2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
2.b napirendi pont:
Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) alapján az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre meg kell állapítania a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.
Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Saját bevételnek számít: helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalásból származó megtérülés.
Az új előírásoknak megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét az 1. számú melléklet szerint terjesztem elő. Az adósságkonszolidációra vonatkozó megállapodás megkötése, valamint a banki megállapodás megkötése után a határozat mellékletének módosítása szükséges.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Kőszeg, 2013. február 22.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2013-2016. évekre az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2013. február 28.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)