2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
3. napirendi pont:
Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

Tekintettel önkormányzatunk ismert anyagi helyzetére, szükségessé vált minden nem kötelező feladat és a vele járó kiadás szükségességének felülvizsgálata. Ezek közé tartoznak a képviselő-testület által alapított különféle kitüntetések és díjak is.
Sajnálatos de tény, hogy még az oklevelek, plakettek elkészíttetése is tetemes kiadást jelent, így csak a pénzjutalommal járó rendeleti bekezdések hatályon kívül helyezésével lehet takarékoskodni. Amennyiben költségvetési helyzetünk javul, a rendeletünk e részei ismét hatályba léptethetőek lesznek.
A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására és a mellékelt rendelet elfogadására.

Kőszeg, 2013. február 22.


Huber László s.k.
polgármester

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2013. (III.1.) rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet 11. §. (8), a 12§ (7) és a 15. § (3) bekezdései hatályukat vesztik.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2013. március 2-án hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. február 28.Dr. Zalán Gábor s.k. Huber László s.k.
aljegyző polgármester