2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.

…/2013. (….) számú rendelete
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról


Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 847 351 E Ft költségvetési bevétellel
2 955 816 E Ft költségvetési kiadással
108 465 E Ft hiánnyal
224 365 E Ft finanszírozási kiadással
170 993 E Ft belső finanszírozási bevétellel
161 837 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlásaMűködési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 484 624 E Ft
 működési célú központi bevételek 791 634 E Ft
 átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 68 636 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 769 026 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 88 072 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 959 681 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 17 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 555 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 078 325 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 847 351 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 439 559 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 117 791 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 577 403 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 412 911 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 17 915 E Ft
 céltartalék 147 918 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 672 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 707 825 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 38 339 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 091 161 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 58 783 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 934 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 5 672 E Ft
 céltartalék 40 102 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 247 991 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 955 816 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés többlete 61 201 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 169 666 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 108 465 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 933 E Ft
 fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 166 060 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 132 010 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 29 827 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 működési hitelek törlesztése 166 145 E Ft
 fejlesztési hitelek törlesztése 58 220 E Ft


Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 62 528 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 108 465 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. február 28.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester aljegyző

INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:


Módosító tételek:


I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 343 857 E Ft-tal, kiadási főösszegét 305 385 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 38 472 E Ft-tal csökken. Ugyanakkor mivel az egyszeri gyermekvédelmi támogatás az önkormányzatnál eredeti előirányzatként szerepelt a támogatás értékű bevételek között, így ott a működési hiány szintje ugyanezen összeggel emelkedik (IV/9. pont).
A központi támogatások között legjelentősebb összegű az év végén kapott 350 000 E Ft rendkívüli támogatás, amelyből 36 714 E Ft összegben városüzemeltetési feladatok, illetve társult intézményi feladatok finanszírozására került sor. Továbbá 166 145 E Ft összegben a folyószámla hitelkeret feltöltésére használtuk, fennmaradó részét (147 141 E Ft) pedig tartalékba helyeztük. A központilag szabályozott előirányzatok 8 209 E Ft-tal csökkentik az intézmények, és 313 594 E Ft-tal növelik az önkormányzat kiadásait.


II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:

Az előirányzatok módosítására a gimnáziumnál átvett pénzeszközök (7 901 E Ft), a művelődési központnál saját bevételek (100 E Ft), és támogatás értékű és átvett bevételek (13 175 E Ft), a könyvtárnál saját bevételek (65 E Ft), a polgármesteri hivatalnál pedig saját bevételek (97 E Ft), és támogatás értékű bevételek (3 118 E Ft) felhasználásával került sor. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 24 456 E Ft-tal emelkedik.


III. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

1.1. A gimnáziumnak a teljesített bevétele a felújítás miatt elmaradt a tervezett előirányzattól, ezért a kiadásai teljesítéséhez finanszírozási többletet (3 548 E Ft) kell biztosítani, amely a fenntartó váltás miatt 2012-ben jelentkezik.
2.1. – 2.2. pontokban átcsoportosításokról van szó az önkormányzat és a hivatal között, ezért az önkormányzatnál ezek a tételek ellentétesen jelentkeznek (IV/8., IV.9. pont).
2.3. A hivataltól visszavont támogatás a működési hiányt csökkenti.
2.4. Az év végével a hivatal megszüntetése miatt a pénzeszközök és a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek elszámolásra kerültek az intézmény és az önkormányzat között (12 737 E Ft, az önkormányzatnál ellentétesen a IV/10. pontban.)

A módosítások következtében a kiadási főösszeg és a működési hiány 17 875 E Ft-tal emelkedik.

IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

1. Közterület használati díjak felhasználása turisztikai fejlesztésre
2. Vagyonhasznosítási bevételek csökkentése
3. Fejlesztési áfa bevétel felhasználása áfa befizetésre
4. Iparűzési adó többletbevételének felhasználása helyi közlekedés működési hozzájárulásra
5. Iparűzési adó többletbevételének felhasználása rendezvény költségekre
6. Iparűzési adó többletbevételének felhasználása hiánycsökkentésre
7. Orvosi rendelők bevételeinek csökkentése
8. Tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, kiegészítő gyerekvédelmi támogatás
9. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
10. Pénzkészlet, függők rendezése hivatal megszűntetése miatt
11. Lakosságtól átvett pénzeszközök csökkentése
12. Visszatérítendő támogatás (ISES) bevételének felhasználása városgazdálkodási kiadásokra
13. Vár projekt kiadásainak és támogatásának áthúzódása következő évre
14. XXI. Századi könyvtár pályázat utófinanszírozott támogatása hiánycsökkentésre
15. Városüzemeltetés szolgáltatási díjak előirányzatának emelése
16. Hiánycsökkentés Kőszegfalvi lakópark kisajátítási előirányzatból
17. Hiánycsökkentés kőszegfalvi ravatalozó építése előirányzatból
18. Hiánycsökkentés Alpannónia pályázat előirányzatából
19. Hiánycsökkentés új temető területvásárlás előirányzatából
20. Lakástámogatási kölcsön többletbevételének felhasználása kapcsolódó kiadásokra
21. – 27. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a felhasználással arányosan, illetve a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.


Az önkormányzat előirányzat változásai (1-27. pontok) 96 824 E Ft-tal csökkentik a bevételi és 130 491 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a fejlesztési hitelfelvétel előirányzata 31 765 E Ft-tal, a működési hiány pedig 1 902 E Ft-tal csökken.

Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 271 489 E Ft-tal növelik a bevételek és 217 225 E Ft-tal a kiadások összegét, a fejlesztési hitelfelvétel előirányzata 31 765 E Ft-tal, működési hiány pedig 22 499 E Ft-tal csökken.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 2 847 351
Költségvetési kiadás: 2 955 816
Hiány: 108 465
Finanszírozási kiadás: 224 365
Belső fin. bevétel: 170 993
Külső fin. bevétel: 161 837


A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2013. február 22.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)