2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
4. napirendi pont:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Új önkormányzati és új nemzeti vagyonról szóló törvényt fogadott el az Országgyűlés. A törvényi változások az Alaptörvényből következtek, amely előírta, hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit külön sarkalatos törvény határozza meg.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépése több lépcsős. Ez és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Vagyontörvény) 2011. december 31-i hatálybalépése szükségessé tette a 2007. évben elfogadott önkormányzati vagyonrendelet felülvizsgálatát.

A Vagyontörvény többek között az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonára, mint a nemzeti vagyon részeire tartalmaz új típusú kötöttségeket, kötelező előírásokat. Meghatározza az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét.
Az Alaptörvény rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon.
A Vagyontörvény szerint az önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemekből áll. A forgalomképtelen törzsvagyon a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő (helyi közútak és műtárgyaik, terek, parkok, a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, vízek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vizi közműveket) és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (melyet az önkormányzat rendeletében ennek minősít). Ez utóbbi kategóriát illetően a Vagyontörvény nem mondja meg, hogy mi tekinthető egy önkormányzat képviselő-testülete számára nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek. A Vagyontörvény 2. sz. mellékletében, amelyben az állam nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemei kerültek felsorolásra Kőszeg vonatkozásában a Jurisics-vár teljes együttese került megjelölésre.
A Vagyontörvény szerint a jövőben a nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.
A Vagyontörvény kógens szabálya a vagyon ingyenes hasznosítási lehetőségének kizárólag közfeladathoz való kötése. Ennek értelmében felül kell vizsgálni és meg kell szüntetni az összes eddigi nem közfeladathoz köthető ingyenes vagyonhasználatot. A közfeladat ugyanis csakis jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat lehet, amit magának a kötelezettnek kell végeznie. A felülvizsgálat megtörtént és megállapítható, hogy Kőszeg Város Önkormányzata által biztosított ingyenes helyiséghasználatok a jogszabálynak megfelelnek.
Az államot a jövőben az önkormányzati ingatlanok értékesítése esetére minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, amit 30 napos határidővel gyakorolhat. Egy kivétel van, az önkormányzati bérlakás értékesítése esetén az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő elővásárlási jogát követi. Az önkormányzatnak minden tulajdonában lévő ingatlan értékesítése során a vevőtől kapott ajánlatot, vagy még hatályba nem lépett szerződést a magyar állam képviselőjének – ez az állami vagyonról szóló törvény szerint az MNV Zrt. – az elővásárlási jog lehetséges gyakorlása céljából meg kell küldenie.

A nemzeti vagyon állam és önkormányzat közötti tulajdonjogának szabad és ingyenes átadása került szabályozásra abban az esetben, ha ez a vagyon közfeladat ellátását szolgálja és ez a közfeladat-ellátási kötelezettség önkormányzatról államra száll, vagy fordítva.
A vagyongazdálkodás során a versenyeztetés továbbra is kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a törvényben meghatározott értéket meghaladja (ez a 2013. évi költségvetési törvény szerint 25 millió Ft), de kisebb értékhatárt is meg lehet határozni az önkormányzati rendeletben.
A Vagyontörvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat közép – és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy a 22. §. (2) bekezdésében a kamat mértéke az év elején irányadó jegybanki alapkamat + 3% értékben legyen megállapítva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. február 22.

A polgármester nevében:Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (III. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben (továbbiakban Nvtv.) kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Vr) 3. §-a 6. és 7. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

6. Korlátozottan forgalomképes vagyon: az önkormányzat kizárólagos tulajdonába nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
7. Forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel nem idegeníthető el, nem terhelhető, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető.

2. §

A Vr. 4. §. (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

(2) A vagyon – rendeltetése szerint –törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból tevődik össze.

3. §

A Vr. 4. §. (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

(5) A forgalomképtelen törzsvagyon tárgyai:
A Nvtv. 5. § (4) bekezdésében megjelölt vagyontárgyak, valamint mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy az önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.


4. §

A Vr. 16. §. –a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

(4) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes vagyonról a képviselő-testület a törvényekben meghatározott feltételek szerint jogosult rendelkezni.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy a magas fenntartási költségek miatt rendkívüli terhet jelentenének az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára.
(6) A muzeális emlékek elidegenítéséhez a művelődésért és közoktatásért felelős miniszter hozzájárulása szükséges.
(7) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményben lévő állami tulajdonú muzeális emlék tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlóját a művelődésért és közoktatásért felelős miniszter határozza meg.
(8) Az önkormányzat tulajdonában lévő műemlék épületek elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelői joga átruházásához, használati, vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez az építésért és városfejlesztésért felelős miniszter hozzájárulása is szükséges.
(9) Az önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti terület elidegenítéséhez, kezelői vagy használati jogának átadáshoz a környezetvédelemért felelős miniszter engedélye is szükséges.


5. §

A Vr. 2. mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzata 6. §. (2) bekezdése hatályát veszti.


6. §

A Vr. 2. mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzata 21. §.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(3) A pályázati eljárás nyertese az, aki a kiíró döntése alapján a kiírásban szereplő szempontoknak és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette, amely megfelel a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányossága követelményének.


7. §


Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. február 19.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester aljegyző(A módosítást tartalamzó vagyonrendeletet egységes szerkezetben lsd. a letölthető formátumban.)