2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
7. napirendi pont:
A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. évi munkaprogramjuknak megfelelően javaslatot teszek a városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak meghatározására. A keretszámok meghatározásánál figyelembe vettem a 2012. évi tervezetet, a 2012 évi tényszámokat, valamint a város üzemeltetéséhez 2013. évben minimálisan szükséges ráfordításokat. A tervezet elkészítése előtt személyesen egyeztettem Dr. Zalán Gábor aljegyző úrral és Danka Lajos osztályvezető úrral.

1. Úttisztítás, településtisztasági tevékenység
2012. évi keretösszeg 26.325.000 Ft + 27% ÁFA
2013. évi javasolt keretösszeg: 23.000.000 Ft + 27% ÁFA
A tevékenységet az Önkormányzat és a Városüzemeltető Kft. közt létrejött Közszolgáltatási szerződés szerinti gyakorisággal és műszaki tartalommal végezzük.

2. Zöldterület gondozás, virágosítás
2012. évi keretösszeg 27.938.420 Ft + 27% ÁFA
2013. évi javasolt keretösszeg: 25.000.000 Ft + 27% ÁFA
A tevékenységet a Képviselő-testület által jóváhagyott műszaki tartalommal és gyakorisággal végezzük, a havi bontásban elkészített parkfenntartási terv szerint. A jelentős költségcsökkentés miatt a kandeláberek virágosítását nem tartalmazza.

3. Csapadékelvezető rendszerek karbantartása
2012. évi keretösszeg 4.000.000 Ft + 27% ÁFA
2013. évi javasolt keretösszeg: 3.588.000 Ft + 27% ÁFA
A feladat ellátását részben a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján végezzük előzetes árajánlat szerint. A víznyelők, folyókák, átereszek tisztítása évi 2x-i alkalommal történik, külön megrendelés nélkül, felmérési napló alapján.


4. Gyepmesteri tevékenység
2012. évi tervezett költség: 1.250.000 Ft + 27% ÁFA
2012. évi tény: 949.342 Ft + 27% ÁFA
2013. évi javasolt keretösszeg: 1.000.000 Ft + 27% ÁFA

mely az előző évihez képest 6%-os inflációkövetést tartalmaz, de 24%-kal kevesebb a 2012. évi előirányzatnál.
A szolgáltatás számlázása mindenkor a tényleges teljesítés alapján, a Városüzemeltetőhöz beérkező számlák szerint történik.

A szolgáltatás tartalmazza: - állati hullák átmeneti tárolását, elszállítását
- kóbor ebek befogását
- elhullott állatok begyűjtését közterületen
- rágcsálóirtást a város területén évi 4 alkalommal

5. Út és járda karbantartási feladatok
2012. évi keretösszeg 16.000.000 Ft + 27% ÁFA
2013. évi javasolt keretösszeg: 12.384.000 Ft + 27% ÁFA

5.1. Kátyúzás hideg aszfalttal a város területén, aszfaltvágás nélkül Canader Mix 25 m3
A.: 85 600 A.: 2.140.000
D.: 52 800 D.: 1.320.000
Számlázás felmérési napló alapján történik.

5.2. Kátyúzás meleg aszfalttal a város területén, aszfaltvágás nélkül 60 m3
A.: 70 400 A.: 4.224.000
D.: 40 000 D.: 2.400.000
A számlázás felmérési napló alapján történik.
5.3. Útburkolati jelek festése, tényleges teljesítés alapján, a beérkező számlák szerint
Felújító festés: - kézi: 500 m2 A + D: 2.400 Ft A+D.: 1.200.000
Felújító festés: - gépi 600 m2 A + D: 1.800 Ft A+D.: 1.080.000

5.4. Közlekedési jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, javítása, karbantartása, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján előzetes árajánlat szerint
A + D 1.020.000

5.5. Zúzalékolt, kavicsozott utak javítása, karbantartása a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján tételes árajánlat szerint
A + D 3.000.000

6. Hóeltakarítás, síkosságmentesítés
2012. évi költségkeret (átalánydíj) 8.832.000 + 27% ÁFA
2013. évre javasolt átalánydíj 8.000.000 + 27% ÁFA

Tájékoztatásul a téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés várható főbb költségei a 2013. évben
Útszóró só: 132 t/év x 21.500 Ft/t = 2.838.000 Ft
Útkáli só vagy MgCl2: 2 t/év x 138.000 Ft/t = 276.000 Ft
Érdesítő anyag: 54 t/év x 2.500 Ft/t = 135.000 Ft
Idegen szolgáltatás = 500.000 Ft
Gépi óradíj = 4.320.000 Ft
Készenlét, ügyelet = 1.422.000 Ft
9.491.000 Ft +27% ÁFA

A felsorolt költségek nem tartalmazzák a kézi eltakarítás költségeit, melyet részben a kertészeti részben a műszaki csoport dolgozói végeznek.

7. Köztéri berendezések karbantartása
2012. évi előirányzat: 3.654.580 Ft +27% ÁFA
Tartalmazza a játszóterek felügyeleti, karbantartási költségeit is.
2012. évi tény, a játszóterek nélkül: 1.855.516 Ft + 27% ÁFA
2013. évre javasolt keretösszeg: 1.450.000 Ft+ 27% ÁFA

A keretösszeg felhasználása a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján előzetes árajánlat szerint történik. Baleset elhárítás, vagy vagyonvédelmi okból azonnali intézkedést igénylő munkák esetén utólagos elszámolás történik.

8. Játszóterek karbantartása, javítása, kötelező felügyelete
A Vas Megyei Kormányhivatal 1217K – 00345 számú határozatával kötelezte a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft-t az önkormányzati tulajdonban lévő köztéri játszóterek folyamatos ellenőrzésére, felügyeletére, az ellenőrzést és karbantartást, az elvégzett javításokat dokumentáló nyilvántartások vezetésére.
A közterületen lévő hat játszótér folyamatos felügyelete 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott munkáját igényli. A szükséges karbantartási feladatok volumene előre nem határozható meg. Ezért a játszóterek karbantartására, felügyeletére, a jelentési kötelezettségek teljesítésére éves átalánydíj meghatározását javaslom, amely tartalmazza a napi karbantartások költségeit is.
A 2013. évre javasolt keretösszeg: 1.700.000 Ft + 27% ÁFA
Nagyobb volumenű felújításokat a Városüzemeltető Kft. javaslatára, előzetesen egyeztetett árajánlat alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály rendeli meg.


2012. évre városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott keretösszeg összesen: 88.000.000 Ft + 27% ÁFA
2013. évre városüzemeltetési feladatokra javasolt keretösszeg összesen:
76.122.000 Ft + 27% ÁFA

2012. évre városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott keretösszeg összesen: bruttó 111.760.000 Ft
2013. évre városüzemeltetési feladatokra javasolt keretösszeg összesen: bruttó 96.674.940 Ft

Csökkentés a 2012. évihez képest: 13,5%

bruttó 15.085.060 Ft
A városüzemeltetési – műszaki fenntartási feladatok keretszámainak meghatározásáról szóló előterjesztést 2013. 02.20-án a Városfejlesztési Bizottság, 2013. 01.21-én a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, s az alábbi kiegészítéssel egyhangú elfogadásra ajánlja:
Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében a városüzemeltetési feladatoktól elvett pénzt 2013. évben vissza kell pótolni.
A Pénzügyi Bizottság javaslata továbbá, hogy a képviselő-testület járjon közbe annak érdekében, hogy az intézmény karbantartási feladatok ellátásával a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-t bízza meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Tisztelt Képviselő-testület! Az általam javasolt éves keretösszegek a városüzemeltetési feladatok ellátásához minimálisan szükségesek, ezért kérem az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2013. február 22.


Tisztelettel:


Kovács István s. k.
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges keretösszegeket az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően határozza meg.Felelős: Kovács István ügyvezető igazgató
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia Pénzügyi osztályvezető
Danka Lajos Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető
Határidő: 2013. 03. 01