2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
13. napirendi pont:
Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése

Tisztelt Képviselő-testület!


A „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projektben befejeződtek a pénzmaradvány felhasználásához az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott fejlesztések. A 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú vízi közmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés, komposztáló telep) üzemeltetésére 2004. május 28.-án megkötött szerződés mellékletét képező létesítményjegyzékeken (1/1. számú melléklet) szereplő eszközök aktiválására kerültek. Az aktiválás során merült fel, hogy a Vasi Víz Zrt által készített, a szerződés mellékletét képező 40 és 41 számú létesítményjegyzéken nem szerepel az összes, a projekt megvalósításával kapcsolatos költség (pl. hatósági eljárási díjak), illetve az euró más árfolyamon került átváltásra, mint amit a könyvviteli előírások megállapítanak. Ezért szükséges a két létesítményjegyzék módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt 24384/2004 számú üzemeltetési szerződés mellékletéhez kapcsolódó módosítást megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. február 25.


A polgármester nevében:


Danka Lajos
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú vízi közmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeletetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41 számú módosított létesítményjegyzékeit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított melléklet aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor aljegyző
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)