2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
10. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatok-ról az alábbi jelentést adom:

A 2012. december 13-i ülésen fogadta el a képvi-selő-testület valamennyi intézmény alapító okiratá-nak módosítását, a polgármesteri hivatal megszün-tető okiratát, valamint a Kőszegi Közös Önkor-mányzati Hivatal alapító okiratát [229-234/2012. (XII. 13.), valamint 241/2012. (XII. 13.) határoza-tok].
A határozatra jelenti Sőbér Aurélia pénzügyi osz-tályvezető, hogy a Magyar Államkincstár vala-mennyi okiratot nyilvántartásba vette.

A képviselő-testület a 244/2012. (XII. 20.) hatá-rozatával fogadta el a múzeumok átadás-átvételéről szóló megállapodást, továbbá a 11/2013. (I. 31.) határozattal módosította azt.
A határozatra jelentem, hogy a december 20-án jóváhagyott fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodást a Vas Me-gyei Intézményfenntartó Központ után az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért felelős államtitkára is aláírta.
A megállapodás módosításának aláírása folya-matban van.

A képviselő-testület a 250/2012. (XII. 20.) és a 251/2012. (XII. 20.) határozataival döntött arról, hogy nyilvános pályázatot ír ki Kőszeg város autó-busszal végzett menetrend szerinti helyi személy-szállítás szolgáltatójának a kiválasztására. Egyúttal a képviselő-testület jóváhagyta, hogy a 2013. január 1. és a 2013. március 31-ig tartó időszakban a szol-gáltatást a Volán Zrt. lássa el.
A 2013. évi munkaterv a jelen ülésre irányozta elő a döntést e kérdésben.
Danka Lajos osztályvezető jelenti, hogy a határo-zott időre szóló szerződést megkötötték. A pályázat beadási határideje március 12-e, így a márciusi ülésre készül e tárgyban előterjesztés a képviselő-testület elé.

A 2013. évi munkaterv ugyancsak jelen ülésre irányozta elő a távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítását.
Szintén Danka Lajos osztályvezető jelzi, hogy ez még előkészítés alatt van, így ez is a következő képviselő-testületi ülésre lesz előterjesztve.Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott dönté-sekről.

A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság feb-ruári ülésén a Munkácsy M. u. 7. fsz. 4. alatti lakás értékesítéséről döntött.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság februári ülésén döntött arról, hogy a Felső krt. 10. alatt lévő mindkét üres lakás (fsz. 1. és II. em. 12. alatt) szociális alapon legyen bérbeadva.

Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osz-tályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 01.31. és 2013.02.27. között) 121 db átmeneti segélyt, 42 db eseti gyógyszersegélyt, 6 db rendkívüli gyer-mekvédelmi támogatást, 1 db temetési segélyt és 1 köztemetés elrendelést állapított meg.Kőszeg, 2013. február 28.


Dr. Zalán Gábor s. k.
aljegyző