2013. Február 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.a - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - Az önkormányzat saját bevételeinek összegének, valamint adósságot keletkeztető ügyletei értékének megállapítása.
3. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása valamint a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. (Az anyagot később küldjük.)
6. - A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozásába adásáról szóló megállapodások módosítása.
7. - A városüzemeltetési - műszaki fenntartási feladatok keretszámainak a meghatározása.
8. - A 7258/2 hrsz-ú üdülőépület és udvar megnevezésű földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A 3826 hrsz-ú beépítetlen terület önkormányzat részére történő felajánlása.
9.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.
9.c - Vagyonügyek: A Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. alatti üres lakás hasznosítása.
9.d - Vagyonügyek: A Várkör 8. sz. alatti üzlethelyiség további hasznosítása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
11. - Egy mappában a 2013. február 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
13. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISPA projekt üzemeltetési szerződése
9.b napirendi pont:
Vagyonügyek: Nyilatkozat a 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar elővásárlási jogáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A CMB Holding Tanácsadó Kft., mint a LIFT Kereskedelmi Berendezések Gyártó és Forgalmazó Kft-jének felszámolója megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát, hogy nyilatkozzunk kőszegi 1160/4 hrsz-ú kivett épület és udvar megnevezésű 5423 m2 nagyságú ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett elővásárlási jogunkkal kívánunk-e élni.

Az ingatlan szerepel a Helyi Építési Szabályzat elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékébe új munkahely teremtési közcél megjelölésével.
Az ingatlan nettó irányára 88 MFt. A tulajdoni lap szerint jelzálogjoggal, valamint végrehajtási joggal terhelt.

A mellékelt pályázat tartalmazza a pályázati feltételeket.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. február 22.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1160/4 hrsz-ú kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)