2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
8. napirendi pont:
A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Bariska Zsolt (..............................), mint a Kőszeg, 7258/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot:

Kérelmező belterületbe vonási kérelmet terjesztett elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmét támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. §-a rendelkezései alapján a belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni. Nyilatkozni kell a döntésben arról is, hogy kérelmező a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét tervezi.

Ezen kötelezettségeket, valamint a földvédelmi járulék megfizetését természetesen a tulajdonosokra kell áthárítania az önkormányzatnak.

Kérelmező a 4 éven belüli igénybevételt, a földvédelmi járulék és a belterület bevonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését írásban vállalta.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a korábbi szabályozás szerinti döntést képviselő-testületi határozattal megerősíteni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. február 22.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét megvalósítja, amennyiben a tulajdonos belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)