen is tájékoztattuk a Képviselő- testületet ezt az ingatlant az intézmény dolgozói megnézték, a szükséges átalakítási munkálatokat a Városüzemeltető Kft. az ingatlanon el tudja végezni, az ehhez szükséges fedezet az intézmény részére rendelkezésre áll. A szükséges bútorok szintén rendelkezésre állnak. Az ingatlan a város központi részén található és közel van a buszpályaudvarhoz, emiatt rendkívül praktikus.

II.

A fenntartóváltás miatt feltétlenül szükséges a megmaradó szolgáltatásokra vonatkozóan (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, iskola-egészségügyi ellátás, hajléktalanok nappali ellátása, Idősek Klubja Horvátzsidány tekintetében) az intézmény nevének megváltoztatása. Intézményvezető asszonnyal történő egyeztetés után a Kőszegi Család-és Gyermekvédelmi Központ elnevezést javasoljuk.

A fenntartóváltás, a névváltoztatás, valamint a székhelyváltoztatás miatt szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása több ponton is.
Jelenleg még az alapító okirat szerint az intézmény tevékenységei között szerepel a védőnői ellátás és a hajléktalanok átmeneti szállásának működtetése is. Jogszabályi változás következtében a kötelező védőnői ellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházhoz került át, így ezen szolgáltatás törlése szükséges.
Továbbá Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 186/2023. (X.26.) számú határozatával döntött a hajléktalanok átmeneti szállásának 2024. április 30. napjával történő megszüntetéséről, ezért ezen szolgáltatás törlése is szükséges.

Ennek megfelelően elkészítettük az intézmény módosító és alapító okiratát. Az alapítóokirat módosítása következtében pedig a szolgáltatói nyilvántartásban történő bejegyzésével kapcsolatban is szükséges lesz a módosítások átvezetése.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2024. május 16.

A polgármester nevében:

Dr. Dömötör Ramóna s. k.
mb. igazgatási osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között az időskorúak tartós bentlakásos ellátása és az idősek nappali ellátása tárgyában kötendő feladat-ellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között kötendő, a 9730 Kőszeg, Dózsa Gy. u. 24. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között kötendő, az időskorúak tartós bentlakásos ellátásához és az idősek nappali ellátásához szükséges ingóságok tulajdonba adásról szóló szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: Básthy Béla polgármester, Raposa Helga intézményvezető
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának K/5207-2/2024. számú Módosító Okiratát, valamint a K/5207-3/2024. számú egységes szerkezetben lévő Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.


Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal


III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által az időskorúak tartós bentlakásos ellátása és az idősek nappali ellátása szolgáltatások 2024. július 1-jei, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő feladat ellátásának átadásával kapcsolatos változásoknak a szolgáltatói nyilvántartásban történő bejegyzésével kapcsolatosan intézkedjen, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a dokumentációt elkészítse.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ tekintetében az időskorúak tartós bentlakásos ellátása és az idősek nappali ellátása szolgáltatások feladat ellátásának átadása kapcsán az átadás-átvétellel járó feladatokat az intézményvezető közreműködésével végezze el.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjét, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumainak módosítását 2024. május 31-ig készítse elő.

Felelős: 1-2. pont tekintetében Básthy Béla polgármester
3. pont tekintetében Raposa Helga intézményvezető
Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal,
3. pont tekintetében értelemszerűen

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)